യങ് ലേഡീസ് ബിസൈഡ് ദ സീൻ (സമ്മർ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Young Ladies Beside the Seine by Courbet

ഗുസ്താവ് കോർബെറ്റ് ചിത്രീകരിച്ച ഒരു എണ്ണച്ചായചിത്രം ആണ് യങ് ലേഡീസ് ബിസൈഡ് ദ സീൻ (സമ്മർ) (French - Les Demoiselles des bords de la Seine (été))1856-ന്റെ അവസാനത്തോടെയും 1857-ന്റെ തുടക്കത്തിലുമായി ചിത്രീകരിച്ച ഈ ചിത്രം പാരിസ് സലോൺ ജൂറിയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും 1857 ജൂൺ 15-ന് അതേ ചിത്രകാരന്റെ മറ്റു രണ്ട് ഛായചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം സ്വീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

Sketch for the final work, signed, 1856 (National Gallery, Prague)
Unsigned sketch, 1856 (National Gallery of Australia, Canberra)

അവലംബം[തിരുത്തുക]