വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/മേഖലകൾ/സാങ്കേതികവിദ്യ/സാങ്കേതികവിദ്യാപദസൂചി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം
Machine യന്ത്രം
Telegraphy കമ്പിത്തപാൽ
Semiconductor അർദ്ധചാലകം
Magnetism കാന്തികത
Crystal പരൽ
Conductor ചാലകം
Acid അമ്ലം
Axiom സ്വയം‌സിദ്ധപ്രമാണം
X-ray എക്സ് കിരണം
Calibration അംശാങ്കനം
Compressive_strength അമർത്തലുറപ്പ്
Communication ആശയവിനിമയം
Telecommunication വിദൂരാശയവിനിമയം
Encoder വക്താവ്
Decoder ശ്രോതാവ്
Decoding വിസങ്കേതനം
Coding സങ്കേതനം
Signal സിഗ്നൽ