വിക്കിപീഡിയ:പുസ്തകദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം-2017/100classicbooks

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

List of books included[തിരുത്തുക]

Europe/Australia[തിരുത്തുക]

Title Author
ലിറ്റിൽ വിമൻ Louisa May Alcott
Pride and Prejudice Jane Austen
Mansfield Park Jane Austen
Emma Jane Austen
Persuasion Jane Austen
Sense and Sensibility Jane Austen
Lorna Doone R. D. Blackmore
Uncle Tom's Cabin Harriet Beecher Stowe
The Tenant of Wildfell Hall Anne Brontë
Jane Eyre Charlotte Brontë
Shirley Charlotte Brontë
Villette Charlotte Brontë
The Professor Charlotte Brontë
Wuthering Heights Emily Brontë
Pilgrim's Progress John Bunyan
The Secret Garden Frances Hodgson Burnett
Little Lord Fauntleroy Frances Hodgson Burnett
Alice's Adventures in Wonderland Lewis Carroll
Through the Looking-Glass Lewis Carroll
The Woman in White Wilkie Collins
The Moonstone Wilkie Collins
The Adventures of Pinocchio Carlo Collodi
Lord Jim Joseph Conrad
What Katy Did Susan Coolidge
The Last of the Mohicans James Fenimore Cooper
Robinson Crusoe Daniel Defoe
The Adventures of Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle
The Casebook of Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle
Bleak House Charles Dickens
Barnaby Rudge Charles Dickens
A Christmas Carol Charles Dickens
David Copperfield Charles Dickens
Dombey and Son Charles Dickens
Great Expectations Charles Dickens
Hard Times Charles Dickens
Martin Chuzzlewit Charles Dickens
Nicholas Nickleby Charles Dickens
The Old Curiosity Shop Charles Dickens
Oliver Twist Charles Dickens
The Pickwick Papers Charles Dickens
A Tale of Two Cities Charles Dickens
The Count of Monte Cristo Alexandre Dumas
The Three Musketeers Alexandre Dumas
Adam Bede George Eliot
The Mill on the Floss George Eliot
Middlemarch George Eliot
King Solomon's Mines Henry Rider Haggard
Far From The Madding Crowd Thomas Hardy
Under the Greenwood Tree Thomas Hardy
Tess of the d'Urbervilles Thomas Hardy
The Mayor Of Casterbridge Thomas Hardy
The Scarlet Letter Nathaniel Hawthorne
Les Misérables Victor Hugo
The Hunchback of Notre-Dame Victor Hugo
The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent. Washington Irving
Westward Ho! Charles Kingsley
Sons and Lovers D.H. Lawrence
The Phantom Of The Opera Gaston Leroux
The Call of the Wild Jack London
White Fang Jack London
Moby Dick Herman Melville
Tales of Mystery & Imagination Edgar Allan Poe
Ivanhoe Sir Walter Scott
Rob Roy Sir Walter Scott
Waverley Sir Walter Scott
Black Beauty Anna Sewell
All's Well That Ends Well William Shakespeare
Anthony and Cleopatra William Shakespeare
As You Like It William Shakespeare
The Comedy of Errors William Shakespeare
Hamlet William Shakespeare
Henry V William Shakespeare
Julius Caesar William Shakespeare
King Lear William Shakespeare
Love's Labours Lost William Shakespeare
Macbeth William Shakespeare
The Merchant of Venice William Shakespeare
A Midsummer Night's Dream William Shakespeare
Much Ado About Nothing William Shakespeare
Othello, The Moor of Venice William Shakespeare
Richard III William Shakespeare
The Tempest William Shakespeare
Timon of Athens William Shakespeare
Twelfth Night William Shakespeare
The Winter's Tale William Shakespeare
Titus Andronicus William Shakespeare
The Taming Of The Shrew William Shakespeare
Romeo And Juliet William Shakespeare
Treasure Island Robert Louis Stevenson
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Robert Louis Stevenson
Kidnapped Robert Louis Stevenson
Gulliver's Travels Jonathan Swift
Vanity Fair William Makepeace Thackeray
Barchester Towers Anthony Trollope
The Adventures of Tom Sawyer Mark Twain
Adventures of Huckleberry Finn Mark Twain
Around the World in Eighty Days Jules Verne
20,000 Leagues Under the Sea Jules Verne
The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde
The Importance of Being Earnest Oscar Wilde

North America[തിരുത്തുക]

Title Author
Little Women Louisa May Alcott
Emma Jane Austen
Pride and Prejudice Jane Austen
Sense and Sensibility Jane Austen
The Wonderful Wizard of Oz L. Frank Baum
Lorna Doone R. D. Blackmore
Jane Eyre Charlotte Brontë
Wuthering Heights Emily Brontë
Little Lord Fauntleroy Frances Hodgson Burnett
The Secret Garden Frances Hodgson Burnett
Tales from the Arabian Nights Richard Francis Burton
Alice's Adventures in Wonderland Lewis Carroll
Through the Looking-Glass Lewis Carroll
Don Quixote of La Mancha Miguel de Cervantes Saavedra
The Man Who Was Thursday G.K. Chesterton
The Napoleon of Notting Hill G.K. Chesterton
The Awakening Kate Chopin
The Moonstone Wilkie Collins
The Woman in White Wilkie Collins
Heart of Darkness Joseph Conrad
Lord Jim Joseph Conrad
The Deerslayer James Fenimore Cooper
The Last of the Mohicans James Fenimore Cooper
The Red Badge of Courage Stephen Crane
The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders Daniel Defoe
Robinson Crusoe Daniel Defoe
Bleak House Charles Dickens
A Christmas Carol Charles Dickens
David Copperfield Charles Dickens
Great Expectations Charles Dickens
Oliver Twist Charles Dickens
A Tale of Two Cities Charles Dickens
The Brothers Karamazov Fyodor Dostoyevsky
Crime and Punishment Fyodor Dostoyevsky
The Adventures of Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle
The Hound of the Baskervilles Arthur Conan Doyle
The Count of Monte Cristo Alexandre Dumas
The Man in the Iron Mask Alexandre Dumas
Middlemarch George Eliot
Silas Marner George Eliot
The Diary of a Nobody George Grossmith and Weedon Grossmith
Allan Quatermain Henry Rider Haggard
King Solomon's Mines Henry Rider Haggard
Far from the Madding Crowd Thomas Hardy
Tess of the D'Urbervilles Thomas Hardy
The Scarlet Letter Nathaniel Hawthorne
Tanglewood Tales for Girls and Boys Nathaniel Hawthorne
A Wonder-Book for Girls and Boys Nathaniel Hawthorne
The Four Million O. Henry
The Odyssey Homer
The Prisoner of Zenda Anthony Hope
The Hunchback of Notre-Dame Victor Hugo
Les Misérables Victor Hugo
The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent. Washington Irving
The Aspern Papers Henry James
The Turn of the Screw Henry James
The Jungle Book Rudyard Kipling
Kim Rudyard Kipling
The Man Who Would Be King Rudyard Kipling
The Phantom of the Opera Gaston Leroux
The Call of the Wild Jack London
White Fang Jack London
The Princess and Curdie George MacDonald
The Princess and the Goblin George MacDonald
The Prince Niccolò Machiavelli
Moby Dick Herman Melville
Utopia Thomas More
Rights of Man Thomas Paine
Tales of Mystery & Imagination Edgar Allan Poe
Ivanhoe Sir Walter Scott
Waverley Sir Walter Scott
Black Beauty Anna Sewell
Hamlet William Shakespeare
King Lear William Shakespeare
MacBeth William Shakespeare
A Midsummer Night's Dream William Shakespeare
Othello, The Moor of Venice William Shakespeare
Romeo and Juliet William Shakespeare
The Taming of the Shrew William Shakespeare
The Tempest William Shakespeare
Frankenstein Mary Shelley
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Robert Louis Stevenson
Kidnapped Robert Louis Stevenson
Dracula Bram Stoker
Uncle Tom's Cabin Harriet Beecher Stowe
Gulliver's Travels Jonathan Swift
Vanity Fair William Makepeace Thackeray
Walden Henry David Thoreau
Anna Karenina Leo Tolstoy
War and Peace Leo Tolstoy
Barchester Towers Anthony Trollope
Adventures of Huckleberry Finn Mark Twain
The Adventures of Tom Sawyer Mark Twain
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court Mark Twain
Journey to the Center of the Earth Jules Verne
20,000 Leagues Under the Sea Jules Verne
The Time Machine H.G. Wells
The Age of Innocence Edith Wharton
The Importance of Being Earnest Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde

List of additional downloadable books[തിരുത്തുക]

European version[തിരുത്തുക]

North America[തിരുത്തുക]

France[തിരുത്തുക]