വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/ഡിസംബർ 2008

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
<< ഡിസംബർ 2008 >>
ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി
ശീമപ്ലാവ്
01
ശീമപ്ലാവ്
02
ശീമപ്ലാവ്
03
കുളവാഴ
04
കുളവാഴ
05
കുളവാഴ
06
ആപ്പിൾ
07
ആപ്പിൾ
08
ആപ്പിൾ
09
പനിനീർപ്പൂവ്
10
പനിനീർപ്പൂവ്
11
പനിനീർപ്പൂവ്
12
തേക്കടി തടാകം
13
തേക്കടി തടാകം
14
തേക്കടി തടാകം
15
ആമ്പൽ
16
ആമ്പൽ
17
ആമ്പൽ
18
Ampal.jpg
19
Ampal.jpg
20
കൈതച്ചക്ക.jpg
21
കൈതച്ചക്ക.jpg
22
കൈതച്ചക്ക.jpg
23
കൈതച്ചക്ക.jpg
24
ദീപാവലി ആഘോഷം.JPG
25
ദീപാവലി ആഘോഷം.JPG
26
ദീപാവലി ആഘോഷം.JPG
27
ആക്കുളം കായൽ.JPG
28
ആക്കുളം കായൽ.JPG
29
ആക്കുളം കായൽ.JPG
30
ആക്കുളം കായൽ.JPG
31