മാക് ഒഎസ് 9

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മാക് ഒഎസ്
പ്രമാണം:Mac OS 9 screenshot 2.png
മാക് ഒഎസ്
DeveloperApple Computer Inc.
OS familyമാക് ഒഎസ്
Working stateObsolete/Historic/Legacy
Source modelClosed source
Released to
manufacturing
October 23 1999
Latest release9.2.2 / December 5 2001[1]
LicenseProprietary
Official websitehttp://www.apple.com/support/macos9/
Support status
Unsupported (Internet only)

ആപ്പിളിന്റെ ക്ലാസിക് ഒഎസ് കുടുംബത്തിലെ അവസാന പതിപ്പാണ് മാക് ഒഎസ് 9. 1999, October 23-നാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. 2002-ൽ ഇതിൻറെ പിന്തുണ ആപ്പിൾ നിർത്തി.

പതിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

പതിപ്പ് Release Date Changes Codename Computer
9.0 October 1999 Initial release Sonata N/A
9.0.2 Shipped with Macs Bug fixes. N/A പവർ ബുക്ക് (FireWire)
9.0.3 Shipped with Macs Bug fixes. N/A iMac, iMac DV, iMac DV SE
9.0.4 April 2000 (download) Archived 2008-12-31 at the Wayback Machine. Improved USB and FireWire support. Other bug fixes. Minuet ഐ മാക് ജി3 (slot loading)
9.1 January 2001 (download) Archived 2009-06-07 at the Wayback Machine. Integrated Disc Burning within Finder. Implementation of Finder 'Window' menu. Improved stability. Fortissimo ഐ ബുക്ക് 14 inch panel
9.2 Shipped with Macs G3 processor as minimum system requirement. Improved speed and Classic Environment support. Moonlight Power Mac G4 (QuickSilver)
9.2.1 August 2001 (download) Minor bug fixes. Limelight iBook (Late 2001), PowerBook G4 (Gigabit Ethernet)
9.2.2 December 2001 (download) Archived 2006-04-21 at the Wayback Machine. Bug fixes relating to Classic Environment. LU1 eMac

കോപാറ്റിബിലിറ്റി[തിരുത്തുക]

Macintosh Model 9.0[2] 9.1[2] 9.2.1[2] 9.2.2[2]
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 6100 അതെ അതെ: Must install from CD അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 7100 അതെ അതെ: Must install from CD അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 8100 അതെ അതെ: Must install from CD അല്ല അല്ല
പവർ ബുക്ക് 2300 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ ബുക്ക് 5300 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ ബുക്ക് 1400 അതെ Partial: Password Security unsupported അല്ല അല്ല
പവർ ബുക്ക് 3400 അതെ അതെ: Hard disk driver must not be updated അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 5200 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 5300 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 5500 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 4400 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 6200 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 6300 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 6400 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 6500 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 7200 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 7300 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 7500 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 8500 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 7600 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 8600 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ മാക്കിൻറോഷ് 9600 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
Twentieth Anniversary Macintosh അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ ബുക്ക് G3 അതെ അതെ അല്ല അല്ല
പവർ ബുക്ക് G3 Series അതെ അതെ അതെ അതെ
പവർ ബുക്ക് (FireWire) അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ അതെ
പവർ ബുക്ക് ജി4 അല്ല അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ
പവർ ബുക്ക് ജി4 (Gigabit Ethernet) അല്ല അല്ല അതെ: Machine-specific version only അതെ
പവർ ബുക്ക് ജി4 (DVI) അല്ല അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ
പവർ ബുക്ക് ജി4 (1GHz/867MHz) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ: Machine-specific version only
പവർ ബുക്ക് ജി4 (12-inch) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
പവർ ബുക്ക് ജി4 (17-inch) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
പവർ ബുക്ക് ജി4 (12-inch DVI) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
പവർ ബുക്ക് ജി4 (12-inch 1.33GHz) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
പവർ ബുക്ക് ജി4 (12-inch 1.5GHz) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
പവർ ബുക്ക് ജി4 (15-inch FW 800) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
പവർ ബുക്ക് ജി4 (15-inch 1.5/1.33GHz) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
പവർ ബുക്ക് ജി4 (17-inch 1.33GHz) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
പവർ ബുക്ക് ജി4 (17-inch 1.5GHz) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
ഐ ബുക്ക് അതെ അതെ അതെ അതെ
ഐ ബുക്ക് (FireWire) അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ അതെ
ഐ ബുക്ക് (Dual USB) അല്ല അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ
ഐ ബുക്ക് (Late 2001) അല്ല അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ
ഐ ബുക്ക് (14.1 LCD) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ
ഐ ബുക്ക് (16 VRAM) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ
ഐ ബുക്ക് (Opaque 16 VRAM) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ
ഐ ബുക്ക് (32 VRAM) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ
ഐ ബുക്ക് (14.1 LCD 32 VRAM) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ
ഐ ബുക്ക് (Early 2003) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ: Machine-specific version only
ഐ ബുക്ക് ജി4 അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
ഐ ബുക്ക് ജി4 (14-inch) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
ഐ ബുക്ക് ജി4 (Early 2004) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
പവർ മാക്കിൻറോഷ് G3 All-In-One അതെ അതെ അതെ അതെ
പവർ മാക്കിൻറോഷ് G3 അതെ അതെ അതെ അതെ
പവർ മാക്കിൻറോഷ് G3 (Blue and White) അതെ അതെ അതെ അതെ
ഐ മാക് G3 അതെ അതെ അതെ അതെ
ഐ മാക് G3 (266 MHz, 333 MHz) അതെ അതെ അതെ അതെ
ഐ മാക് G3 (Slot Loading) അതെ അതെ അതെ അതെ
ഐ മാക് G3 (Summer 2000) അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ അതെ
ഐ മാക് G3 (Early 2001) അല്ല അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ
ഐ മാക് G3 (Summer 2001) അല്ല അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ
ഐ മാക് ജി4 അല്ല അല്ല അല്ല അതെ
ഐ മാക് ജി4 (February 2003) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
ഐ മാക് ജി4 (17-inch 1 GHz) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
ഐ മാക് ജി4 (USB 2.0) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
eMac അല്ല അല്ല അല്ല അതെ
eMac (ATI Graphics CD-ROM drive) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ: Machine-specific version only
eMac (ATI Graphics Combo drive) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ: Machine-specific version only
eMac (ATI Graphics SuperDrive) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
Power Mac ജി4 (PCI Graphics) അതെ അതെ അതെ അതെ
Power Mac ജി4 (AGP Graphics) അതെ അതെ അതെ അതെ
Power Mac ജി4 (Gigabit Ethernet) അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ അതെ
Power Mac ജി4 Cube അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ അതെ
Power Mac ജി4 (Digital Audio) അല്ല അതെ: Machine-specific version only അതെ അതെ
Power Mac ജി4 (QuickSilver) അല്ല അല്ല അതെ അതെ
Power Mac ജി4 (QuickSilver 2002) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ: Machine-specific version only
Power Mac ജി4 (Mirrored Drive Doors) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ: Machine-specific version only
Power Mac ജി4 (FW 800) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
Power Mac ജി4 (Mirrored Drive Doors 2003) അല്ല അല്ല അല്ല അതെ: Machine-specific version only
Power Mac G5 അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
Power Mac G5 (June 2004) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
Power Mac G5 (Late 2004) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
Power Mac G5 (Early 2005) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
Power Mac G5 (Late 2005) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only
Mac mini (ജി4) അല്ല അല്ല അല്ല Partial: Classic Environment only

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=75186
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Mac OS 8 and 9 compatibility with Macintosh computers". Apple Inc. Unknown. ശേഖരിച്ചത് 2009-02-28. Check date values in: |date= (help)

External links[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാക്_ഒഎസ്_9&oldid=3820254" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്