ഫലകം:Infobox organization

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(ഫലകം:Infobox Organization എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Documentation icon ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]
name
native_name
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
caption
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_alt}}}]]
map_caption
[[File:{{{map2}}}|{{{map2_size}}}|alt={{{map2_alt}}}|{{{map2_alt}}}]]
map2_caption
ചുരുക്കപ്പേര് abbreviation
ആപ്തവാക്യം motto
Predecessor predecessor
ലയിച്ചത് merged
Successor successor
രൂപീകരണം formation
സ്ഥാപക(ൻ) founder  or  founders
Extinction extinction
Merger of merger
തരം type
Tax ID no. tax_id  or  vat_id
രജിസ്ട്രേഷൻനമ്പർ registration_id
Legal status status
ലക്ഷ്യം purpose
ആസ്ഥാനം headquarters
Location
 • location
അക്ഷരേഖാംശങ്ങൾ coords
പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ region
ഉത്പന്നം(ഉത്പന്നങ്ങൾ) products
സേവനങ്ങൾ services
Methods methods
പ്രവർത്തനമേഖലകൾ fields
അംഗങ്ങൾhip membership
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ language
ഉടമ owner  or  owners
സെക്രട്ടറി ജനറൽ
sec_gen
leader_title leader_name
leader_title2 leader_name2
leader_title3 leader_name3
leader_title4 leader_name4
Board of directors board_of_directors
പ്രധാന വ്യക്തികൾ key_people
Main organ main_organ
മാതൃസംഘടന parent_organization
Subsidiaries subsidiaries
Secessions secessions
Affiliations affiliations
ബഡ്ജറ്റ് budget
വിറ്റുവരവ് revenue
Disbursements disbursements
ചിലവുകൾ expenses
Endowment endowment
Staff staff
Volunteers volunteers
മുദ്രാവാക്യം slogan
Mission mission
വെബ്സൈറ്റ് {{url|...}}
കുറിപ്പുകൾ remarks
Formerly called formerly
footnotes

{{Infobox organization}} can be used to provide at-a-glance information at the start of an article about an organization.

ഉള്ളടക്കം

Blank[തിരുത്തുക]

{{Infobox organization
| name     = 
| native_name  = 
| image     = 
| image_size  = 
| alt      = 
| caption    = 
| map      = 
| map_size   = 
| map_alt    = 
| map_caption  = 
| map2     = 
| map2_size   = 
| map2_alt   = 
| map2_caption = 
| abbreviation = 
| motto     = 
| predecessor  = 
| merged    = 
| successor   = 
| formation   = <!-- e.g. use {{start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| founder    = 
| extinction  = <!-- e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| merger    = 
| type     = 
| tax_id    = <!-- or | vat_id = (for non-profit org) -->
| registration_id = <!-- for non-profit org -->
| status    = 
| purpose    = 
| headquarters = 
| location   = 
| coords    = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| region    = 
| services   = 
| products   = 
| methods    = 
| fields    = 
| membership  = 
| language   = 
| owner     = <!-- or | owners = -->
| sec_gen    = 
| leader_title = 
| leader_name  = 
| leader_title2 = 
| leader_name2 = 
| leader_title3 = 
| leader_name3 = 
| leader_title4 = 
| leader_name4 = 
| board_of_directors = 
| key_people  = 
| main_organ  = 
| parent_organization = 
| subsidiaries = 
| secessions  = 
| affiliations = 
| budget    = 
| revenue    = 
| disbursements = 
| expenses   = 
| endowment   = 
| staff     = 
| volunteers  = 
| slogan    = 
| mission    = 
| website    = <!-- {{url|example.com}} -->
| remarks    = 
| formerly   = 
| footnotes   = 
}}

Usage[തിരുത്തുക]

All fields are lower case and optional.

Organization's name
native_name
This is the message carried by "alt" parameter
(caption:)
Test.png (image) at template's default size.
This is the message carried by "map_alt" parameter
(map_caption:)
World map.jpg (map) at template's default size.
ചുരുക്കപ്പേര് abbreviation
ആപ്തവാക്യം motto
Predecessor predecessor
ലയിച്ചത് merged
Successor successor
രൂപീകരണം formation  (or established)
സ്ഥാപക(ൻ) founder  (or founders)
പിരിച്ചുവിട്ടത് dissolved  (or extinction)
Merger of merger
തരം type
Tax ID no. tax_id  (or vat_id)
രജിസ്ട്രേഷൻനമ്പർ registration_id
Legal status status
ലക്ഷ്യം purpose
ആസ്ഥാനം headquarters
Location
 • location
അക്ഷരേഖാംശങ്ങൾ (use {{coord}})
പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ region
ഉത്പന്നം(ഉത്പന്നങ്ങൾ) products
സേവനങ്ങൾ services
Methods methods
പ്രവർത്തനമേഖലകൾ fields
അംഗങ്ങൾhip membership
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ language  (or languages)
ഉടമ owner  (or owners)
സെക്രട്ടറി ജനറൽ
sec_gen
leader_title leader_name
leader_title4 leader_name4
Board of directors board_of_directors
പ്രധാന വ്യക്തികൾ key_people
Main organ main_organ  (or publication)
മാതൃസംഘടന parent_organi[z/s]ation
Subsidiaries subsidiaries
Secessions secessions
Affiliations affiliations
ബഡ്ജറ്റ് budget
വിറ്റുവരവ് revenue
Disbursements disbursements
ചിലവുകൾ expenses
Endowment endowment
Staff staff
Volunteers volunteers
മുദ്രാവാക്യം slogan
Mission mission
വെബ്സൈറ്റ് website
കുറിപ്പുകൾ remarks
Formerly called formerly  (or former_name)
footnotes
{{Infobox organization
| name     = <!-- defaults to {{PAGENAME}} if name not provided -->
| native_name  = <!-- Organization's name in its local language -->
| image     = 
| image_size  = 
| alt      = <!-- see [[WP:ALT]] -->
| caption    = 
| map      = <!-- map image -->
| map_size   = <!-- defaults to 250px -->
| map_alt    = 
| map_caption  = 
| map2     = <!-- second map image, if required -->
| map2_size   = 
| map2_alt   = 
| map2_caption = 
| abbreviation = 
| motto     = 
| predecessor  = 
| merged    = <!-- Any other organizations with which the organization was merged -->
| successor   = 
| formation   = <!-- or: | established = --> <!--e.g. use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| founder    = <!-- or: | founders = -->
| extinction  = <!-- or: | dissolved = -->  <!--e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| merger    = <!-- Other organizations (if any) merged to constitute the organization -->
| type     = <!-- e.g. [[Governmental organization]], [[Non-governmental organization|NGO]], … -->
| status    = <!-- Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation, …) -->
| purpose    = <!-- or: | focus = -->    <!--(humanitarian, activism, peacekeeping, …)-->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters = 
| location   = 
| coords    = <!-- location's {{coord}}s -->
| region    = <!-- or: | region_served = --> <!--Any particular region or regions associated with or served by the organization-->
| services   = 
| membership  = 
| language   = <!-- or: | languages = --> <!--Any official language or languages used by the organization-->
| sec_gen    = <!-- Name of the organization's Secretary General (if post exists) -->
| leader_title = <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name  = 
| leader_title2 = 
| leader_name2 = 
| leader_title3 = 
| leader_name3 = 
| leader_title4 = 
| leader_name4 = 
| board_of_directors = 
| key_people  = 
| main_organ  = <!-- or: | publication = --> <!--Organization's principal body (assembly, committee, board, …) or publication-->
| parent_organization = <!-- or: | parent_organisation = -->
| subsidiaries = 
| secessions  = 
| affiliations = 
| budget    = 
| staff     = <!--Numbers and/or types of staff-->
| volunteers  = <!--Numbers and/or types of volunteers-->
| slogan    = 
| website    = <!-- e.g. {{url|example.com}} -->
| remarks    = 
| formerly   = <!-- Any former names by which the organization known -->
| footnotes   = 
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates
 • Use {{start date}} for the date on which an organisation was "established", "founded", "opened" or otherwise started, unless that date is before 1583 CE.
 • Use {{URL}} for an organisation's URL.
 • Use {{coord}} for coordinates associated with the organisation (e.g. the location of its headquarters). A Geo microformat will then make these coordinates parsable, e.g. for use in online mapping, downloading to a GPS unit, etc.

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes this microformat uses include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_organization&oldid=2040340" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്