ഉത്രട്ടാതി തിരുനാൾ ഗൗരി പാർവ്വതിഭായി - മറ്റ് ഭാഷകൾ