കായിക വിനോദങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശാരീരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതും, ഒരു പ്രത്യേക നിയമാവലി ഉള്ളതും വിനോദത്തിനായി ചെയ്യുന്നതുമായ പ്രവൃത്തിയെയാണ് കായികവിനോദം അഥവാ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധയിനം കായിക വിനോദങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കായിക വിനോദങ്ങൾ തിരിച്ച്[തിരുത്തുക]

വെള്ളത്തിലുള്ള കളികൾ[തിരുത്തുക]

ബാൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളത്[തിരുത്തുക]

നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വെള്ളത്തിനടിയിലെ നീന്തൽ[തിരുത്തുക]

ആർച്ചറി (Archery)[തിരുത്തുക]

Members of the Gotemba Kyūdō Association demonstrate Kyūdō.

റേസിംഗ് മത്സരങ്ങൾ (Auto racing)[തിരുത്തുക]

4
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

ബാറ്റും ബോളും ഉപയോഗിച്ചുള്ളത്[തിരുത്തുക]

 • വിഗോറോ
 • വയർബാൾ
 • ബോർഡ്‌സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  Skateboard vert jump at the Sprite urban games 2006 in London.
  Snowboard figure at the 2008 Shakedown
  Surfing in Hawaii

  ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളികളെയാണ് ബോർഡ്‌സ്പോർട്സ് എന്നു പറയുന്നത്.

  ബൌളിംഗ്[തിരുത്തുക]

  ക്യാച്ച് ഗെയിംസ്[തിരുത്തുക]

  1
  The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

  ക്ലൈംബിംഗ്[തിരുത്തുക]

  സൈക്ലിംഗ്[തിരുത്തുക]

  ബൈ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ യുണിസൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളെയാണ് സൈക്ലിംഗ് വിനോദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

  ബൈസൈക്കിൾ[തിരുത്തുക]

  സ്കൈബോബ്[തിരുത്തുക]

  യുണിസൈകിൾ[തിരുത്തുക]

  കോമ്പാക്ട് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  രണ്ട് പേർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതോ, പോരാടുന്നതോ ആയ രീതിയിലുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളാണ് പൊതുവേ കോമ്പാക്ട് സ്പോർട്സ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. രണ്ടു പേർ മത്സരിക്കുന്നതിന് ഓരോ രീതിയിലുള്ള മത്സരത്തിനനുസരിച്ച് നിയമാവലികൾ ഉണ്ടാകും.

  ഗ്രാപ്ലീംഗ്[തിരുത്തുക]

  Lima Lima aerobatics team performing over Louisville.

  സ്കിർമിഷ്[തിരുത്തുക]

  ആയുധ മത്സരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  സ്ട്രൈകിംഗ്[തിരുത്തുക]

  മിക്സ്ഡ് / ഹൈബ്രിഡ്[തിരുത്തുക]

  ക്യൂ സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  ഡാൻസ്[തിരുത്തുക]

  Three ballet dancers performing a grand jeté jump

  ഇക്വിൻ സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  കുതിരയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കായികവിനോദമാണ് ഇത്

  ഫിഷിംഗ്[തിരുത്തുക]

  ഫ്ലൈയിംഗ് ഡിസ്ക് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  ഫ്ലൈയിംഗ് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  എയർ‌പ്ലേൻ[തിരുത്തുക]

  ബലൂണിംഗ്[തിരുത്തുക]

  ഫുട്ബാൾ കുടുംബം[തിരുത്തുക]

  ജിംനാസ്റ്റിക്സ്[തിരുത്തുക]

  ഹാൻഡ്‌ബാൾ കുടുംബം[തിരുത്തുക]

  Basketball player Dwight Howard making a slam dunk at 2008 Summer Olympic Games

  Handball games often have similarities to racquet or catch games.

  ഹോക്കി കുടുംബം[തിരുത്തുക]

  ഹണ്ടിംഗ്[തിരുത്തുക]

  ബ്ലഡ് സ്പോർട്സ് എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട്.

  കൈറ്റ് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  പട്ടം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കായികവിനോദങ്ങളെയാണ് കൈറ്റ് സ്പോർട്സ് എന്നു പറയുന്നത്.

  മിക്സ്ഡ് ഡിസിപ്ലിൻ[തിരുത്തുക]

  The three components of triathlon: swimming, cycling, running

  മോട്ടോർ ബോട്ട് റേസിംഗ്[തിരുത്തുക]

  മോടോർ സൈക്കിൽ റേസിംഗ്[തിരുത്തുക]

  പാഡിൽ സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  കാനോയിംഗ്[തിരുത്തുക]

  കയാകിംഗ്[തിരുത്തുക]

  റാഫ്റ്റിംഗ്[തിരുത്തുക]

  Rafting

  റോവിംഗ്[തിരുത്തുക]

  പാരച്യൂടിംഗ്[തിരുത്തുക]

  Wingsuit flying

  പോളോ[തിരുത്തുക]

  റാക്കറ്റ് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  റാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കായികവിനോദങ്ങളാണ് ഇവ.

  റേഡിയോ സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കായികവിനോദങ്ങളാണ് ഇവ.

  റിമോട് കണ്ട്രോൾ[തിരുത്തുക]

  ഓട്ടമത്സരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  200 meters sprint

  തുഴയൽ (Sailing)[തിരുത്തുക]

  Windsurfing

  സ്കീയിംഗ് (Skiing)[തിരുത്തുക]

  സ്ലെഡ് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  ഷൂടിംഗ് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഷൂടിംഗ് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കായികവിനോദമാണ് ഇത്.

  സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റണ്ട്സ്[തിരുത്തുക]

  ടാഗ് കളികൾ (Tag Games)[തിരുത്തുക]

  നടത്തം[തിരുത്തുക]

  ഭാരമുയർത്തൽ (Weightlifting‌)[തിരുത്തുക]

  മൈൻഡ് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  മനുഷ്യമനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കളികളാണ് ഇവ. ഇത്തരം കളികളിൽ ശാരീരികമായി വലിയ അദ്ധ്വാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വിഭാഗത്തിലെ പലതും ഒരു കായികവിനോദമായി ചിലർ അംഗീകരിക്കറിക്കാറില്ല. പക്ഷേ, ചില പ്രധാന കളികൾ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്.

  കാർഡ് കളികൾ[തിരുത്തുക]

  സ്പീഡ് ക്യൂബിംഗ്[തിരുത്തുക]

  തന്ത്രപരമായ ബോർഡ് കളികൾ[തിരുത്തുക]

  മത്സര വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ[തിരുത്തുക]

  പല മത്സര വീഡിയോ ഗെയിമുകളും മൈൻഡ് സ്പോർട്സ് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മത്സര അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാടും കളിക്കുന്ന ചിലവ താഴെ പ്പറയുന്നു.

  ഇതര വിഭാഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  എയർ സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  അനിമൽ സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മൃഗങ്ങളോ, പക്ഷികളോ ഉൾപ്പെട്ട കായികവിനോദങ്ങളാണ് ഇവ.

  അത്‌ലറ്റിക്‌സ് (ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ്)[തിരുത്തുക]

  Pole vault

  ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള കായികവിനോഡങ്ങളാണ് ഇവ.

  Endurance sports[തിരുത്തുക]

  മറ്റുള്ളവ[തിരുത്തുക]

  സ്കേറ്റിംഗ് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  സ്നോ സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  A snowborder and a skier
  A ski jumper using the V-style
  Freestyle skiing

  മഞ്ഞിൽ നടത്തുന്നതായ കായികവിനോദങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

  സ്കീബോർഡിംഗ്

  സ്ട്രെങ്ത് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  ആം റെസിലിംഗ്

  ടേബിൾ സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  Chess
  Pool balls

  ടാർജെറ്റ് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  Sports where the main objective is to hit a certain target. ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനെ ഉന്നം വച്ച് കൊള്ളിക്കുന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള കായിക വിനോദങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

  ടീം സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  ടീമുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തരം കായിക വിനോദങ്ങൾ.

  4
  The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

  വാട്ടർ സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  1
  The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

  വിൻഡ് സ്പോർട്സ്[തിരുത്തുക]

  കാറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കായികവിനോദങ്ങൾ.

  അവലംബം[തിരുത്തുക]

  പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]