കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2018 ജൂൺ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 6മ.27മി.25സെ. +25°7'59" 5°2മി.46സെ. -53°-55'-29" 1.26AU -1.13 1.24am 2.13pm മീനം
ശുക്രൻ 8മ.19മി.58സെ. -21°37'19" 323°4മി.22സെ. -49°-25'17" 1.17AU -4.00 3.19am 4.00pm ഇടവം
ചൊവ്വ 20മ.47മി.58സെ. -20°53'4" 136°22മി.23സെ. 44°46'38" 0.52AU -1.67 4.20pm 3.52am മകരം
വ്യാഴം 14മ.48മി.38സെ. -15°0'10" 246°50മി.33സെ. 27°2'30" 4.59AU -2.39 10.14am 9.58pm തുലാം
ശനി 18മ.29മി.2സെ. -22°23'60" 184°50മി.35സെ. 56°40'49" 9.07AU 0.08 2.00pm 1.32am ധനു
യുറാനസ് 1മ.58മി.1സെ. +11°29'8" 74°29മി.36സെ. -16°-22'-37" 20.48AU 5386 9.06pm 9.27am മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.11മി.46സെ. -6°12'49" 100°51മി.55സെ. 20°23'56" 29.78AU 7.88 6.30pm 6.27am കുംഭം