ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളുടെയും നിർവ്വഹണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പട്ടികയാണ്. ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അനുമതിപത്രങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ

   തലക്കെട്ട്    ഭാഷ അനുമതിപത്രം
GNAT Ada ഗ്നു ജിപിഎൽ
ALGOL 68G ALGOL 68 ഗ്നു ജിപിഎൽ
ELLA ALGOL 68 ALGOL 68 Public Domain - Crown Copyright
BWK awk AWK Custom
gawk AWK ഗ്നു ജിപിഎൽ
mawk AWK ഗ്നു ജിപിഎൽ
ഗ്നു കമ്പൈലർ ശേഖരം സി / സി++ / Objective-C / ASM ഗ്നു ജിപിഎൽ
Clang/LLVM സി / സി++ / Objective-C NCSA license
മോണോ സി ഷാർപ്പ്, Visual Basic .NET ഗ്നു ജിപിഎൽ / MIT X11 License / ഗ്നു എൽജിപിഎൽ / MIT License
ക്യാന്റിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് Candle script Mozilla Public License
എർലാംഗ് Erlang ER Public License
Gforth Forth ഗ്നു ജിപിഎൽ
Open Firmware Forth BSD License
Pforth Forth Public Domain
Harbour Harbour ഗ്നു ജിപിഎൽ
Glasgow Haskell Compiler (GHC) Haskell BSD License
Haskell User's Gofer System Haskell BSD License
nhc98 Haskell ഗ്നു ജിപിഎൽ
Helium Haskell ഗ്നു ജിപിഎൽ
Icon Icon Public Domain
IcedTea ജാവ ഗ്നു ജിപിഎൽ
WebKit JavaScriptCore ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഗ്നു എൽജിപിഎൽ v2.1
SpiderMonkey ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് MPL/ഗ്നു ജിപിഎൽ/ഗ്നു എൽജിഎൽ
വി8 (ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എഞ്ചിൻ) ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് BSD license
ഇമാക്സ് ലിസ്പ് Lisp ഗ്നു ജിപിഎൽ
ഇജിഎൽ EGL EPL
ലുവ Lua MIT License
Obix Obix AGPL
പേൾ പേൾ Artistic License or ഗ്നു ജിപിഎൽ
പി.എച്ച്.പി. പി.എച്ച്.പി. PHP License (BSD style)
പൈക്ക് Pike ഗ്നു ജിപിഎൽ / ഗ്നു എൽജിപിഎൽ / MPL
Free Poplog POP-11, Common Lisp, Prolog, Standard ML Custom based on MIT/XFree86
ഗ്നു പ്രൊലോഗ് Prolog ഗ്നു ജിപിഎൽ
SWI-Prolog Prolog LGPL
Opa Opa Affero GPL
പൈത്തൺ പൈത്തൺ PSF License (GPL Compatible)
ജൈത്തൺ പൈത്തൺ PSF License (ഗ്നു ജിപിഎൽ Compatible)
അയൺ പൈത്തൺ പൈത്തൺ Microsoft Public License
Regina REXX ഗ്നു എൽജിപിഎൽ
Ruby MRI റൂബി Ruby License or ഗ്നു ജിപിഎൽ
യാർ‌വ് റൂബി Ruby License or BSD License
ജെറൂബി റൂബി CPL/ഗ്നു ജിപിഎൽ/LGPL
അയൺ റൂബി റൂബി Microsoft Public License
റൂബി ഡോട്ട് നെറ്റ് റൂബി New BSD
റൂബിനസ് റൂബി BSD License
മാക് റൂബി റൂബി Ruby License
എക്സ് റൂബി റൂബി ഗ്നു ജിപിഎൽ
Bigloo സ്കീം ഗ്നു ജിപിഎൽ, ഗ്നു എൽജിപിഎൽ
ചിക്കൻ സ്കീം BSD License
Gambit സ്കീം ഗ്നു എൽജിപിഎൽ/Apache License
Guile സ്കീം ഗ്നു എൽജിപിഎൽ
JScheme സ്കീം zlib
BiwaScheme സ്കീം MIT License
കവ സ്കീം MIT License
റാക്കറ്റ് സ്കീം ഗ്നു എൽജിപിഎൽ
Scsh സ്കീം BSD License
Squeak Smalltalk Apple Public Source License/Apache License (OLTPC)
CSNOBOL4 SNOBOL4 Custom
Tcl/Tk Tcl/Tk Tcl/Tk License
MINT TRAC ഗ്നു ജിപിഎൽ
ash Unix Shell BSD License
ബാഷ് Unix Shell ഗ്നു ജിപിഎൽ
ksh93 Unix Shell CPL