രാമായണത്തിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കഥാപാത്രം കുറിപ്പ്
അദിതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൌത്രനായ കശ്യപന്റെ ഭാര്യ
അനസൂയ സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളായ അത്രിമഹർഷിയുടെ ഭാര്യ
കൗസല്യ ദശരഥന്റെ മൂന്നു ഭാര്യമാരിൽ മൂത്തവൾ
കൈകേയി ദശരഥന്റെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരിൽ രണ്ടാമത്തവൾ
സുമിത്ര ദശരഥന്റെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരിൽ മൂന്നാമത്തവൾ
സീത ജനകന്റെ വളർത്തുപുത്രി, രാമന്റെ ഭാര്യ
ഊർമ്മിള ജനകന്റെ പുത്രി.സീതയുടെ സഹോദരി. ലക്ഷ്മണന്റെ പത്നി
മാണ്ഡവി ദശരഥന്റെ നാലുമക്കളിൽ ഒരാളായ ഭരതന്റെ പത്നി. ജനകന്റെ അനുജനായ കുശദ്വജന്റെ രണ്ടു പുത്രിമാരിൽ ഒരുവൾ
ശ്രുതകീർത്തി ദശരഥന്റെ നാലുമക്കളിൽ ഒരാളായ ശത്രുഘ്നൻറെ പത്നി. ജനകന്റ് അനുജനായ കുശദ്വജന്റെ രണ്ടു പുത്രിമാരിൽ ഒരുവൾ
മന്ഥര കൈകേയിയുടെ ദാസി
ശബരി ഉത്തമഭക്തയായ ഒരു സന്യാസിനി
താര വാനര രാജാവായ ബാലിയുടെ പത്നി
ത്രിജട അശോകവനത്തിൽ സീതയുടെ കാവലിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാക്ഷസി
മണ്ഡോദരി പഞ്ചകന്യകമാരിൽ ഒരാൾ, രാവണന്റെ ഭാര്യ
കൈകസി രാവണന്റെ അമ്മ
താടക താടകാവനത്തിലെ രാക്ഷസി, കൈകസിയുടെ അമ്മ
ശൂർപ്പണഖ രാക്ഷസരാജാവായ രാവണന്റെ സഹോദരി