ഫലകം:Infobox television

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Lua_banner-ൽ 112 വരിയിൽ : attempt to index field 'edit' (a nil value)

Infobox television is used to create an infobox which summarizes the main information of a particular television or internet program and can also be used for television films.

Usage[തിരുത്തുക]

Infobox television
Alt text for image
caption
native_name
തരംgenre
സൃഷ്ടിച്ചത്creator
അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്based_on
Developed bydeveloper
രചനwriter
തിരക്കഥscreenplay
കഥstory
സംവിധാനംdirector
ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ(മാർ)creative_director
അവതരണംpresenter
അഭിനേതാക്കൾstarring
വിധികർത്താക്കൾjudges
Voices ofvoices
തീം മ്യൂസിക് കമ്പോസർtheme_music_composer
ഈണം നൽകിയത്composer
രാജ്യംcountry
ഒറിജിനൽ ഭാഷ(കൾ)language
സീസണുകളുടെ എണ്ണംnum_seasons
എപ്പിസോഡുകളുടെ എണ്ണംnum_episodes (എപ്പിസോഡുകളുടെ പട്ടിക)
നിർമ്മാണം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ(മാർ)executive_producer
നിർമ്മാണംproducer
ന്യൂസ് എഡിറ്റർ(മാർ)news_editor
നിർമ്മാണസ്ഥലം(ങ്ങൾ)location
ഛായാഗ്രഹണംcinematography
അനിമേറ്റർ(മാർ)animator
എഡിറ്റർ(മാർ)editor
Camera setupcamera
സമയദൈർഘ്യംruntime
പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി(കൾ)company
ബഡ്ജറ്റ്budget
സംപ്രേഷണം
ഒറിജിനൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്network
ഒറിജിനൽ റിലീസ്first_aired (released) – last_aired
കാലചരിത്രം
അനുബന്ധ പരിപാടികൾrelated


{{Infobox television
| image        = 
| image_size      = 
| image_upright    = 
| image_alt      = 
| caption       = 
| alt_name       = 
| native_name     = <!-- {{Infobox name module|language|title}} or {{Infobox name module|title}} -->
| genre        = <!-- Must be reliably sourced -->
| creator       = 
| based_on       = <!-- {{Based on|title of the original work|creator of the original work|additional creator(s), if necessary}} -->
| inspired_by     = <!-- {{Based on|title of the original work|creator of the original work|additional creator(s), if necessary}} -->
| developer      = 
| writer        = 
| screenplay      = <!-- Only use without |teleplay= -->
| teleplay       = <!-- Only use without |screenplay= -->
| story        = 
| director       = 
| creative_director  = 
| presenter      = <!-- Organized by broadcast credit order, with new main cast added to the end of the list -->
| starring       = <!-- Organized by broadcast credit order, with new main cast added to the end of the list -->
| judges        = <!-- Organized by broadcast credit order, with new main cast added to the end of the list -->
| voices        = <!-- Organized by broadcast credit order, with new main cast added to the end of the list -->
| narrator       = 
| theme_music_composer = 
| music        = 
| open_theme      = 
| end_theme      = 
| composer       = 
| country       = 
| language       = 
| num_seasons     = <!-- Increment when new seasons begin. Only use without |num_series= -->
| num_series      = <!-- Increment when new series begin. Only use without |num_seasons= -->
| num_episodes     = <!-- Value is incremented when new episodes air. -->
| num_specials     = 
| list_episodes    = 
| executive_producer  = 
| producer       = 
| news_editor     = <!-- Content editor or editors of a current affairs/political show such as Newsnight. -->
| location       = <!-- Nation the series was primarily filmed in, if different from the nation of origin. -->
| cinematography    = 
| animator       = <!-- Person(s) who served as animators, not animation houses, companies, etc. -->
| editor        = <!-- Film editors -->
| camera        = <!-- Either Single-camera or Multi-camera -->
| runtime       = <!-- Reliable source required -->
| company       = <!-- Production companies only -->
| budget        = 
| network       = 
| first_aired     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}}. Only use without |released= -->
| released       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}}. Only use without |first_aired= -->
| last_aired      = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| related       = <!-- To be used only for remakes, spin-offs, and adaptations -->
}}


Maintenance[തിരുത്തുക]

If you encounter a usage of the template which you want to quickly restore to the above standard, use {{subst:Infobox television/subst}}.

Parameters[തിരുത്തുക]

Link people only if they have articles. For most of the fields below, if there are multiple entries, separate them using {{Plainlist}} or {{Unbulleted list}}. When adding data to fields, do not use small text as this reduces the size of the text to below 85% of the page font size. See Wikipedia:Manual of Style/Accessibility#Text for more information.

Infobox television parameters and basic guidelines
Parameter Explanation
italic_title A "no" value will disable the automatic italicization of the article's name. This parameter should not be used most of the time.
name The name of the television program, film or miniseries, defaults to the page name. Need not be used if the name is the same as the article title as the infobox handles this automatically. If set, use the full name and do not wikilink it.
image A suitable image relevant to the show. The image does not need to be wikilinked and should exclude "File:" e.g. Example.png Typically the image will be the series' title card, although this is not mandated. Free content should be used where available.
image_size Width of the image in pixels, excluding "px". If not specified the image width defaults to the value explained in |image_upright=. The size should not be set greater than 300px.
image_upright Use of this parameter is preferred to using |image_size=, as it allows auto-sizing of images according to user preferences. The size should not be set to a value that would result in an image width greater than 300px. See help below for guidance on determining the value to be used.
image_alt Alt text, as required by MOS:ALT. It may include wikilinks.
caption A caption explaining the image. An image of the title card including the title logo, or the logo only, of the show does not need a caption.
alt_name An alternative name by which the television program is known.
native_name Insert the native title using the {{Infobox name module}} template if it is different from the displayed title; please visit that template's page for full instructions. This parameter is for the native title only, i.e. it should not be used to add translated titles to the infobox. Example: {{Infobox name module|ta|பாசமலர்}} will display the Tamil native name in the infobox – "ta" is the ISO 639 code for Tamil.
genre The genre of the show. Examples listed at Film and television genres. Link if an article is available. Genres must be reliably sourced.
creator The show's creator or creators. This should be used over |developer= if the show is based on original material i.e. Lost or Law & Order, unless a reliable source attributes a person with the title "creator".
based_on Insert the title of the source material and the name(s) of the source material writer(s). Use {{based on}} or similar formatting where possible. Use this field if a series is based on previously produced or published material, such as films, books, plays, articles, old screenplays etc, and is explicitly credited as such. Do not use this field where the source material is ambiguous or can not be reliably sourced. If a work was inspired by another, use |inspired_by=.
inspired_by Insert the title of the source material that inspired the series and the name(s) of the source material's writer(s). Use {{based on}} or similar formatting where possible. Use this field if a series is inspired by previously produced or published material, such as films, books, plays, articles, old screenplays etc, and is explicitly credited as such. Do not use this field where the source material is ambiguous or can not be reliably sourced. If a work was based on another, use |based_on=.
developer The show's developer or developers. This should be used over |creator= if the show is based on non-original material i.e. The Walking Dead or Smallville, unless a reliable source attributes a person with the title |developer=.
writer The show's writer or writers. Do not use if the show has many (5+) writers.
 • screenplay
 • teleplay
Used for television films. Insert the name(s) of the screenplay writer(s). Use this field instead of the normal writer field if films divide writing credits between screenplay and story writers. In addition, link each writer to their appropriate article if possible. If "Teleplay by" credit is used, use |teleplay=.
story Used for television films. Insert the name(s) of the story writer(s). Use this field instead of the normal writer field if films divide writing credits between screenplay and story writers. In addition, link each writer to their appropriate article if possible.
director The show's director.
creative_director The show's creative director.
 • presenter
The show's presenters or hosts. Presenters are listed in original credit order followed by order in which new presenters joined the show. Years or seasons should not be included.
starring The show's starring cast. Cast are listed in original credit order followed by order in which new cast joined the show. Character names, years, or seasons should not be included.
judges If the show involves judges, list them here. Judges are listed in original credit order followed by order in which new judges joined the show. Years or seasons should not be included.
voices Any voice artists used in the show. Cast are listed in original credit order followed by order in which new cast joined the show. Character names, years, or seasons should not be included.
narrator The show's credited narrator(s) (if applicable). Years or seasons should not be included.
theme_music_composer The name of the composer of the show's theme music. For non-theme music composer, use |composer=.
music The name of the composer of the show's music. For the theme music composer, use |theme_music_composer=. Do not use if |theme_music_composer= is set; use |composer= instead.
open_theme The name of the opening theme for the show.
end_theme The name of the ending theme for the show.
composer The principal composer or composers providing incidental music for the show's episodes.
country The show's country of origin. Do not use flag icons, as this places an unnecessary emphasis on nationality – see MOS:INFOBOXFLAG for a detailed rationale. Do not link major countries, e.g., [[United States]], per WP:OVERLINK.
language The original language or languages of the show. Do not link major languages, e.g., [[English language|English]], per WP:OVERLINK.
 • num_seasons
 • num_series
The number of seasons (US) or series (UK) produced. Use one or the other, not both. The parameter should only be incremented once the first episode of that season or series has aired, or if a reliable source confirms production has commenced. An inline citation is required if the total number of seasons produced is greater than the number aired.
 • num_episodes
 • num_specials
The number of episodes or specials released. This parameter should only be incremented when new episodes or specials air. An inline citation is required if the total number of episodes produced is greater than the number aired, such as in the case of a show being cancelled.
list_episodes If a Wikipedia "List of" article exists for the show's episodes, put its name here. Do not use a link (i.e. do not include [[ ]]). Do not enter the number of episodes here, use |num_episodes= for that.
Production-specific
executive_producer The executive producer or producers of the show.
producer The producer or producers of the show.
news_editor This field should be used to indicate the senior reporter who oversees the writing of news and magazine video content for a current affairs/political show such as Newsnight.
location Production location, i.e. where the show was primarily shot. Leave blank if same as country of origin above.
cinematography The director of cinematography or lead cameraman.
animator The person(s) who served as animators of the show. Note: animation houses or other sub-contractors hired to perform production work should not be included here.
editor The film editor(s).
camera Either Single-camera or Multi-camera.
runtime Episode duration. Should not include commercials and should be approximated, e.g. "22–26 minutes" for most half-hour shows.
company The names of the production company or companies that funded or organized series production. Note: sub-contractors hired to perform production work, e.g. animation houses, special effects studios, post-production facilities etc. should not be included here, as this may create confusion about the nation(s) of origin. Instead, use sourced prose in the article's Production section to explain these details.
budget Used for television films. The budget of the television film or miniseries.
Broadcast-specific
network The original network(s) on which the show first appeared in the country of origin. Use links if articles are available.
 • first_aired
 • released
Date the show first aired on its original network (|first_aired=), or was released on streaming media sites such as Netflix (|released=). Only insert the date after it has happened. The parameter is not restricted to a "premiere" date. In the event a program airs a full "preview" episode on TV in advance of a premiere, that date should be used instead. Do not use this field to list dates for spin-offs. Use {{Start date}} (e.g. {{Start date|1981|2|26}}) so that the date is included in the template's hCalendar microformat, and is properly formatted according to a reader's Wikipedia date and time preferences. Add |df=y if the article uses the dmy date format.
last_aired The first air date of the show's last episode on its original network. Use "present" if the show is ongoing or renewed and {{End date}} if the show is ended. Only insert the last episode's date after it has happened. In some cases the fate of a program might be uncertain, for example if there are no announcements that a show has been renewed. If such a program has not aired a new episode in 12 months, "present" can be changed to the date the last episode aired, using {{End date}}. This does not imply the series has been cancelled, rather that the program "last aired" on that date. This is to prevent programs from being listed as "present" in perpetuity. In the event that a program resumes airing after a long hiatus, such as more than 12 months between episodes or cancellation and subsequent renewal, the date is simply replaced with "present" to reflect the "current" status of the program.
 • network2
 • network3
 • network4
If the show was canceled and revived or moved to another network, use the additional |network2=, |network3= and |network4= parameters. See #network for additional information.
 • first_aired2
 • first_aired3
 • first_aired4
 • released2
 • released3
 • released4
If the show was canceled and revived or moved to another network, use the additional |first_aired2=, |first_aired3= and |first_aired4= (or |released2=, |released3= and |released4=) parameters. See #first aired for additional information.
 • last_aired2
 • last_aired3
 • last_aired4
If the show was canceled and revived or moved to another network, use the additional |last_aired2=, |last_aired3= and |last_aired4= parameters. See #last aired for additional information.
Related
related Related TV shows, i.e. remakes, spin-offs, adaptations for different audiences, etc. For example, The Office (British TV series) and The Office (American TV series); The Upper Hand and Who's the Boss?; etc. Note that simply sharing crossover episodes does not make series related. Links to larger franchises may also be helpful to include, such as Law & Order (franchise) or List of Marvel Cinematic Universe television series.

Deprecated parameters[തിരുത്തുക]

The "External links" parameters (|website=, |website_title=, |production_website=, and |production_website_title=) were removed from the infobox in March 2022 (discussion). If the website is useful and is not already present in the article's "External links" section, it should be added there.

The |distributor= parameter was removed from the infobox in March 2023 (discussion).

The "Chronology" parameters (|preceded_by= and |followed_by=) were removed from the infobox in March 2023 (discussion). Further clarifying of related and successive series or franchises is better discussed elsewhere in the article, such as its lead, within the body of the article or a "See also" section, or in a related navbox, and should be added or moved to those locations if needed. The parameter |related= remains in the infobox to also be utilized, while the heading was adjusted from "Chronology" to "Related".

The "Picture format" and "Audio format" parameters (|picture_format= and |audio_format=) were removed from the infobox in August 2023 (discussion).

Controlling line-breaking in embedded bulletless lists[തിരുത്തുക]

Template {{nbsp}} may be used with {{wbr}} and {{nowrap}} to control line-breaking in bulletless lists embedded in the infobox (e.g. cast and other credits lists), to prevent wrapped long entries from being confused with multiple entries. See Template:Wbr/doc#Controlling line-breaking in infoboxes for details.

Calculating "image_upright"[തിരുത്തുക]

The image_upright parameter, and image2_upright and logo_upright where applicable, is/are provided so as to facilitate the use of scalable images in this infobox, in accordance with the instructions at WP:IMAGESIZE, which advises against the use of px (e.g. thumb|300px), as this forces a fixed image width. Scalable images respect the user's base preference (which may have been selected for that user's particular devices). Module:InfoboxImage, which is used in this infobox, accommodates the use of scaling. However, setting the appropriate scale is slightly more complex than setting a raw "px" value. This guide provides a quick conversion table to make the process of setting a scale easier. It is based on a default thumbnail setting of 220px (size is default multiplied by upright value then rounded to nearest 10).

"px" setting image_upright=
170 0.75
180 0.8
190 0.85
200 0.9
210 0.95
220 1
230 1.05
240 1.1
250 1.15
260 1.2
270 1.23
280 1.25
290 1.3
300 1.35

TemplateData[തിരുത്തുക]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox television

Infobox used on articles about television and web programs.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിന് അതിന്റേതായ ഫോർമാറ്റിങ് ആണ്.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Italic titleitalic_title

A "no" value will disable the automatic italicization of the article. This parameter should not be used most of the time.

പദംഐച്ഛികം
Television program namename

The name of the television program, film or miniseries, defaults to the page name. Should not be used if the name is the same as the article title as the infobox handles this automatically. If set, use the full name and do not wikilink it.

പദംഐച്ഛികം
Imageimage

An image relevant to the show.

പ്രമാണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Image sizeimage_size

Width of the image in pixels, excluding "px". If not specified the image width defaults to the value explained in "image_upright". The size should not be set greater than 300px.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Image uprightimage_upright

Use of this parameter is preferred to using "image_size", as it allows auto-sizing of images according to user preferences. The size should not be set to a value that would result in an image width greater than 300px. See help below for guidance on determining the value to be used.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Image altimage_alt alt

Alt text, as required by MOS:ALT. It may include wikilinks.

പദംഐച്ഛികം
Image captioncaption

A caption explaining the image.

പദംഐച്ഛികം
Additional show namesalt_name

An alternative name by which the television program is known.

പദംഐച്ഛികം
Native namenative_name

Native title. Should only be used, if the native title differs from the common film title.

പദംഐച്ഛികം
Genregenre

The genre of the show. Examples listed at Film and television genres.

പദംഐച്ഛികം
Creatorcreator

The show's creator or creators.

പദംഐച്ഛികം
Based onbased_on

The title of the source material and the name(s) of the source material writer(s). Use this field if a series is based on previously produced or published material, such as films, books, plays, articles, old screenplays etc, and is explicitly credited as such. Do not use this field where the source material is ambiguous or can not be reliably sourced. If a work was inspired by another, use inspired_by.

പദംഐച്ഛികം
Inspired byinspired_by

The title of the source material that inspired the series and the name(s) of the source material's writer(s). Use this field if a series is inspired by previously produced or published material, such as films, books, plays, articles, old screenplays etc, and is explicitly credited as such. Do not use this field where the source material is ambiguous or can not be reliably sourced. If a work was based on another, use based_on.

പദംഐച്ഛികം
Developerdeveloper

The show's developer or developers.

പദംഐച്ഛികം
Writerwriter

The show's writer or writers.

പദംഐച്ഛികം
Screenplayscreenplay teleplay

Used for television films. Insert the name(s) of the screenplay writer(s). Use this field instead of the normal writer field if films divide writing credits between screenplay and story writers.

പദംഐച്ഛികം
Storystory

Used for television films. Insert the name(s) of the story writer(s). Use this field instead of the normal writer field if films divide writing credits between screenplay and story writers.

പദംഐച്ഛികം
Directordirector

The show's director.

പദംഐച്ഛികം
Creative directorcreative_director

The show's creative director.

പദംഐച്ഛികം
Presenterpresenter host

The show's presenters.

പദംഐച്ഛികം
Starringstarring

The show's starring cast.

പദംഐച്ഛികം
Judgesjudges

If the show involves judges, list them here.

പദംഐച്ഛികം
Voice actorsvoices

Any voice artists used in the show.

പദംഐച്ഛികം
Narratorsnarrator narrated

The show's credited narrator(s) (if applicable).

പദംഐച്ഛികം
Theme music composertheme_music_composer

The name of the composer of the show's theme music. For non-theme music composer, use |music=.

പദംഐച്ഛികം
Music composermusic

The name of the composer of the show's music. For the theme music composer, use |theme_music_composer=.

പദംഐച്ഛികം
Opening themeopen_theme

The name of the opening theme for the show.

പദംഐച്ഛികം
Ending themeend_theme

The name of the ending theme for the show.

പദംഐച്ഛികം
Composercomposer

The principal composer or composers providing incidental music for the show's episodes.

പദംഐച്ഛികം
Countrycountry

The show's country of origin.

പദംഐച്ഛികം
Languagelanguage

The original language or languages of the show.

പദംഐച്ഛികം
Number of seasonsnum_seasons num_series

The number of seasons (US) or series (UK) produced.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Number of episodesnum_episodes num_specials

The number of episodes released.

എണ്ണംഐച്ഛികം
List of episodes articlelist_episodes

The show's List of episodes article.

താൾഐച്ഛികം
Executive producerexecutive_producer

The executive producer or producers of the show.

പദംഐച്ഛികം
Producerproducer

The producer or producers of the show.

പദംഐച്ഛികം
News editornews_editor

Content editor or editors of a current affairs/political show

പദംഐച്ഛികം
Locationlocation

The production location.

പദംഐച്ഛികം
Cinematographercinematography

The director of cinematography or lead cameraman.

പദംഐച്ഛികം
Animatoranimator

The animator or animators of the show.

പദംഐച്ഛികം
Editoreditor

The editor or editors.

പദംഐച്ഛികം
Camera setupcamera

Either Single-camera or Multi-camera.

പദംഐച്ഛികം
Run timeruntime

Episode duration. Should not include commercials and should be approximated, e.g. "22–26 minutes" for most half-hour shows.

പദംഐച്ഛികം
Companycompany studio

The names of the production company or companies that funded/organized series production.

പദംഐച്ഛികം
Budgetbudget

Used for television films. The budget of the television film or miniseries.

പദംഐച്ഛികം
Networknetwork channel

The original network(s) on which the show first appeared in the country of origin. Use links if articles are available.

പദംഐച്ഛികം
Releasedreleased

Date the show was released on streaming media sites such as Netflix.

തീയതിഐച്ഛികം
First aired datefirst_aired

Date the show first aired on its original network. Do not use this field to list dates for spin-offs.

തീയതിഐച്ഛികം
Last aired datelast_aired

The first air date of the show's last episode on its original network. Use "present" if the show is ongoing or renewed and {{End date}} if the show is ended.

തീയതിഐച്ഛികം
Network2network2 channel2

The original network(s) on which the show first appeared in the country of origin. Use links if articles are available.

പദംഐച്ഛികം
Released2released2

Date the show was released on streaming media sites such as Netflix.

തീയതിഐച്ഛികം
First aired date2first_aired2

Date the show first aired on its original network. Do not use this field to list dates for spin-offs.

തീയതിഐച്ഛികം
Last aired date2last_aired2

The first air date of the show's last episode on its original network. Use "present" if the show is ongoing or renewed and {{End date}} if the show is ended.

തീയതിഐച്ഛികം
Network3network3 channel3

The original network(s) on which the show first appeared in the country of origin. Use links if articles are available.

പദംഐച്ഛികം
Released3released3

Date the show was released on streaming media sites such as Netflix.

തീയതിഐച്ഛികം
First aired date3first_aired3

Date the show first aired on its original network. Do not use this field to list dates for spin-offs.

തീയതിഐച്ഛികം
Last aired date3last_aired3

The first air date of the show's last episode on its original network. Use "present" if the show is ongoing or renewed and {{End date}} if the show is ended.

തീയതിഐച്ഛികം
Network4network4 channel4

The original network(s) on which the show first appeared in the country of origin. Use links if articles are available.

പദംഐച്ഛികം
Released4released4

Date the show was released on streaming media sites such as Netflix.

തീയതിഐച്ഛികം
First aired date4first_aired4

Date the show first aired on its original network. Do not use this field to list dates for spin-offs.

തീയതിഐച്ഛികം
Last aired date4last_aired4

The first air date of the show's last episode on its original network. Use "present" if the show is ongoing or renewed and {{End date}} if the show is ended.

തീയതിഐച്ഛികം
Relatedrelated

Related TV shows, i.e. remakes, spin-offs, adaptations for different audiences, etc.

താൾഐച്ഛികം

Example[തിരുത്തുക]

House
തരം
സൃഷ്ടിച്ചത്David Shore
അഭിനേതാക്കൾ
ഈണം നൽകിയത്
 • Jason Derlatka
 • Jon Ehrlich
രാജ്യംUnited States
ഒറിജിനൽ ഭാഷ(കൾ)English
സീസണുകളുടെ എണ്ണം8
എപ്പിസോഡുകളുടെ എണ്ണം177 (എപ്പിസോഡുകളുടെ പട്ടിക)
നിർമ്മാണം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ(മാർ)
സമയദൈർഘ്യം42 minutes
പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി(കൾ)
സംപ്രേഷണം
ഒറിജിനൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്Fox
ഒറിജിനൽ റിലീസ്നവംബർ 16, 2004 (2004-11-16) – മേയ് 21, 2012 (2012-05-21)
കാലചരിത്രം
അനുബന്ധ പരിപാടികൾNurse Jeffrey
 {{Infobox television
 | image       = House logo.svg
 | alt_name      = ''House, M.D.''
 | genre       = {{Plainlist|
 * [[Medical drama]] 
 * [[Black comedy]]
 }}
 | creator      = [[David Shore]]
 | starring      = {{Plainlist|
 * [[Hugh Laurie]]
 * [[Lisa Edelstein]]
 * [[Omar Epps]]
 * [[Robert Sean Leonard]]
 * [[Jennifer Morrison]]
 * [[Jesse Spencer]]
 * [[Peter Jacobson]]
 * [[Kal Penn]]
 * [[Olivia Wilde]]
 * [[Amber Tamblyn]]
 * [[Odette Annable]]
 * [[Charlyne Yi]]
 }}
 | open_theme     = "[[Teardrop (song)|Teardrop]]" by [[Massive Attack]]
 | composer      = {{Plainlist|
 * Jason Derlatka
 * Jon Ehrlich
 }}
 | country      = United States
 | language      = English
 | num_seasons    = 8
 | num_episodes    = 177
 | list_episodes   = List of House episodes
 | executive_producer = {{Plainlist|
 * [[Paul Attanasio]]
 * [[Katie Jacobs]]
 * David Shore
 * [[Bryan Singer]]
 * Thomas L. Moran
 * [[Russel Friend]]
 * [[Garrett Lerner]]
 * [[Greg Yaitanes]]
 * [[Hugh Laurie]] 
 }}
 | runtime      = 42 minutes
 | company      = {{Plainlist|
 * [[Heel and Toe Films]] 
 * [[Shore Z Productions]]
 * [[Bad Hat Harry Productions]]
 * [[NBC Universal Television Studio]] (2004–07)
 * [[Universal Media Studios]] (2007–11)
 * [[Universal Television]] (2011–12)
 }}
 | network      = [[Fox Broadcasting Company|Fox]]
 | first_aired    = {{Start date|2004|11|16}}
 | last_aired     = {{End date|2012|5|21}}
 | related      = ''[[Nurse Jeffrey]]''
 }}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

Tracking categories[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_television&oldid=2983198" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്