ഫലകം:Infobox broadcasting network

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
{{{name}}}
Type{{{type}}}
Branding{{{branding}}}
Country
{{{country}}}
First air date
{{{airdate}}}
Availability{{{available}}}
Founded{{{founded}}}
by {{{founder}}}
Motto{{{motto}}}
Slogan{{{slogan}}}
TV stations{{{tvstations}}}
TV transmitters{{{tvtransmitters}}}
Radio stations{{{radiostations}}}
Radio transmitters{{{radiotransmitters}}}
{{{market_share}}}
Endowment{{{endowment}}}
Revenue{{{revenue}}}
{{{net_income}}}
Licence area
{{{license_area}}}
Headquarters{{{headquarters}}}
Broadcast area
{{{broadcast_area}}}
Area{{{area}}}
Nation{{{nation}}}
Regions{{{regions}}}
ERP{{{erp}}}
Owner{{{owner}}}
Parent{{{parent}}}
Key people
{{{key_people}}}
Established{{{established}}}
Test card
{{{test_card}}}
Transmission test
{{{test_of_transmission}}}
Launch date
{{{launch_date}}}
Dissolved{{{dissolved}}}
Former names
{{{former_names}}}
{{{digital}}}
Virtual channel
{{{virtual channel}}}
{{{analog}}}
{{{Analog channel}}}
Picture format
{{{Picture format}}}
{{{servicename1}}}
{{{service1}}}
......
......
{{{servicename7}}}
{{{service7}}}
Callsigns{{{callsigns}}}
Callsign meaning
{{{callsign_meaning}}}
Former callsigns
{{{former_callsigns}}}
Affiliation{{{affiliation}}}
Affiliates{{{affiliates}}}
Group{{{groups}}}
{{{former_affiliations}}}
Webcast{{{webcast}}}
Official website
{{{website}}}
Language{{{language}}}
Replaced{{{replaced}}}
Replaced by{{{replaced_by}}}
Subsidiary{{{subsidiary}}}
Notes
{{{footnotes}}}

This infobox should not be used for television stations. Use Template:Infobox broadcast instead.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox broadcasting network
| name         = 
| logo         = 
| logo_size      = 
| logo_alt       = 
| logo caption     = 
| collapsible     = 
| image        = 
| image_size      = 
| image_alt      = 
| caption       = 
| type         = 
| branding       = 
| country       = 
| airdate       = 
| available      = 
| founded       = 
| founder       = 
| motto        = 
| slogan        = 
| tvstations      = 
| tvtransmitters    = 
| radiostations    = 
| radiotransmitters  = 
| market_share     = 
| endowment      = 
| revenue       = 
| net_income      = 
| license_area     = 
| headquarters     = 
| broadcast_area    = 
| area         = 
| nation        = 
| regions       = 
| erp         = 
| owner        = 

| parent        = 
| key_people      = 
| established     = 
| test_card      = 
| test_of_transmission = 
| launch_date     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| dissolved      = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| former_names     = 
| sister name     =
| digital       =
| virtual channel   = 
| analog        = 
| Analog channel    = 
| Picture format    = 
| servicename1     = 
| service1       = 
| servicename2     = 
| service2       = 
| servicename3     = 
| service3       = 
| servicename4     = 
| service4       = 
| servicename5     = 
| service5       = 
| servicename6     = 
| service6       = 
| servicename7     = 
| service7       = 
| callsigns      = 
| callsign_meaning   = 
| former_callsigns   = 
| affiliation     = 
| affiliates      = 
| groups        = 
| former_affiliations = 
| webcast       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| language       = 
| replaced       = 
| replaced_by     = 
| subsidiary      = 
| footnotes      = 
}}

Use {{Start date|YYYY|MM|DD}} (with |df=y if applicable) for one of |airdate=, |founded=, |foundation= or |launch_date=

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

Tracking category[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_broadcasting_network&oldid=3354581" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്