ഫലകം:Infobox military conflict

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

Battle of Lützen
the Thirty Years' War ഭാഗം
Battle of Lutzen
The Battle of Lützen by Carl Wahlbom shows the death of King Gustavus Adolphus on 16 November 1632.
തിയതി6 November (O.S.) or 16 November (N.S.), 1632
സ്ഥലംNear Lützen, southwest of Leipzig
(present-day Germany)

51°15′N 12°08′E / 51.250°N 12.133°E / 51.250; 12.133
ഫലംSwedish Pyrrhic victory
യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ
സ്വീഡൻ Sweden
Protestant Union
 Holy Roman Empire
പടനായകരും മറ്റു നേതാക്കളും
സ്വീഡൻ Gustavus Adolphus 
 • Dodo von Knyphausen
 • Electorate of Saxony Bernhard of Saxe-Weimar

  സ്വീഡൻ Robert Munro, 18th Baron of Foulis
  Holy Roman Empire Albrecht von Wallenstein
  Holy Roman Empire Count Gottfried zu Pappenheim (DOW)
  ശക്തി
  12,800 infantry
  6,200 cavalry
  60 guns
  10,000 infantry
  7,000 cavalry, plus 3,000 infantry and 2,000 cavalry on arrival
  24 guns
  നാശനഷ്ടങ്ങൾ
  3,400 dead and 1,600 wounded or missingProbably about the same as Swedish casualties

  A military conflict infobox (sometimes referred to as a warbox) may be used to summarize information about a particular military conflict (a battle, campaign, war, or group of related wars) in a standard manner.

  The infobox should be added using the {{infobox military conflict}} template, as shown below:

  {{Infobox military conflict
  | conflict  = 
  | width    = 
  | partof   = 
  | image    = 
  | caption   = 
  | date    = 
  | place    = 
  | coordinates = 
  | map_type  = 
  | map_relief = 
  | latitude  = 
  | longitude  = 
  | map_size  = 
  | map_marksize = 
  | map_caption = 
  | map_label  = 
  | territory  = 
  | result   = 
  | status   = 
  | combatants_header = 
  | combatant1 = 
  | combatant2 = 
  | combatant3 = 
  | commander1 = 
  | commander2 = 
  | commander3 = 
  | units1   = 
  | units2   = 
  | units3   = 
  | strength1  = 
  | strength2  = 
  | strength3  = 
  | casualties1 = 
  | casualties2 = 
  | casualties3 = 
  | notes    = 
  | campaignbox = 
  }}
  

  Note: When using parameters, avoid the ambiguous abbreviation "N/A", and instead use "unknown" or "none". All subjective or qualitative judgements and numerical quantities or statistics must be cited to a reliable source (see WP:MILMOS#CITE).

  Parameters[തിരുത്തുക]

  • conflict – the name of the conflict being described (e.g. "Battle of Lützen" or "World War I").
  • width - optional - the width of the infobox, e.g. "400px"; defaults to: "315px".
  • partofoptional – the larger conflict containing the event described in the article. For battles or campaigns, this should be the war during which the event takes place; for particularly large wars, this may include a theatre (e.g. "the Eastern Front of World War II"). For wars, the parameter may be used to link to a larger group of wars (e.g. the Italian War of 1521–26 to the Italian Wars). It may be necessary to insert "the" before the name of the war for proper grammar.
  • imageoptional – an image for the warbox. The image must be given in the form [[File:Example.jpg|300px|alt=Example alt text]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
  • captionoptional – the text to be placed below the image.
  • dateoptional – the date of the conflict described. Convention is to give the actual date for battles and the years for wars, but this does not always apply.
  • place – the location of the conflict. For conflicts covering a wide area, a general description (e.g. "France", or "Europe", or "Worldwide") may be used.
  • coordinatesoptional – the location of the structure, given as a coordinate pair by using {{coord}} with display=inline,title.
  • map_typeoptional – the base map to be used for the location map, e.g. "Scotland"; see {{location map}} for more details.
  • map_reliefoptional – "yes" if the location map is a relief map; see {{location map}} for more details.
  • latitudeoptional – latitude for placing the marker on the location map, e.g. "56.81".
  • longitudeoptional – longitude for placing the marker on the location map, e.g. "-2.68".
  • map_sizeoptional – width of the location map in pixels (px), e.g. "150"; defaults to: "220".
  • map_marksizeoptional – width of the location map marker in pixels (px), e.g. "10"; defaults to: "8".
  • map_captionoptional – caption displayed below the location map; defaults to "Location within {{{map_type}}}", e.g. "Location within Scotland".
  • map_labeloptional – the label placed next to the marker on the location map.
  • territoryoptional – any changes in territorial control as a result of the conflict; this should not be used for overly lengthy descriptions of the peace settlement.
  • resultoptional – this parameter may use one of several standard terms: "X victory", "Decisive X victory" or "Inconclusive". The choice of term should reflect what the sources say. In cases where the standard terms do not accurately describe the outcome, a link to the section of the article where the result is discussed in detail (such as "See the 'Aftermath' section") should be used instead of introducing non-standard terms like "marginal" or "tactical" or contradictory statements like "decisive tactical victory but strategic defeat". It is better to omit this parameter altogether than to engage in speculation about which side won or by how much.
  • statusoptional – for ongoing conflicts, the current status of the conflict. This should not be used if a final result (above) is provided.
  • combatants_headeroptional – sets the header text for the combatants section. Default is "Belligerents".
  • combatant1/combatant2/combatant3optional – the parties participating in the conflict. This is most commonly the countries whose forces took part in the conflict; however, larger groups (such as alliances or international organizations) or smaller ones (such as particular units, formations, or groups) may be indicated if doing so improves reader understanding. When there is a large number of participants, it may be better to list only the three or four major groups on each side of the conflict, and to describe the rest in the body of the article. The combatant3 field may be used if a conflict has three distinct "sides", and should be left blank on other articles. Combatants should be listed in order of importance to the conflict, be it in terms of military contribution, political clout, or a recognized chain of command. If differing metrics can support alternative lists, then ordering is left to the editors of the particular article.
   • combatant1a/combatant2a/combatant3aoptional – in cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, these subsidiary fields may be used to provide additional rows for the combatantN fields (above).
   • combatant1b/combatant2b/combatant3boptional – additional row, as above.
   • combatant1c/combatant2c/combatant3coptional – additional row, as above.
   • combatant1d/combatant2d/combatant3doptional – additional row, as above.
  • commander1/commander2/commander3optional – the commanders of the military forces involved. For battles, this should include military commanders (and other officers as necessary). For wars, only prominent or notable leaders should be listed, with an upper limit of about seven per combatant column recommended. Ranks and position titles should be omitted. The {{KIA}} and {{POW}} templates may be included immediately after the names of commanders who were killed in action or surrendered and were taken prisoner, respectively. The commander3 field can only be used if the combatant3 field is set.
  • units1/units2/units3optional – the units or formations involved. If a large number of distinct formations is present, it may be better to reference an order of battle in the body of the article than to include the entire list in this field. The units3 field can only be used if the combatant3 field is set.
  • strength1/strength2optional – the numerical strength of the units involved.
  • strength3optional – if combatant3 is set, this is a third strength field identical to the two above; if it is not set, this is an alternate combined field for use where only the total participation in a conflict is known.
  • casualties1/casualties2optional – casualties suffered, including dead, wounded, missing, captured, and civilian deaths. Terms such as "dead" (or "killed"), "wounded", or "captured" should be used in place of abbreviations such as "KIA" or "POW".
  • casualties3optional – if combatant3 is set, this is a third casualty field identical to the two above; if it is not set, this is an alternate combined field for use where only the total casualties of a conflict are known, or where civilian casualties cannot be directly attributed to either side.
  • notesoptional – optional field for further notes; this should only be used in exceptional circumstances.
  • campaignboxoptional – optional field for appending a campaignbox template to the bottom of the infobox, which allows both boxes to float as a single element (useful if there are subsequent left floating images, which would otherwise not be able to float above the campaign box); the template must be specified in the format {{Campaignbox XYZ}}.


  Campaignboxes

  One common type of navigational template in articles concerning conflicts, wars and related topics is the campaignbox template, intended to provide context and convenient navigation among articles on the battles in a campaign, front, theater or war (or, more rarely, among several campaigns or wars).

  If the article includes an infobox, the campaignbox/es are usually placed immediately after it (i.e. just below it). If available, as with infoboxes such as {{Infobox military conflict}}, use the infobox's |campaignbox= parameter:

  {{Infobox military conflict
  ...
  }}
  {{Campaignbox XXXX}}
  
  or

  {{Infobox military conflict ... | campaignbox = {{campaignbox XXXX}} }}

  Articles may include multiple campaignboxes; typically, these are stacked under the infobox. The most common scenario occurs when two levels of campaignboxes are present – for example, an article about a battle can include both a campaignbox listing the battle itself and an "enclosing" campaignbox listing the campaign, theater or war during which the battle took place. Similarly, an article about a war can include both a campaignbox listing the war (among a series of wars) and a campaignbox for the war itself, listing the battles that took place during it.

  Creating campaignboxes[തിരുത്തുക]

  Existing campaignboxes may be viewed through the Campaignbox template category to which campaignboxes are added automatically. If a new campaignbox becomes necessary, it should be named Template:Campaignbox XXXX (where XXXX is the (shortened) name of the campaign) and should use {{Campaignbox}} thus:

  {{Campaignbox
  | name = 
  | title = 
  | battles = 
  | notes = 
  }}
  

  Parameters[തിരുത്തുക]

  name
  The name by which Wikipedia refers to the template, i.e. "Template:Campaignbox XXXX". This can be produced by using {{subst:PAGENAME}}.
  title
  The name of the campaign or war, which, if an article about the campaign or war exists, should link to it. Dates should not be indicated unless needed for clarity. Note that long links may cause alignment problems; see the troubleshooting guide for more information.
  battles
  A chronological list of battles and operations in the campaign, linked as [[Battle of YYYY|YYYY]]. A convenient and accessible way to separate the items in the list is to add | listclass = hlist and then use the standard * (asterisk)-based listing format.
  notes
  (optional) Any explanatory notes needed to clarify the list. This option should be used sparingly.
  (raw_name)
  (optional; deprecated) This parameter overrides the use of the title in determining the template name and exists for the sake of backward compatibility. When creating a new campaignbox, both title and name should be specified as above and this parameter omitted.

  The following optional parameters are passed on to the templates {{Military navigation}} or {{Navbox}} used to create campaignboxes and so can affect their styling. See these two templates' documentation pages for further details.

  state
  To set whether the campaignbox appears fully visible or collapsed (to titlebar only) when it is first presented by a page.
  bodyclass
  CSS styling to affect the whole template.
  listclass
  CSS styling to affect the list of battles, operations, etc. (e.g. to affect |battles=).

  The use of special formatting (such as bolding or changes in font size) in the list of battles – particularly to mark battles as "important" – is generally discouraged; while there are a few cases where such approaches may be both helpful to the reader and sufficiently well-sourced that they do not constitute original research, they are usually both unnecessary and potentially confusing. Similarly, dividing the list of battles into multiple blocks by inserting heading-like separations should be exceptional; if such a division is felt to be needed, a better solution may be to split the one campaignbox into two or more.

  Operational plan box[തിരുത്തുക]

  Case Blue
  Fall Blau
  Operational scopeStrategic offensive
  Planned byWehrmacht
  ObjectiveCapture the oil fields of the Caucasus
  DateBegan ജൂൺ 28, 1942 (1942-06-28)
  Executed byArmy Group South

  An operational plan box may be used to describe a particular planned or executed military operation or attack. For operations that resulted in combat, it can be used as an auxiliary template to the military conflict infobox, if necessary; for other types of operations, including those that were planned but never executed, it may be used alone. In the case of conflicts that consisted of multiple independent operations, multiple copies of the box may be used on a single article.

  The box should be added using the {{Infobox operational plan}} template, as shown below:

  {{Infobox operational plan
  | name    = 
  | partof   =
  | image    = 
  | caption   = 
  | scope    =
  | type    =
  | location  =
  | coordinates = 
  | map_type  = 
  | latitude  = 
  | longitude  = 
  | map_size  = 
  | map_caption = 
  | map_label  = 
  | planned   = 
  | planned_by = 
  | objective  = 
  | target   =
  | date    = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} --> 
  | time    =
  | time-begin =
  | time-end  =
  | timezone  =
  | executed_by = 
  | outcome   = 
  | casualties = 
  | fatalities =
  | injuries  =
  }}
  

  Note: When using parameters, avoid the ambiguous abbreviation "N/A", and instead use "unknown" or "none". All subjective or qualitative judgements and numerical quantities or statistics must be cited to a reliable source (see WP:MILMOS#CITE).

  • name – the name of the operational plan; names in multiple languages may be provided.
  • partofoptional – the larger conflict containing the event described in the article.
  • imageoptional – an image. The image must be given in the form [[Image:Example.jpg|300px|alt=Example alt text]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
  • captionoptional – the text to be placed below the image.
  • locationoptional – the location of the operation.
  • coordinatesoptional – the coordinates for the location above, given as {{coord}} with |display=inline,title.
  • map_typeoptional – the base map to be used for the location map, e.g. "Scotland"; see {{location map}} for more details.
  • latitudeoptional – latitude for placing the marker on the location map, e.g. "56.81".
  • longitudeoptional – longitude for placing the marker on the location map, e.g. "-2.68".
  • map_sizeoptional – width of the location map in pixels (px), e.g. "150"; defaults to: "220".
  • map_captionoptional – caption displayed below the location map; defaults to "Location within {{{map_type}}}", e.g. "Location within Scotland".
  • map_labeloptional – the label placed next to the marker on the location map.
  • scopeoptional – the scope of the operation, such as "Strategic", "Operational", or "Tactical".
  • typeoptional – as an alternative to the scope field above, the type of operation, such as "Suicide attack" or "Ambush".
  • plannedoptional – the date(s) on which the plan was developed.
  • planned_byoptional – the person or group responsible for developing the plan.
  • objectiveoptional – the objective(s) of the operation.
  • targetoptional – as an alternative to the objective field above, the target(s) of the operation.
  • dateoptional – the date(s), if any, on which the operation was executed. use {{Start date}} (and {{End date}} if required)
  • timeoptional – the time, if any, at which the operation was executed.
  • time-begin and time-endoptional – as an alternative to the time field above, the start and end times, respectively.
  • timezoneoptional – the timezone of the location of the operation; UTC+X, UTC-X, or UTC (i.e. offset from UTC) is preferred.
  • executed_byoptional – the people, groups, units, or formations responsible for executing the operation.
  • outcomeoptional – the outcome of the operation from the perspective of the planners.
  • casualtiesoptional – any casualties occurring during the execution of the operation.
  • fatalitiesoptional – as an alternative to the casualties field above, the number of fatalities occurring during the execution of the operation.
  • injuriesoptional – as an alternative to the casualties field above, the number of injuries occurring during the execution of the operation.

  Microformat[തിരുത്തുക]

  The HTML markup produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. Within the hCalendar is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

  Dates will only be included if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates, but do not use any of these if the date is before 1583 CE). {{End date}} requires that a time be specified, but display of this time may be suppressed by adding |nodate=yes to the end.

  To include a URL, use {{URL}}.

  hCalendar uses HTML classes including:

  • attendee
  • dtend
  • dtstart
  • location
  • summary
  • url
  • vevent

  Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

  • geo
  • latitude
  • longitude

  Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.
  Also, when giving coordinates, please don't be overly precise.

  TemplateData[തിരുത്തുക]

  Summarize information about a particular military conflict (a battle, campaign, war, or group of related wars).

  ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

  ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
  Conflictconflict

  The name of the conflict being described.

  വരിആവശ്യമാണ്
  Widthwidth

  Width of the infobox.

  സ്വതേ
  315px
  പദംഐച്ഛികം
  Part ofpartof

  The larger conflict containing the event described in the article.

  താൾഐച്ഛികം
  Imageimage

  An image for the warbox given in the form [[File:Example.jpg|300px|alt=Example alt text]].

  പദംഐച്ഛികം
  Captioncaption

  The text to be placed below the image.

  പദംഐച്ഛികം
  Datedate

  The date of the conflict described. Convention is to give the actual date for battles and the years for wars, but this does not always apply.

  പദംഐച്ഛികം
  Placeplace

  The location of the conflict.

  പദംആവശ്യമാണ്
  Coordinatescoordinates

  The location of the structure, given as a coordinate pair by using {{coord}} with display=inline,title.

  പദംഐച്ഛികം
  Map Typemap_type

  The base map to be used for the location map, e.g. "Scotland"; see {{location map}} for more details.

  പദംഐച്ഛികം
  Map Reliefmap_relief

  "yes" if the location map is a relief map.

  പദംഐച്ഛികം
  Latitudelatitude

  Latitude for placing the marker on the location map.

  എണ്ണംഐച്ഛികം
  Longitudelongitude

  Longitude for placing the marker on the location map.

  എണ്ണംഐച്ഛികം
  Map Sizemap_size

  Width of the location map in pixels (px).

  സ്വതേ
  220
  എണ്ണംഐച്ഛികം
  Map Marker Sizemap_marksize

  Width of the location map marker in pixels (px).

  സ്വതേ
  8
  എണ്ണംഐച്ഛികം
  Map Captionmap_caption

  Caption displayed below the location map.

  സ്വതേ
  Location within {{{map_type}}}
  പദംഐച്ഛികം
  Map Labelmap_label

  The label placed next to the marker on the location map.

  വരിഐച്ഛികം
  Territoryterritory

  Any changes in territorial control as a result of the conflict; this should not be used for overly lengthy descriptions of the peace settlement.

  പദംഐച്ഛികം
  Resultresult

  this parameter may use one of several standard terms: "X victory", "Decisive X victory" or "Inconclusive". The choice of term should reflect what the sources say. In cases where the standard terms do not accurately describe the outcome, a link to the section of the article where the result is discussed in detail (such as "See the 'Aftermath' section") should be used instead of introducing non-standard terms like "marginal" or "tactical" or contradictory statements like "decisive tactical victory but strategic defeat". It is better to omit this parameter altogether than to engage in speculation about which side won or by how much.

  വരിഐച്ഛികം
  Statusstatus

  For ongoing conflicts, the current status of the conflict.

  വരിഐച്ഛികം
  "Combatants" Header Textcombatants_header

  Sets the header text for the combatants section.

  സ്വതേ
  യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ
  വരിഐച്ഛികം
  Combatant 1combatant1

  A party participating in the conflict.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 2combatant2

  A party participating in the conflict.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 3combatant3

  A party participating in the conflict. (only if the conflict has three distinct "sides")

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 1acombatant1a

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 1 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 2acombatant2a

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 2 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 3acombatant3a

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 3 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 1bcombatant1b

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 1 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 2bcombatant2b

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 2 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 3bcombatant3b

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 3 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 1ccombatant1c

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 1 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 2ccombatant2c

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 2 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 3ccombatant3c

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 3 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 1dcombatant1d

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 1 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 2dcombatant2d

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 2 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Combatant 3dcombatant3d

  In cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, this field may be used to provide additional rows for the Combatant 3 field.

  പദംഐച്ഛികം
  Commander of Combatant 1commander1

  The commanders of the military forces of Combatant (1) involved.

  പദംഐച്ഛികം
  Commander of Combatant 2commander2

  The commanders of the military forces of Combatant 2 involved.

  പദംഐച്ഛികം
  Commander of Combatant 3commander3

  The commanders of the military forces of Combatant 3 involved.

  പദംഐച്ഛികം
  Units of Combatant 1units1

  The units or formations of Combatant 1 involved. If a large number of distinct formations is present, it may be better to reference an order of battle in the body of the article than to include the entire list in this field.

  പദംഐച്ഛികം
  Units of Combatant 2units2

  The units or formations of Combatant 2 involved. If a large number of distinct formations is present, it may be better to reference an order of battle in the body of the article than to include the entire list in this field.

  പദംഐച്ഛികം
  Units of Combatant 3units3

  The units or formations of Combatant 3 involved. If a large number of distinct formations is present, it may be better to reference an order of battle in the body of the article than to include the entire list in this field.

  പദംഐച്ഛികം
  Strength of Combatant 1strength1

  The numerical strength of Combatant 1.

  പദംഐച്ഛികം
  Strength of Combatant 2strength2

  The numerical strength of Combatant 2.

  പദംഐച്ഛികം
  Strength of Combatant 3strength3

  If Combatant 3 is set, this field is for the numerical strength of Combatant 3. If Combatant 3 is not set, this is an alternate combined field for use where only the total participation in a conflict is known.

  പദംഐച്ഛികം
  Casualties of Combatant 1casualties1

  Casualties suffered by Combatant 1, including dead, wounded, missing, captured, and civilian deaths. Terms such as "dead" (or "killed"), "wounded", or "captured" should be used in place of abbreviations such as "KIA" or "POW".

  പദംഐച്ഛികം
  Casualties of Combatant 2casualties2

  Casualties suffered by Combatant 2, including dead, wounded, missing, captured, and civilian deaths. Terms such as "dead" (or "killed"), "wounded", or "captured" should be used in place of abbreviations such as "KIA" or "POW".

  പദംഐച്ഛികം
  Casualties of Combatant 3casualties3

  If Combatant 3 is set, this field is for the casualties suffered by Combatant 3, including dead, wounded, missing, captured, and civilian deaths. Terms such as "dead" (or "killed"), "wounded", or "captured" should be used in place of abbreviations such as "KIA" or "POW". If combatant3 is not set, this is an alternate combined field for use where only the total casualties of a conflict are known, or where civilian casualties cannot be directly attributed to either side.

  പദംഐച്ഛികം
  Notesnotes

  Optional field for further notes; this should only be used in exceptional circumstances.

  പദംഐച്ഛികം
  Campaignboxcampaignbox

  Optional field for appending a campaignbox template to the bottom of the infobox, which allows both boxes to float as a single element (useful if there are subsequent left floating images, which would otherwise not be able to float above the campaign box); the template must be specified in the format {{Campaignbox XYZ}}.

  പദംഐച്ഛികം

  See also[തിരുത്തുക]

  "https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_military_conflict&oldid=2117943" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്