ഫലകം:Infobox civil conflict

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Infobox civil conflict
-യുടെ ഭാഗം
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
2011 Wisconsin budget protests
United States public employee protests 2011-യുടെ ഭാഗം
Overhead view of hundreds of people wearing red for the Teacher's union, protesting against Walker's bill.
Thousands gather inside Madison Wisconsin's Capitol rotunda to protest Governor Walker's proposed bill.
തിയതി15 ഫെബ്രുവരി 2011 (2011-02-15)ongoing
സ്ഥലം
43°4′29.6″N 89°23′8″W / 43.074889°N 89.38556°W / 43.074889; -89.38556
കാരണങ്ങൾOpposition to certain provisions in legislation proposed by Governor Scott Walker to address a projected $3.6 billion budget shortfall.
ലക്ഷ്യങ്ങൾStopping Wisconsin Senate Bill 11
മാർഗ്ഗങ്ങൾProtest, Sit in, Demonstrations
സ്ഥിതിOngoing
Parties to the civil conflict
Lead figures
Non-centralized leadership
Arrests, etc
Deaths: 0
Injuries: 0
Arrests: At least 9

A civil conflict infobox may be used to summarize information about a particular civil conflict (for example, protest, clash with police, etc) in a standard manner. This template is designed for non-military conflicts, so please do not use on the entry of military conflict.

Usage[തിരുത്തുക]

The infobox should be added using the {{Infobox civil conflict}} template, as shown below:

{{Infobox civil conflict
| title    = 
| partof    = 
| image    = 
| caption   = 
| date     = 
| place    = 
| coordinates = 
| causes    = 
| goals    = 
| methods   = 
| status    = 
| result    = 
| side1    = 
| side2    = 
| side3    = 
| leadfigures1 = 
| leadfigures2 = 
| leadfigures3 = 
| howmany1   = 
| howmany2   = 
| howmany3   = 
| casualties1 = 
| casualties2 = 
| casualties3 = 
| fatalities  =
| injuries   =
| arrests   =
| detentions  =
| charged   =
| fined    =
| casualties_label = 
| notes      = 
}} 
Name of conflict
Affiliated events
Image
Caption
Date
Location
Coordinates of location
Cause
Goals
Methods used in the civil conflict
Status
Results
Parties to the conflict 1
Parties to the conflict 2
Parties to the conflict 3
Stakeholders 1
Stakeholders 2
Stakeholders 3
Numbers 1
Numbers 2
Numbers 3
Casualties 1
Casualties 2
Casualties 3
Deaths (all)
Injuries (all)
Arrests (all)
Detentions (all)
Charged (all)
Fined (all)
Casualties section label
Remarks

All parameters are optional parameters, the general please fill out conflict, date, place, result. Can also follow the different nature of the conflict, to adopt the parameters.

 • title – the name of the conflict being described (e.g. "2011 Wisconsin budget protest").
 • partofoptional – the larger conflict containing the event described in the article. For protests, it could be larger encompassing movement.
 • imageoptional – an image for the infobox. The image must be given in the form [[File:Example.jpg|300px|alt=Example alt text]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
 • captionoptional – the text to be placed below the image.
 • dateoptional – the date of the conflict described. Convention is to give the actual date for the civil conflict.
 • place – the location of the conflict. For conflicts covering a wide area, a general description (e.g. "France", or "Europe", or "Worldwide") may be used.
 • coordinatesoptional – the location of the structure, given as a coordinate pair by using {{coord}} with display=inline,title.
 • map_typeoptional – the base map to be used for the location map, e.g. "Scotland"; see {{location map}} for more details.
 • latitudeoptional – latitude for placing the marker on the location map, e.g. "56.81".
 • longitudeoptional – longitude for placing the marker on the location map, e.g. "-2.68".
 • map_sizeoptional – width of the location map in pixels (px), e.g. "150"; defaults to: "220".
 • map_captionoptional – caption displayed below the location map; defaults to "Location within {{{map_type}}}", e.g. "Location within Scotland".
 • map_labeloptional – the label placed next to the marker on the location map.
 • goalsoptional – goal for the conflict. For instance, Regime change, human rights, democracy.
 • methodsoptional methods used in the civil dispute. Many terms can be used. For instance, Protest march, Picketing, Street protesters, Petitions, Sit-in, Riot, Hunger strike, Suicide, Bombing, Strike, Walkout, Lockout, Boycott, or Book burning. See: Protest#Forms of protest.
 • statusoptional – for ongoing conflicts, the current status of the conflict. This should not be used if a final result (above) is provided.
 • resultoptional – The choice of term should reflect what the sources say. In cases where the standard terms do not accurately describe the outcome, a link to the section of the article where the result is discussed in detail (such as "See the 'Aftermath' section") should be used instead of introducing non-standard terms like "marginal" or contradictory statements. It is better to omit this parameter altogether than to engage in speculation about which side won or by how much.
 • side1/side2/side3optional – the parties participating in the conflict. When there is a large number of participants, it may be better to list only the three or four major groups on each side of the conflict, and to describe the rest in the body of the article. The side3 field may be used if a conflict has three distinct "sides", and should be left blank on other articles. Sides should be listed in order of importance to the conflict, be it in terms of political clout, or a recognized chain of command. If differing metrics can support alternative lists, then ordering is left to the editors of the particular article.
  • side1a/side2a/sude3aoptional – in cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, these subsidiary fields may be used to provide additional rows for the sideN fields (above).
  • side1b/side2b/side3boptional – additional row, as above.
  • side1c/side2c/side3coptional – additional row, as above.
  • side1d/side2d/side3doptional – additional row, as above.
 • primaryleaders1/primaryleaders2/primaryleaders3optional – the primary leaders of the sides involved. The primaryleaders3 field can only be used if the side3 field is set.
 • units1/units2/units3optional – the people or groups involved. If a large number of distinct groups are present, it may be better to reference the body of the article than to include the entire list in this field. The units3 field can only be used if the side3 field is set.
 • howmany1/howmany2optional – the numerical size of the people involved.
 • howmany3optional – if side3 is set, this is a third size field identical to the two above; if it is not set, this is an alternate combined field for use where only the total participation in a conflict is known.
 • casualties1/casualties2optional – casualties suffered, including dead, wounded, missing, and arrested.
 • casualties3optional – if side3 is set, this is a third casualty field identical to the two above; if it is not set, this is an alternate combined field for use where only the total casualties of a conflict are known, or where civilian casualties cannot be directly attributed to either side.
 • casualties_label - optional - Renames the section label of the casualties field. The default label is Casualties.
 • notesoptional – optional field for further notes; this should only be used in exceptional circumstances.

Template Data[തിരുത്തുക]

A civil conflict infobox may be used to summarize information about a particular civil conflict (for example, protest, clash with police, etc) in a standard manner. This template is designed for non-military conflicts, so please do not use on the entry of military conflict.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
titletitle

Name of conflict

പദംഐച്ഛികം
latitudelatitude

പദംഐച്ഛികം
longitudelongitude

പദംഐച്ഛികം
side3side3

പദംഐച്ഛികം
partofpartof

പദംഐച്ഛികം
imageimage

പദംഐച്ഛികം
captioncaption

പദംഐച്ഛികം
datedate

പദംഐച്ഛികം
placeplace

പദംആവശ്യമാണ്
coordinatescoordinates

പദംഐച്ഛികം
causescauses

പദംഐച്ഛികം
goalsgoals

പദംഐച്ഛികം
methodsmethods

പദംഐച്ഛികം
statusstatus

പദംഐച്ഛികം
resultresult

പദംഐച്ഛികം
concessionsconcessions

പദംഐച്ഛികം
side1side1

പദംഐച്ഛികം
side2side2

പദംഐച്ഛികം
side1aside1a

പദംഐച്ഛികം
side2aside2a

പദംഐച്ഛികം
side3aside3a

പദംഐച്ഛികം
side1bside1b

പദംഐച്ഛികം
side2bside2b

പദംഐച്ഛികം
side3bside3b

പദംഐച്ഛികം
side1cside1c

പദംഐച്ഛികം
side2cside2c

പദംഐച്ഛികം
side3cside3c

പദംഐച്ഛികം
side1dside1d

പദംഐച്ഛികം
side2dside2d

പദംഐച്ഛികം
side3dside3d

പദംഐച്ഛികം
leadfigures1leadfigures1

പദംഐച്ഛികം
leadfigures2leadfigures2

പദംഐച്ഛികം
leadfigures3leadfigures3

പദംഐച്ഛികം
units1units1

പദംഐച്ഛികം
units2units2

പദംഐച്ഛികം
units3units3

പദംഐച്ഛികം
howmany1howmany1

പദംഐച്ഛികം
howmany2howmany2

പദംഐച്ഛികം
howmany3howmany3

പദംഐച്ഛികം
casualties1casualties1

പദംഐച്ഛികം
casualties2casualties2

പദംഐച്ഛികം
casualties3casualties3

പദംഐച്ഛികം
injuriesinjuries

പദംഐച്ഛികം
fatalitiesfatalities

പദംഐച്ഛികം
arrestsarrests

പദംഐച്ഛികം
detentionsdetentions

പദംഐച്ഛികം
chargedcharged

പദംഐച്ഛികം
finedfined

പദംഐച്ഛികം
casualties_labelcasualties_label

പദംഐച്ഛികം
notesnotes

പദംഐച്ഛികം
map_typemap_type

പദംഐച്ഛികം
map_sizemap_size

പദംഐച്ഛികം
map_labelmap_label

പദംഐച്ഛികം
map_captionmap_caption

പദംഐച്ഛികം


See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_civil_conflict&oldid=3318168" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്