ഫലകം:പ്രകാശമിതിയിലെ അളവുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പ്രകാശമിതിയിലെ അളവുകൾ
അളവ്കോൽ സൂചകം[nb 1] അന്താരാഷ്ട്ര ഏകകം ഏകക സൂചകം ഡയമെൻഷൻ കുറിപ്പുകൾ
പ്രകാശോർജ്ജം Qv [nb 2] ലൂമിൻ സെക്കന്റ് lm⋅s T⋅J [nb 3] താൽബോട്ട് എന്നും ഇതിന്റെ ഏകകത്തെ വിളിക്കാറുണ്ട്
പ്രകാശപ്രവാഹം (Luminous flux) Φv [nb 2] ലൂമെൻ (= cd⋅sr) lm J പ്രകാശശക്തി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു
പ്രകാശ തീവ്രത (Luminous intensity) Iv കാൻഡെല (= lm/sr) cd J an SI base unit, luminous flux per unit solid angle
ലൂമിനൻസ് Lv കാൻഡെല പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ cd/m2 L−2⋅J units are sometimes called nits
ഇല്ലൂമിനൻസ് Ev ലക്സ് (= lm/m2) lx L−2⋅J used for light incident on a surface
ലൂമിനസ് എമിറ്റൻസ് Mv ലക്സ് (= lm/m2) lx L−2⋅J used for light emitted from a surface
ലൂമിനൻസ് എക്സ്പോഷർ Hv ലക്സ് സെക്കൻഡ് lx⋅s L−2⋅T⋅J
ലൂമിനൻസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ωv ലൂമെൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ3 lm⋅sm−3 L−3⋅T⋅J
ലൂമിനൻസ് എഫിക്കസി η [nb 2] ലൂമെൻ പെർ വാട്ട് lm/W M−1⋅L−2⋅T3⋅J ratio of luminous flux to radiant flux
ലൂമിനൻസ് എഫിഷ്യൻസി V 1 also called luminous coefficient
See also: SI · Photometry · Radiometry
  1. Standards organizations recommend that photometric quantities be denoted with a suffix "v" (for "visual") to avoid confusion with radiometric or photon quantities.
  2. 2.0 2.1 2.2 Alternative symbols sometimes seen: W for luminous energy, P or F for luminous flux, and ρ or K for luminous efficacy.
  3. "J" is the recommended symbol for the dimension of luminous intensity in the International System of Units.