ഫലകം:ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Greek alphabet alpha-omega.svg
ഗ്രീക്ക് അക്ഷരം
Αα ആൽഫ Νν ന്യു
Ββ ബീറ്റ Ξξ സൈ
Γγ ഗാമ Οο ഓമ്രിക്രോൺ
Δδ ഡെൽറ്റ Ππ പൈ
Εε എപ്സിലൺ Ρρ അക്ഷരം
Ζζ സീറ്റ Σσ സിഗ്മ
Ηη ഇറ്റ Ττ ടോ
Θθ തീറ്റ Υυ ഉപ്സിലൺ
Ιι അയോട്ട Φφ ഫൈ
Κκ കാപ്പ Χχ ചി
Λλ ലാംഡ Ψψ സൈ
Μμ മ്യു Ωω ഒമേഗ
കാലഹരണപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ
Digamma uc lc.svg വോ San uc lc.svg സാൻ
Stigma uc lc.svg സ്റ്റിഗ്മ Sho uc lc.svg ഷോ
Heta uc lc.svg ഹഎപ്സിലൺ Qoppa uc lc.svg ക്വോപ്പ
Sampi uc lc T-shaped.svg സാമ്പി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:ഗ്രീക്ക്_അക്ഷരമാല&oldid=1733831" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്