പൈ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
പൈ എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ പൈ (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. പൈ (വിവക്ഷകൾ)
Pi uc lc.svg
ഗ്രീക്ക് അക്ഷരം
[[ആൽഫ|Αα ആൽഫ]] [[ന്യു (അക്ഷരം)|Νν ന്യു]]
[[ബീറ്റ (അക്ഷരം)|Ββ ബീറ്റ]] [[സൈ|Ξξ സൈ]]
[[ഗാമ|Γγ ഗാമ]] [[ഓമ്രിക്രോൺ|Οο ഓമ്രിക്രോൺ]]
[[ഡെൽറ്റ (അക്ഷരം)|Δδ ഡെൽറ്റ]] [[പൈ|Ππ പൈ]]
[[എപ്സിലൺ|Εε എപ്സിലൺ]] [[റോ (അക്ഷരം)|Ρρ അക്ഷരം]]
[[സീറ്റ|Ζζ സീറ്റ]] [[സിഗ്മ|Σσ സിഗ്മ]]
[[ഇറ്റ (letter)|Ηη ഇറ്റ]] [[ടോ (അക്ഷരം)|Ττ ടോ]]
[[തീറ്റ (അക്ഷരം)|Θθ തീറ്റ]] [[ഉപ്സിലൺ|Υυ ഉപ്സിലൺ]]
[[അയോട്ട (അക്ഷരം)|Ιι അയോട്ട]] [[ഫൈ (letter)|Φφ ഫൈ]]
[[കാപ്പ (അക്ഷരം)|Κκ കാപ്പ]] [[ചി (letter)|Χχ ചി]]
[[ലാംഡ|Λλ ലാംഡ]] [[സൈ (letter)|Ψψ സൈ]]
[[മ്യൂ (letter)|Μμ മ്യു]] [[ഒമേഗ|Ωω ഒമേഗ]]
കാലഹരണപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ
Digamma uc lc.svg വോ San uc lc.svg സാൻ
Stigma uc lc.svg സ്റ്റിഗ്മ Sho uc lc.svg ഷോ
Heta uc lc.svg ഹഎപ്സിലൺ Qoppa uc lc.svg ക്വോപ്പ
Sampi uc lc T-shaped.svg സാമ്പി
പൈ ഒരു ചിത്രീകരണം

ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ പതിനാറാമത്തെ അക്ഷരമാണ്‌ പൈ (വലിയ അക്ഷരം Π, ചെറിയ അക്ഷരം π) .ഗ്രീക്ക് സംഖ്യാവ്യവസ്ഥയിൽ ഇതിനു 80 എന്ന അക്കത്തിന്റെ വിലയാണ്‌‍. ആധുനിക ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഈ അക്ഷരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം /pi/ എന്നും, അധുനിക ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ /paɪ/ എന്നുമാകുന്നു, പൊതുവെ ഗണിതശസ്ത്രത്തിലെ സ്ഥിരവിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ. വാക്കുകളിലാവുമ്പോൾ /p/ എന്ന ശബ്ദമാണിതിന്‌‍‍.

Wiktionary-logo-ml.svg
പൈ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൈ&oldid=1713493" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്