പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

Jump to navigation Jump to search

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം വിവരണം
20:07, 13 ഫെബ്രുവരി 2019 URI - New poster.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Uri: The Surgical Strike |Description = This is a poster for Uri: The Surgical Strike. |Source = {{URL|https://twitter.com/vickykaushal09/status/1080341907073650688|Twitter}} The poster art copyright is believed to belong to the distributor of the film, the publisher of the film or the graphic artist. |Portion = The entire poster: because the image is poster art, a form of product packaging or servi...
06:18, 14 ജനുവരി 2019 2004 Summer Olympics logo.svg (പ്രമാണം) 379 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale logo| Article = 2004 Summer Olympics | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = International Olympic Committee | Website = [http://www.olympic.org/uk/games/past/index_uk.asp?OLGT=1&OLGY=2004 International Olympic Committee — Athens 2004] | History = | Commentary = Ancient victors were crowned with olive wreaths ({{lang-el|kotinos}}) — a tradition e...
06:16, 14 ജനുവരി 2019 2008 Summer Olympics logo.svg (പ്രമാണം) 35 കെ.ബി. == Summary == The logo of the 2008 Summer Olympics in Beijing, China. {{Non-free use rationale logo| Article = 2008 Summer Olympics | Use = Infobox | Owner = International Olympic Committee | Source = [http://www.unicu.org.au/_uploads/Visa%20Beijing%20Campaign_DL%20Brochure%20CU%20Version.pdf www.unicu.org.au/_uploads/Visa%20Beijing%20Campaign_DL%20Brochure%20CU%20Version.pdf] | Website = | C...
06:12, 14 ജനുവരി 2019 2012 Summer Olympics logo.svg (പ്രമാണം) 18 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale logo | Article = 2012 Summer Olympics | Use = Infobox | Owner = International Olympic Committee | Source = http://www.london2012.com/documents/oda-planning/planning-update-stadium-and-aquatics.pdf | Website = | Commentary = | Low_resolution = {{SVG-Res}} }} == Licensing == {{Non-free Olympics media|2012|Summer| | type = logo | trademark = yes | rings = yes | svg = yes |image has r...
20:52, 11 ജനുവരി 2019 The Crown Title Card.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Title card of The Crown. |Source = https://www.facebook.com/TheCrownNetflix/photos/?tab=album&album_id=1558207257809738 |Date = 2016-04-07 |Author = Netflix Inc. |Article = The Crown (TV series) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The file will be used once, in a single article. |Commercial = n.a. |Other informati...
19:38, 29 ഏപ്രിൽ 2018 Avengers Infinity War poster.jpg (പ്രമാണം) 145 കെ.ബി. {{Non-free use rationale poster |Media=film | Article = അവെഞ്ചേഴ്സ്: ഇൻഫിനിറ്റി വാർ | Use = Infobox | Name = | Distributor = വാൾട്ട് ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോസ് മോഷൻ പിക്ച്ചേഴ്സ് | Publisher = മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസ് | Type = | Website = | Owner = | Commentary = | Description = | Source = http://www.impawards.com/2018/avengers_infini...
17:55, 7 ഏപ്രിൽ 2018 ChEBI logo.png (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = ChEBI |Use = Product <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://www.ebi.ac.uk/sites/ebi.ac.uk/files/styles/large/public/field/image/ChEBI_logo.png?itok=Lah5CzzS <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = full |Low_resolution = yes |Purpos...
23:57, 1 ഏപ്രിൽ 2018 Skyfall cover.png (പ്രമാണം) 78 കെ.ബി. {{album cover fur <!-- REQUIRED --> |Article=Skyfall (Adele song) |Use=Infobox |Source=https://itunes.apple.com/gb/album/skyfall-single/id566329264 <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name= |Artist= |Label= |Graphic Artist= |Item= |Type= |Website= |Owner= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }} == Licensing == {{Non-free album cover|image has rationale=yes|auto=yes}}
02:56, 26 മാർച്ച് 2018 Nadia Ali Queen of Clubs.jpeg (പ്രമാണം) 30 കെ.ബി. {{Non-free use rationale |Article = Nadia Ali (singer) |Description = Poster/Promo for Nadia Ali's Queen of Clubs Trilogy |Source = [http://www.facebook.com/note.php?note_id=454549343708#!/note.php?note_id=454549343708 Nadia Ali: Queen of Clubs Trilogy] |Portion = The entire poster/cover: because the image is cover art, a form of product packaging, the entire image is needed to identify the product, properly convey the meaning and branding intended, and avoid tarnishing or misrepresenting the image. |Low_resolution= The image is only used once and is rendered in low resolution to avoid piracy. |Purpose= #No free equivalent exists that would effectively identify the article's subject. i.e. (Nadia Ali as "Queen of Clubs") #The image does not in any way limit the ability of the copyright owners to market or sell their product. #The image is only used once and is rendered in low resolution to avoid piracy. #The image has been published outside Wikipe...
18:06, 22 മാർച്ച് 2018 The Atlantic magazine cover.png (പ്രമാണം) 149 കെ.ബി. {{Non-free use rationale | Article = The Atlantic | Description = Cover of ''The Atlantic'' magazine | Source = http://eater.com/uploads/altantic-fat-nation.jpg | Portion = Single image | Low_resolution = This is a low resolution image, and thus not suitable for production of counterfeit goods or potentially damaging to copyright owner's ability to sell related content. | Purpose = This image is the primary means of identifying a magazine in the article about that magazine. | Replaceability = ''The Atlantic'' is a copyrighted publication for which, by nature, no free images exist. }} == Licensing == {{Non-free magazine cover|image has rationale=yes|category=Fair use The Atlantic magazine covers}}
04:40, 17 മാർച്ച് 2018 Sarojini Yogeswaran.jpg (പ്രമാണം) 3 കെ.ബി. {{Information |Description = Sarojini Yogeswaran |Source = http://sundaytimes.lk/980215/news2.html |Date = 15:24, 20 March 2011 (UTC) |Author = Unknown |Permission = |other_versions = }} == Licensing == {{Non-free historic image|image has rationale=yes}} ==Fair use rationale== {{Non-free use rationale | Article = Sarojini Yogeswaran | Description = Photograph of Sarojini Yogeswaran | Source = http://sundaytimes.lk/980215/news2.html | Portion = Whole | Low resolution = Yes | Purpose = To illustrate Sarojini Yogeswaran | Replaceability = Images of individual are rare. No free image available. Acquiring new image is not possible since the subject is dead. | Other information = }}
22:26, 11 മാർച്ച് 2018 Play-Doh Original Canister.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. {{Non-free use rationale product cover <!-- REQUIRED --> |Article=Play-Doh |Use=Brand <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=Amazon.com [https://www.amazon.com/dp/images/B000SMPKAA] <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner=Hasbro |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }} == Licensing: == {{Non-free product cover|image has rationale=yes}}
19:55, 7 മാർച്ച് 2018 Web of Spider-Man Vol 1 129-1.png (പ്രമാണം) 230 കെ.ബി. {{Non-free use rationale 2 |Description = Cover of ''Web of Spider-Man'' #129.1 (October 2012). Art by Mike McKone and Morry Hollowell. |Source = [https://vignette2.wikia.nocookie.net/marveldatabase/images/7/76/Web_of_Spider-Man_Vol_1_129.1_Textless.jpg] |Author = Mike McKone and Morry Hollowell / Marvel Comics |Article = Spider-Man |Purpose = For identification purposes in conjunction with discussion of the topic of the article. |Replaceability = No free use image available. As these are fictional, copyrighted characters and a copyrighted publication, a freely-licensed alternative could not reasonably be obtained. |Minimality = The image has a low resolution. |Commercial = Resolution is low enough to not interfere with the Marvel Comics copyright of this character, but high enough to allow easy identification. }} ==Licensing== {{Non-free comic|Spider-Man images|Marvel Comics images|image has rationale=yes}}
19:42, 7 മാർച്ച് 2018 X-Men legacy.jpg (പ്രമാണം) 41 കെ.ബി. {{Non-free use rationale 2 |Description = The main X-Men roster as seen in X-Men Legacy |Source = Marvel Wikia |Author = Christos N Gage |Article = X-Men |Purpose = This image shows the main team in the 2010s better than the current 2010s image |Replaceability = n.a. |Minimality = This pic will only be used in the 2010s section of the X-Men article |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free comic}}
14:41, 3 മാർച്ച് 2018 Kamala Sohonie.jpg (പ്രമാണം) 29 കെ.ബി. {{Non-free use rationale | Article = Kamala Sohonie | Description = Kamala Sohonie (1912–1998), Indian biochemist | Source = http://www.ias.ac.in/womeninscience/kamala.html | Portion = Entire | Low resolution = Yes | Purpose = It is only being used to illustrate the article in question | Replaceability = As the subject is deceased, no free equivalent could reasonably be obtained or created to replace this media | Other information = *The use of this image on Wikipedia is contended to be a fair use, since it is used solely for educational purposes in a not-for-profit encyclopedia, is necessary for cultural and historical purposes, and the material value of the possible copyright is not believed to be lessened by its use here *It is believed that the use of this image on the English-language Wikipedia to illustrate an article on the person in question falls under the "Non-profit educational" clause of the Fair Use doctrine currentl...
14:37, 3 മാർച്ച് 2018 Darshan Ranganathan.jpg (പ്രമാണം) 29 കെ.ബി. {{Non-free use rationale | Article = Darshan Ranganathan | Description = Darshan Ranganathan (June 4, 1941 – June 4, 2001), Indian organic chemist | Source = http://www.ias.ac.in/womeninscience/lilaprf.html | Portion = Entire | Low resolution = Yes | Purpose = It is only being used to illustrate the article in question | Replaceability = As the subject is deceased, no free equivalent could reasonably be obtained or created to replace this media | Other information = *The use of this image on Wikipedia is contended to be a fair use, since it is used solely for educational purposes in a not-for-profit encyclopedia, is necessary for cultural and historical purposes, and the material value of the possible copyright is not believed to be lessened by its use here *It is believed that the use of this image on the English-language Wikipedia to illustrate an article on the person in question falls under the "Non-profit educational" clause...
19:25, 27 ഫെബ്രുവരി 2018 Anandamela Sharadiya Cover.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Anandamela, a Bengali magazine, Sharadiya (i.e. special issue published in Autumn - time of Durga Puja), front cover. Bengali year 1409 (2002 CE). |Source = Scanned from book |Date = September-October, 2002 |Author = Anandamela (ABP group) |Article = ആനന്ദമേള മാസിക |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Bengali magazine Anandamela is published every month, and in every Sharadiya, they publish special issue. We hope the use of this image will be considered "fair use" since:<br/> *This is a 10 year old issue's cover page. <br/> *This image is the object of discussion in an article.<br/> *This is a low resolution image.<br/> |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free magazine cover|image has rationale=yes}}
19:52, 16 ഫെബ്രുവരി 2018 Seal of Billings, Montana.png (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=Billings, Montana |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for=City Seal |Owner=City of Billings |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |D...
19:51, 16 ഫെബ്രുവരി 2018 Billings.png (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. == Summary == {{Information |Description=Official flag of the city of Billings, Montana, United States of America. |Source=own code, according to Image:Billings.jpg, which is from www.cityofbillings.net |Date=December 18, 2005 |Author=Unknown...
18:09, 11 ഫെബ്രുവരി 2018 BangaruLaxman2012.jpg (പ്രമാണം) 15 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a photograph of Bangaru Laxman (A deceased Indian Politician). |Source = '''Original publication''': The Hindu<br/> '''Immediate source''': http://www.thehindu.com/multimedia/dynamic/01234/V...
21:40, 6 ഫെബ്രുവരി 2018 Cotfd.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale book cover | Article = Castaways of the Flying Dutchman | Use = Infobox <!-- OPTIONAL FIELDS --> | Title = Castaways of the Flying Dutchman | Author = [[Brian Jacque...
00:23, 30 ഡിസംബർ 2017 Flowers-Onam.png (പ്രമാണം) 18 കെ.ബി. {{Non-free use rationale 2 |Description = Logo of Flowers (TV channel), a general entertainment channel from Kochi, Kerala, India. |Source = http://www.flowerstv.in/ |Article = ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ടെലിവിഷൻ |Purpose = to se...
06:08, 24 ഡിസംബർ 2017 Jack Daniels Logo.svg (പ്രമാണം) 40 കെ.ബി. {{Non-free use rationale logo| Article = Jack Daniel's | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = Jack Daniels | Owner = Jack Daniels | Website = | History = | Commentary...
02:08, 26 നവംബർ 2017 GotG Vol2 poster.jpg (പ്രമാണം) 224 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale poster |Media=film | Article = ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി വോള്യം 2 | Use = Infobox | Name = | Distributor = [[Walt Disn...
18:08, 22 സെപ്റ്റംബർ 2017 Pokémon Pikachu art.png (പ്രമാണം) 47 കെ.ബി. ==Licensing== {{Non-free character|Video game character artwork|image has rationale=yes}} ==Fair use rationale== {{Non-free use rationale| Article = Pikachu | Description = A PNG image of Pikachu, arguably the most recognisable Pokémon....
17:54, 22 സെപ്റ്റംബർ 2017 Kirby Wii.png (പ്രമാണം) 39 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale |Article = കിർബി |Description = Promotional artwork of Kirby, as seen in Kirby Returns to Dreamland |Source = http://e3.nintendo.com/games/detail/#/wii/kirby |Portion...
15:56, 26 ഏപ്രിൽ 2017 Ramona quimby age 8.jpg (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale book cover | Article = Ramona Quimby, Age 8 | Use = Infobox<!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- OPTIONAL FIELDS --> | Title = [[Ramona Quimby, Age...
02:22, 7 ഡിസംബർ 2016 Boostrap logo.svg (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി. {{Logo fur |Article = ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website...
01:10, 7 ഡിസംബർ 2016 Kf east bengal logo.png (പ്രമാണം) 53 കെ.ബി. {{Non-free use rationale|Article=ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് |Description= East Bengal logo |Source= http://www.indianfootball.com |Portion=logo |Resolution=Yes |Purpose= Though this image is subject to...
16:01, 11 നവംബർ 2016 Russeifa logo.jpg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = റുസെയ്ഫ |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website...
11:04, 29 മേയ് 2016 Flag of the Abu al-Fadl al-Abbas Forces.svg (പ്രമാണം) 108 കെ.ബി. == Summary == {{Information |Description= Flag of the Abu al-Fadl al-Abbas Forces; a Shiite paramilitary in Iraq. |Source= SVG created by MrPenguin20. Based on flag visible [http://i2.wp.com/www.joshualandis.com/blog/wp-content/uploads/Screen-Shot-2014...
11:03, 29 മേയ് 2016 Badr Organisation Military flag.svg (പ്രമാണം) 71 കെ.ബി. == Summary == {{Information |Description= Flag of the military wing of the Badr Organisation.<br>Flag emblem is similar to that of Hezbollah, and above the globe features the text "ولقد نصركم الله ببدر" from [[Al Imran|Surat 'Āli `Im...
11:01, 29 മേയ് 2016 Kata'ib Hezbollah flag.svg (പ്രമാണം) 292 കെ.ബി. == Summary == {{Information |Description= Flag of Kata'ib Hezbollah. |Source= SVG created by MrPenguin20. Based on flag visible [http://almadapress.com/MediaStorage/GalleryImages/7485.jpg?width=1200&watermark=wmada1large,wmada2large here], [http://almu...
16:02, 28 മേയ് 2016 American Airlines logo 2013.svg (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. == Summary == {{Brands of the World SVG|100128}} {{Non-free use rationale logo|Source= http://www.aa.com/ |Article=അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് |Use=Infobox |Low_resolution ={{SVG-Res}} }} == Licensing == {{Non-free logo|Airl...
21:35, 10 നവംബർ 2015 Kunjiramyanam movie poster.jpg (പ്രമാണം) 134 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a poster for ''കുഞ്ഞിരാമായണം'' |Source = https://www.facebook.com/kunjiramayanam |Date = https://www.facebook.com/kunjiramayanam/photos/pb.750193581768779.-22075200...
01:43, 5 നവംബർ 2015 Sukumar Sen.jpg (പ്രമാണം) 255 കെ.ബി. {{Non-free use rationale | Description = സുകുമാർ സെൻ - ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ | Source = http://eci.nic.in/eci_main/Audio_VideoClips/pre...
20:19, 13 ഒക്ടോബർ 2015 Sitara-i-imtiaz (Star of Excellence).jpg (പ്രമാണം) 35 കെ.ബി. == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=Sitara-e-Imtiaz |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=.jpg from Pakistan Army Highest Military Award <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVE...
17:34, 12 ഒക്ടോബർ 2015 POScrest.jpg (പ്രമാണം) 7 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale logo| Article = Port of Spain | Use = Infobox<!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = Port of Spain | Owner = [[...
22:21, 9 ഒക്ടോബർ 2015 Lagaan.jpg (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale |Article=ലഗാൻ |Description=Movie poster |Source=http://www.impawards.com/2001/lagaan_ver3.html |Portion=Full |Low_resolution=Yes |Purpose=To illustrate the movie poster. |Replaceability=No |other_informat...
04:45, 8 ഒക്ടോബർ 2015 Jean Metzinger, 1924, Portrait de Léonce Rosenberg, pencil on paper, 50 x 36.5 cm, Musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris..jpg (പ്രമാണം) 262 കെ.ബി. {{Non-free use rationale | Article = Léonce Rosenberg | Description = Jean Metzinger, 1924, ''Portrait de Léonce Rosenberg'', pencil on paper, 50 x 36.5 cm, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris. Note:...
02:44, 6 ഒക്ടോബർ 2015 Cobrapost Logo.png (പ്രമാണം) 41 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Cobrapost Official Logo |Source = http://www.cobrapost.com/ |Article = കോബ്ര പോസ്റ്റ് |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the ar...
17:45, 5 ഒക്ടോബർ 2015 Milana450.gif (പ്രമാണം) 57 കെ.ബി. {{Non-free use rationale poster| Media=film | Article = മിലന | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Milana | Distributor = | Publisher = | Type = | Website...
22:11, 25 സെപ്റ്റംബർ 2015 Dexter's Laboratory title.jpg (പ്രമാണം) 104 കെ.ബി. {{Non-free use rationale |Article=Dexter's Laboratory |Description= A screenshot of ''Dexter's Laboratory'' intertitle used from Season 2 onwards. |Source= Screenshot taken by Paper Luigi, reduced to a small resolution image by [[U...
02:41, 1 സെപ്റ്റംബർ 2015 PEBBLE.JPG (പ്രമാണം) 72 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = The Pebble and the Penguin | Use = Infobox | Name = The Pebble and the Penguin | Distributor = Metro-Goldwyn-Mayer | Publisher =...
02:23, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2015 Doodlebug film screenshot.jpg (പ്രമാണം) 3 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale|Article = ഡൂഡിൽ ബഗ് |Description= Screenshot of the short film ''ഡൂഡിൽ ബഗ്'' (1997), directed by Christopher Nolan. |Source= [http://www.christophernolan.net/doodlebug.php c...
00:42, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2015 Treasure Island, first edition.png (പ്രമാണം) 199 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = The very first edition of Treasure Island. |Source = https://en.wikipedia.org/wiki/Treasure_Island |Date = 14 November 1883 |Author = Robert Louis Stevenson |Article = Treasure Island |Purpose = to...
23:30, 19 ജൂലൈ 2015 Natalya Baranskaya.jpg (പ്രമാണം) 12 കെ.ബി. {{Non-free use rationale |Article =നതാലിയ ബറൻസ്കയ |Description =നതാലിയ ബറൻസ്കയ |Source =http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/81n/n81n-s41.shtml |Portion =Full |Low_resolution = The copy is of suffic...
23:18, 19 ജൂലൈ 2015 Agniya Barto.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. {{Non-free use rationale |Article = അഗ്നിയ ബാർട്ടോ |Description = അഗ്നിയ ബാർട്ടോ എന്ന സോവ്യറ്റ് എഴുത്തുകാരി |Source = http...
01:23, 30 ജനുവരി 2015 Saudi Riyal 5th Domination.jpg (പ്രമാണം) 346 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale| Description = The new Saudi Riyal banknotes during Abdullah's reign | Source = [http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/Currency/SaudiBankNotes/Pages/FifthIssue.aspx Sau...
22:21, 15 ഡിസംബർ 2014 Wuhan University Logo.png (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale logo| Article = Wuhan University | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = | Website = | History = | Commentary...
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ