പൂച്ചകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


ഇത് വളർത്തു പൂച്ച ഇനങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ്.

പൂച്ച ജനുസ്സുകളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇനം രാജ്യം ഉൽപത്തി ശരീര ഘടന Coat Pattern ചിത്രം
അമേരിക്കൻ ബോബ്ടെയ്ൽ അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Semi-Cobby medium All TICO (8).jpg
അമേരിക്കൻ കേൾ അമേരിക്ക ഉല്പരിവർത്തനം Cobby Short/Long All American curl 2.jpg
അമേരിക്കൻ ലോങ്ഹെയർ അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Long All പ്രമാണം:Crystal - American Longhair Cat.png
അമേരിക്കൻ ഷോർട്ട്ഹെയർ അമേരിക്ക പ്രകൃത്യാ Moderate Short All American Shorthair.jpg
അബിസീനിയൻ പൂച്ച എത്യോപ്യ പ്രകൃത്യാ Oriental Short Ticked Gustav chocolate.jpg
ഈജിയൻ ക്യാറ്റ് ഗ്രീസ് പ്രകൃത്യാ Standard Semi-long Bi- or tri-colored Aegean cat.jpg
ഓസ്ട്രേലിയൻ മിസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ സങ്കരജാതി Moderate Short Spotted and Classic tabby Australian Mist.jpg
അമേരിക്കൻ പോളിഡക്ടൈൽ അമേരിക്ക ഉല്പരിവർത്തനം Moderate Short/Long All Polydactylcat.jpg
അമേരിക്കൻ വയർഹെയർ അമേരിക്ക ഉല്പരിവർത്തനം Rex All but colorpoint American Wirehair - CFF cat show Heinola 2008-05-04 IMG 8721.JPG
അറേബ്യൻ മൌ മദ്ധ്യപൂർവേഷ്യ പ്രകൃത്യാ Short Arabian Mau.jpg
ഏഷ്യൻ (cat) യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Short Evenly solid BrownVarientAsianCat.JPG
Asian Semi-longhair ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ സങ്കരജാതി Semi-long Solid Tiffanie at cat show.jpg
Balinese അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Oriental Long Colorpoint Oskar.jpg
Bambino അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Hairless/Furry down
Bengal അമേരിക്ക സങ്കരസന്താനം Short Spotted/Marbled BengalCat Stella.jpg
Birman മ്യാന്മാർ പ്രകൃത്യാ Long Colorpoint Birman2.jpg
Bombay അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Moderate Short Solid Bombay cat.jpg
Brazilian Shorthair ബ്രസീൽ പ്രകൃത്യാ Short All Gato pelo curto brasileiro.JPG
British Shorthair യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പ്രകൃത്യാ Cobby Short All Britishblue.jpg
British Longhair യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Cobby Long British Longhair - Black Silver Shaded.jpg
ബർമീസ് മ്യാന്മാർ , തായ്‌ലാന്റ് പ്രകൃത്യാ Short Solid Blissandlucky11.jpg
Burmilla യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം സങ്കരജാതി Short/Long Male Burmilla cat.jpeg
Calico പ്രകൃത്യാ Short/long Calico or Tortoiseshell
California Spangled Cat അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Short Spotted Star Spangled Cat.jpg
Chantilly/Tiffany അമേരിക്ക
Chartreux ഫ്രാൻസ് പ്രകൃത്യാ Cobby Short Solid Abbaye fev2006 003.jpg
Chausie ഫ്രാൻസ് സങ്കരസന്താനം Short Ticked Chausiecatexample.jpg
Cheetoh അമേരിക്ക സങ്കരസന്താനം/സങ്കരജാതി Short Spotted
Colorpoint Shorthair Short പ്രമാണം:Jake117.jpg
Cornish Rex യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഉല്പരിവർത്തനം Rex All BebopsLilacPrince.JPG
Cymric ഐൽ ഒഫ് മാൻ പ്രകൃത്യാ/ഉല്പരിവർത്തനം Long Cymric - Norwegian forest cat presentation show Kotka 2009-02-01 IMG 0687.JPG
Cyprus Aphrodite സൈപ്രസ് പ്രകൃത്യാ Lean and muscular All All
Devon Rex ഇംഗ്ലണ്ട് ഉല്പരിവർത്തനം Oriental Rex All Devon Rex Izzy.jpg
Domestic shorthair cat Short All Tabby-cat-domestic-shorthair-balthazar.jpg
Donskoy or Don Sphynx റഷ്യ Hairless Cat don sphinx.JPG
Dragon Li ചൈന പ്രകൃത്യാ Short Striped tabby Dragon Li - Li Hua Mau1.jpg
Dwelf Crossbreed Hairless
Egyptian Mau ഈജിപ്റ്റ്‌ പ്രകൃത്യാ Short Spotted Egy mau.jpg
European Shorthair സ്വീഡൻ , ഇറ്റലി പ്രകൃത്യാ Short European shorthair procumbent Quincy.jpg
Exotic Shorthair അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Cobby Short All Cream tabby exotic cat.jpg
ജർമൻ റെക്സ് കിഴക്കൻ ജർമ്മനി ഉല്പരിവർത്തനം Rex German Rex Emi.jpg
Havana Brown യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Short Solid Havana Brown.jpg
Highlander (cat) അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Moderate Short All
Himalayan/Colorpoint Persian യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം സങ്കരജാതി Cobby Long Colorpoint Chocolate Himlayan.jpg
Japanese Bobtail ജപ്പാൻ പ്രകൃത്യാ Moderate Short/Long All but colorpoint and ticked JapaneseBobtailBlueEyedMi-ke.JPG
Javanese സങ്കരജാതി Oriental Long/Short Colorpoint Javanese cat.jpg
Korat തായ്‌ലാന്റ് പ്രകൃത്യാ Short Solid Veda,chat-adulte-mâle-race-korat.JPG
Kurilian Bobtail റഷ്യ പ്രകൃത്യാ Semi-Cobby Short/Long Kurilian bobtail.JPG
LaPerm അമേരിക്ക ഉല്പരിവർത്തനം Moderate Rex All Laperm LH red tabby.jpg
Maine Coon അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Long All but colorpoint and ticked Maine Coon female.jpg
Manx ഐൽ ഒഫ് മാൻ പ്രകൃത്യാ/ഉല്പരിവർത്തനം Short/Long All but colorpoint Japanese Bobtail looking like Manx.jpg
Mekong bobtail റഷ്യ പ്രകൃത്യാ/ഉല്പരിവർത്തനം Short Colorpoint Mekong bobtail female, Cofein Pride cattery.jpg
Minskin അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Semi-Cobby Short/Hairless All
Munchkin അമേരിക്ക ഉല്പരിവർത്തനം Longhairedmunchkin.jpg
Nebelung അമേരിക്ക Semi-long Solid Nebelung Male, Aleksandr van Song de Chine.JPG
Napoleon Long/short Varied
Norwegian Forest Cat നോർവെ പ്രകൃത്യാ Long All but colorpoint Norskskogkatt Evita 3.JPG
Ocicat അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Short Spotted Ocicat-Charan.jpg
Ojos Azules അമേരിക്ക
Oregon Rex അമേരിക്ക ഉല്പരിവർത്തനം Rex
Oriental Bicolor Oriental Bicolor Oriental shorthair 20070130 caroline.jpg
Oriental Shorthair Oriental Short All but colorpoint Oriental Shorthair Blue Eyed White cat (juvenile).jpg
Oriental Longhair Oriental Semi-long
പേർഷ്യൻ ഗ്രെയ്റെർ ഇറാൻ Cobby Long All Persialainen.jpg
Peterbald റഷ്യ സങ്കരജാതി Stocky Hairless All Tamila the lilac tabby Peterbald cat.jpg
Pixie-bob അമേരിക്ക Natural Short Spotted Jarnac Bepacific feb07.jpg
Ragamuffin അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Cobby Long All 20050922AmarilloRes.jpg
Ragdoll അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Cobby Long Colorpoint/Mitted/Bicolor Ragdoll from Gatil Ragbelas.jpg
റഷ്യൻ ബ്ലൂ റഷ്യ പ്രകൃത്യാ Short Solid Russian Blue 001.gif
Russian Black, White or Tabby ഓസ്ട്രേലിയ സങ്കരജാതി Short
Savannah അമേരിക്ക സങ്കരസന്താനം Short Spotted
Scottish Fold സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് പ്രകൃത്യാ/ഉല്പരിവർത്തനം Cobby Short/Long All Scottishfold.jpg
Selkirk Rex അമേരിക്ക ഉല്പരിവർത്തനം /Cross Rex (Short/Long) All പ്രമാണം:PolloSelkirkRex.jpg
Serengeti cat അമേരിക്ക സങ്കരസന്താനം/സങ്കരജാതി Short Spotted Serengetimalecat.jpg
സയാമീസ് തായ്‌ലാന്റ് പ്രകൃത്യാ Oriental Short Colorpoint Siam lilacpoint.jpg
സൈബീരിയൻ റഷ്യ പ്രകൃത്യാ Semi-Cobby Semi-long All Siberiancat.jpg
Singapura ഇന്തോനേഷ്യ പ്രകൃത്യാ Short Ticked Raffles singapura cat.jpg
Snowshoe അമേരിക്ക സങ്കരജാതി Short Colorpoint Snowshoe (cat).JPG
Sokoke കെനിയ പ്രകൃത്യാ Short Classic tabby with ticking Sokoke dalili.jpg
സോമാലി അമേരിക്ക ഉല്പരിവർത്തനം Long Ticked Blue Somali kitten age 3 months.jpg
Sphynx കാനഡ/അമേരിക്ക ഉല്പരിവർത്തനം Stocky Hairless All Sphinx2 July 2006.jpg
തായ് തായ്‌ലാന്റ് പ്രകൃത്യാ Short Colorpoint Mimbi3.JPG
Tonkinese കാനഡ Crossbreed Short Colorpoint/Mink/Solid Tonkinese.gif
Toyger അമേരിക്ക Crossbreed Moderate Short Mackerel Toyger - Cornish Rex presentation show Riihimäki 2008-11-16 IMG 0101.JPG
ടർക്കിഷ് അൻഗോറ തുർക്കി പ്രകൃത്യാ Semi-long All but not colorpoint Turkse angora.jpg
ടർക്കിഷ് വാൻ തുർക്കി പ്രകൃത്യാ Semi-long Van Turkish Van Example2.jpg
ഉക്രേനിയൻ ലെവ്കോയ് യുക്രെയിൻ Hairless Ukrainian Levkoy cat.jpg
Ussuri റഷ്യ Natural സങ്കരസന്താനം Short Spotted
യോർക്ക് ചോക്കലേറ്റ് ക്യാറ്റ് അമേരിക്ക Adult Kittie (s).jpg
Breed Country Origin Body type Coat Pattern Image


ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

പൂച്ച

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൂച്ചകളുടെ_പട്ടിക&oldid=3637510" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്