ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ജീൻപിയാഷെ, ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദത്തിന്റെ പിതാവ്

മനുഷ്യൻ തൻറെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും[1] ആശയങ്ങളിലൂടെയും സ്വാഭാവികമായി അറിവ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന ഒരു മനശാസ്ത്ര തത്ത്വമാണ് ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദം. മനശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശാസ്ത്രത്തിൻറെ ചരിത്രം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥിതികൾ ഇതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.[2] സ്വിറ്റ്സർലാൻറുകാരനായ ജീൻപിയാഷെ ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദത്തിൻറെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നു.

സവിശേഷതകൾ[തിരുത്തുക]

 • പഠിതാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം
 • പ്രക്രിയാധിഷ്ടിത പാഠ്യപദ്ധതി
 • ഉൾപ്രേരണ പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു
 • പഠനം എന്നത് അനുരൂപീകരണ പ്രക്രിയയാണ്`. അറിവിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ്` [3]

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ തത്ത്വചിന്തകളിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തീരെ പ്രധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.കുട്ടിയുടെ കളികളെയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അലക്ഷ്യമയിട്ടാണ് കണ്ടത്.ഇക്കാരത്താൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും നൽകിയില്ല.പരബരാഗതമായുള്ള ഈ വീക്ഷണത്തെ പിയാഷെ അംഗീകരിച്ചില്ല.മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിപരമായ വികാസങ്ങളിൽ കളികൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറെയുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുകയും തൻറെ വാദം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.ഇന്ന് ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ പഠന മേഖലകളിൽജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദം വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനിലെ നാച്യുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ ഈ ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് ചരിത്രത്തിലെ സ്പെസിമെൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രായോഗികമായി ശാസ്ത്രീയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

സിദ്ധാന്തം[തിരുത്തുക]

സമരസപ്പെടലിലൂടെയും സ്വാംശീകരണത്തിലൂടെയും വ്യക്തിക്ക് സ്വയം അറിവ് നിർമ്മിക്കാനാകുമെന്ന് പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.വ്യക്തി കാര്യങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ അനുഭവങ്ങളെ നേരത്തെയുള്ള ഫ്രയിം വർക്കിലേക്ക് അറിവിനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വാംശീകരണം അഥവാ അസ്സിമിലേഷൻ.

ജ്ഞാന നിർമ്മിത പഠനത്തിൻറെ ഇടപെടലുകൾ[തിരുത്തുക]

പഠനത്തിൻറെ സ്വഭാവം[തിരുത്തുക]

പഠനത്തിൻറെ സങ്കീർണ്ണതക്ക് പകരം സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദംകുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൻറെ പ്രോത്സാഹനവും റിവാർഡും നൽകി പഠനപ്രക്രിയയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറ്റുകയാണ് .(Wertsch 1997).

പ്രധാന വാക്താക്കൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Jean Piaget, 1967
 2. Eddy, Matthew Daniel (2004). "Fallible or Inerrant? A Belated review of the "Constructivist Bible"". British Journal for the History of Science. 37: 93–8. doi:10.1017/s0007087403005338.
 3. വിദ്യാഭ്യാസ പരിവർത്തനത്തിനൊരു ആമുഖം-പുസ്തകം-കേരളശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്

അധിക വായനക്ക്[തിരുത്തുക]

 • John R. Anderson, Lynne M. Reder, and Herbert A. Simon, Applications and misapplications of cognitive psychology to mathematics education, Texas Educational Review 6 (2000).
 • John R. Anderson, Lynne M. Reder, Herbert A. Simon, K. Anders Ericsson, and Robert Glaser, Radical Constructivism and Cognitive Psychology, Brookings Papers on Education Policy (1998), no. 1, 227-278.
 • Atkinson, R. K.; Derry, S. J.; Renkl, A.; Wortham, D. W. (2000). "Learning from examples: Instructional principles from the worked examples research". Review of Educational Research. 70: 181–214. doi:10.3102/00346543070002181.
 • Bruner, J. S. (1961). "The act of discovery". Harvard Educational Review. 31 (1): 21–32.
 • Bransford, J., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School (expanded edition), Washington: National Academies Press.
 • Cooper, G., & Sweller, J. (1987). "Effects of schema acquisition and rule automation on mathematical problem-solving transfer". Journal of Educational Psychology. 79 (4): 347–362. doi:10.1037/0022-0663.79.4.347.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Chandler, P., & Sweller, J. (1992). "The split-attention effect as a factor in the design of instruction". British Journal of Educational Psychology. 62 (2): 233–246. doi:10.1111/j.2044-8279.1992.tb01017.x.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Clark, R. C. and Zuckerman, P. (1999). Multimedia Learning Systems: Design Principles. In Stolovitch, H. D. and Keeps, E. J. (Eds) Handbook of Human Performance Technology. (2nd Ed). (p.564-588). San Francisco: Pfeiffer. ISBN 0787911089.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Clark, R.C., Nguyen, F., and Sweller, J. (2006). Efficiency in Learning: Evidence-Based Guidelines to Manage Cognitive Load. San Francisco: Pfeiffer. ISBN 0-7879-7728-4.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • de Jong, T. (2005). The guided discovery principle in multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 215-229). Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 0521547512.
 • de Jong, T. & van Joolingen, W. R. (1998). "Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual Domains". Review of Educational Research. 68 (2): 179–201. doi:10.3102/00346543068002179.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Dalgarno, B. (1996) Constructivist computer assisted learning: theory and technique, ASCILITE Conference, 2–4 December 1996, retrieved from http://www.ascilite.org.au/conferences/adelaide96/papers/21.html
 • DeVries et al. (2002) Developing constructivist early childhood curriculum: practical principles and activities. Teachers College Press: New York. ISBN 0-8077-4121-3, ISBN 0-8077-4120-5.
 • Duckworth, E. R. (2006). "The having of wonderful ideas" and other essays on teaching and learning. Third edition. New York: Teachers College Press.
 • Duffy, T.M. & Jonassen, D. (Eds.), (1992).Constructivism and the technology of instruction: A conversation. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Gamoran, A, Secada, W.G., Marrett, C.A (1998) The organizational context of teaching and learning: changing theoretical perspectives, in Hallinan, M.T (Eds),Handbook of Sociology of Education
 • Gerjets, P. Scheiter, K. and Catrambone, R. (2004). Designing instructional examples to reduce intrinsic cognitive load: molar versus modular presentation of solution procedures. Instructional Science. 32(1) 33–58
 • Glasersfeld, E. (1989). Cognition, construction of knowledge, and teaching. Synthese, 80(1), 121-140.
 • Hilbert, T. S., & Renkl, A. (2007). Learning how to Learn by Concept Mapping: A Worked-Example Effect. Oral presentation at the 12th Biennial Conference EARLI 2007 in Budapest, Hungary
 • Holt, D. G.; Willard-Holt, C. (2000). "Lets get real – students solving authentic corporate problems". Phi Delta Kappan. 82 (3).
 • Jeffery, G. (ed) (2005) The creative college: building a successful learning culture in the arts, Stoke-on-Trent: Trentham Books.
 • Jonassen, D. H. (1997). "Instructional Design Models for Well-Structured and Ill-Structured Problem-Solving Learning Outcomes". Educational Technology Research and Development. 45 (1): 65–94. doi:10.1007/BF02299613.
 • Jonassen, D., Mayes, T., & McAleese, R. (1993). A manifesto for a constructivist approach to uses of technology in higher education. In T.M. Duffy, J. Lowyck, & D.H. Jonassen (Eds.), Designing environments for constructive learning (pp. 231–247). Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Kalyuga,S., Ayres,P. Chandler,P and Sweller,J. (2003). "The Expertise Reversal Effect". Educational Psychologist. 38 (1): 23–31. doi:10.1207/S15326985EP3801_4.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Kirschner, P. A., Sweller, J., and Clark, R. E. (2006) Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist 41 (2) 75-86 Archived 2017-09-19 at the Wayback Machine.
 • Leutner, D. (1993). "Guided discovery learning with computer-based simulation games: effects of adaptive and non-adaptive instructional support". Learning and Instruction. 3 (2): 113–132. doi:10.1016/0959-4752(93)90011-N.
 • Mayer, R. (2004). "Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? The case for guided methods of instruction". American Psychologist. 59 (1): 14–19. doi:10.1037/0003-066X.59.1.14. PMID 14736316.
 • Meyer (2009). "The Poverty of Constructivism". Educational Philosophy and Theory. 41 (3): 332–341. doi:10.1111/j.1469-5812.2008.00457.x.
 • Moreno, R., & Mayer, R. (1999). "Cognitive principles of multimedia learning: The role of modality and contiguity". Journal of Educational Psychology. 91 (2): 358–368. doi:10.1037/0022-0663.91.2.358.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Mousavi, S., Low, R., & Sweller, J. (1995). "Reducing cognitive load by mixing auditory and visual presentation modes". Journal of Educational Psychology. 87 (2): 319–334. doi:10.1037/0022-0663.87.2.319.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Piaget, Jean. (1950). The Psychology of Intelligence. New York: Routledge.
 • Jean Piaget (1967). Logique et Connaissance scientifique, Encyclopédie de la Pléiade.
 • Paas, F. (1992). "Training strategies for attaining transfer of problem-solving skill in statistics: A cognitive-load approach". Journal of Educational Psychology. 84 (4): 429–434. doi:10.1037/0022-0663.84.4.429.
 • Renkl, A., Atkinson, R., Maier, U., & Staley, R. (2002). "From example study to problem solving: Smooth transitions help learning". Journal of Experimental Education. 70 (4): 293–315. doi:10.1080/00220970209599510.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Sweller, J. (1999). Instructional design in technical areas. Camberwell, Australia: ACER Press. isbn=978-0-86-431312-6. Missing pipe in: |id= (help)

(see also Tuovinen, J.E. & Sweller, J. (1999). A Comparison of Cognitive Load Associated With Discovery Learning and Worked Examples. Journal of Educational Psychology. 91(2) 334-341 Archived 2008-01-20 at the Wayback Machine.)

 • Sweller, J. (2003). Evolution of human cognitive architecture. In B. Ross (Ed.), The Psychology of Learning and Motivation. San Diego: Academic Press. ISBN 0125433433.
 • Sweller, J., & Cooper, G. A. (1985). "The use of worked examples as a substitute for problem solving in learning algebra". Cognition and Instruction. 2 (1): 59–89. doi:10.1207/s1532690xci0201_3.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Scerri, E.R. (2003). Philosophical Confusion in Chemical Education, Journal of Chemical Education, 80, 468-474. (This article is a critique of the use of constructivism in chemical education.)
 • Sweller, J. (1988). "Cognitive load during problem solving: Effects on learning" (PDF). Cognitive Science. 12 (1): 257–285. doi:10.1016/0364-0213(88)90023-7. മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2006-09-03-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-01-25.
 • Tarmizi, R.A.; Sweller, J. (1988). "Guidance during mathematical problem solving". Journal of Educational Psychology. 80 (4): 424–436. doi:10.1037/0022-0663.80.4.424.
 • de Jong, T. (2005). The guided discovery principle in multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 215-229). Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 0521547512.
 • Tuovinen, J. E., & Sweller, J. (1999). "A comparison of cognitive load associated with discovery learning and worked examples". Journal of Educational Psychology. 91 (2): 334–341. doi:10.1037/0022-0663.91.2.334.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Rivers, R. H. & Vockell, E. (1987). "Computer simulations to Simulate scientific problems solving. Journal of Research in Science Teaching". Journal of Research in Science Teaching. 24 (5): 403–416. doi:10.1002/tea.3660240504.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Vygotskii, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press
 • Wood, D. (1998) How Children Think and Learn. 2nd edition. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. ISBN 0-631-20007-X.
 • Wertsch, J.V (1997) "Vygotsky and the formation of the mind" Cambridge.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദം&oldid=3660107" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്