കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2018 ഫെബ്രുവരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 21 മ.53മി.16സെ. -14°59'47" 258°8മി.5സെ. -22°-42'-54" 1.39AU -1.54 6.47am 6.31pm ധനു
ശുക്രൻ 22മ.32മി.33സെ. -10°44'35" 261°17മി.22സെ. -12°-40'-46" 1.69AU -3.89 7.22am 7.12pm കുംഭം
ചൊവ്വ 16മ.43മി.17സെ. -21°47'6" 144°57മി.46സെ. -76°-25'-49" 1.53AU 1.00 1.41am 1.11pm വൃശ്ചികം
വ്യാഴം 15മ.21മി.37സെ. -17°17'2" 106°20മി.47സെ. -61°-23'-53" 5.26AU -2.07 12.15am 11.51am തുലാം
ശനി 18മ.26മി.57സെ. -22°24'49" 233°9മി.53സെ. -69°-35'-6" 10.66AU 0.59 3.25am 2.53pm മകരം
യുറാനസ് 1മ.34മി.55സെ. 9°18'36" 273°47മി.23സെ. 35°28'17" 20.40AU 5.85 10.06am 10.27pm മകരം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.59മി.49സെ. -7°24'0" 263°29മി.24സെ. -5°-29'-14" 30.89AU 7.96 7.44am 7.36pm കുംഭം