കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2016 സെപ്റ്റംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 11മ.12മി.0സെ. 2°15'2" 278°50'46" -29°-27'-48" 0.66 AU 4.07 5.51 am 5.57 pm ചിങ്ങം
ശുക്രൻ 13മ.15മി.26സെ. -7°25'45" 262°38'54" -1°6'40" 1.46 AU -3.92 8.05am 7.58pm കന്നി
ചൊവ്വ 17മ.26മി.52സെ. -26°48'44" 215°6'53" 45°0'32" 0.98 AU -0.11 12.30pm 11.54pm വൃശ്ചികം
വ്യാഴം 12മ.6മി.33സെ. 0°28'47" 273°45'34" -16°31'57" 6.44 AU -1.66 6.48am 6.52pm കന്നി
ശനി 16മ.37മി.9സെ. -20°33'57" 230°56'55" 40°14'4" 10.21 AU 0.54 11.35am 11.09pm വൃശ്ചികം
യുറാനസ് 1മ.28മി.30സെ. 8°35'19" 80°53'39" -1°50'32" 19.08AU 5.71 8.05pm 8.22am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.48മി.30സെ. -8°31'40" 107°49'42" 33°19'4" 28.97AU 7.82 5.35pm 5.29am കുംഭം