കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2014 ഓഗസ്റ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 10മ.10മി.2.8സെ. +1304'38" 286.00 -11.80 1.3545AU -1 6.49am 7.15pm ചിങ്ങം
ശുക്രൻ 8മ.25മി.56.3സെ. +190 54'42" 302.30 32.90 1.6016AU -4 4.58am 5.35pm കർക്കടകം
ചൊവ്വ 14മ.34മി. 36.7സെ. -16024'45" 235.20 42.90 1.2785AU 1 11.33am 11.14pm തുലാം
വ്യാഴം 8മ.36മി.41.4സെ. +1901'8" 300.10 -31.00 6.2403AU -2 5.08am 5.41pm കർക്കടകം
ശനി 15മ.1മി.23.2സെ. -14053'16" 231.70 49.10 9.9742AU 1 11.58am 11.41pm തുലാം
യുറാനസ് 1മ.1മി. 2.0സെ. +5045'34" 78.10 -25.90 19.3996AU 6 9.44pm 9.55am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.34മി.22.1സെ. -9047'45" 101.40 6.80 28.9886AU 8 7.25pm 7.17am കുംഭം