സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്നത് സുസ്ഥിരതാസങ്കൽപ്പത്തിന്റെ വിവിധശാസ്ത്രശാഖകൾ കാണുന്ന വീക്ഷണകോണിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുസ്ഥിരതാവികസനം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി നയങ്ങൾ, ധാർമ്മികത, പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനീയം, ധനകാര്യം, പ്രകൃതിസ്രോതസ്സുകൾ, സാമൂഹികവിജ്ഞാനീയം, നരവംശശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. [1]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Detail for CIP Code 30.3301, Title: Sustainability Studies.. Classification of Instructional Programs (CIP), The Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), National Center for Education Statistics, US Department of Education Institute of Education Sciences. Accessed 05.10.2011