സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്നത് സുസ്ഥിരതാസങ്കൽപ്പത്തിന്റെ വിവിധശാസ്ത്രശാഖകൾ കാണുന്ന വീക്ഷണകോണിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുസ്ഥിരതാവികസനം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി നയങ്ങൾ, ധാർമ്മികത, പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനീയം, ധനകാര്യം, പ്രകൃതിസ്രോതസ്സുകൾ, സാമൂഹികവിജ്ഞാനീയം, നരവംശശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. [1]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Detail for CIP Code 30.3301, Title: Sustainability Studies.. Classification of Instructional Programs (CIP), The Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), National Center for Education Statistics, US Department of Education Institute of Education Sciences. Accessed 05.10.2011