സംവാദം:എം.എൻ. വിജയൻ:സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

--Ramjchandran (സംവാദം) 18:15, 22 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

തലക്കെട്ട്[edit]

എം. എൻ. വിജയൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ എന്നതാണോ അതോ ഓരോ വാല്യത്തിനും വെവ്വേറെ പേരുകൾ ഉണ്ടോ? എല്ലാം ചേർത്ത് സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ എന്ന ഒരു പേരു നൽകി അതിൽ ഉപവിഭാഗമായി ഇതു നൽകിയാൽ പോരെ?

--സുഗീഷ് (സംവാദം) 19:00, 26 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

☑Y ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 01:36, 30 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)