വർഗ്ഗം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം വിക്കിപദ്ധതി - ലേഖനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന വിക്കിപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പരിപാലനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങുടെ വർഗ്ഗമാണിത്. സംവാദം താളിൽ {{WPAstronomy}} ഫലകം ചേർക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രസ്തുത ഫലകം സംവാദം താളിൽനിന്ന് മാറ്റുന്നതോടെ ഈ വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ലേഖനം അപ്രത്യക്ഷമാകും.