വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/അപൂർണ്ണ ലേഖനങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം/അപൂർണ്ണ ലേഖനതരങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചുരുങ്ങിയ ഉള്ളടക്കം[തിരുത്തുക]

 1. പൊതുവായ അപൂർണ്ണ ലേഖന തരങ്ങൾ
 2. സാംസ്കാരികം
 3. വിദ്യാഭ്യാസം
 4. വാണിജ്യം
 5. ഭരണകൂടം, നിയമം, രാഷ്ട്രീയം
 6. വിനോദം
 7. കായികം
 8. മതം, പൗരാണികം, വിശ്വാസങ്ങൾ
 9. ഭൂമിശാസ്ത്രം
 10. ചരിത്രം
 11. വ്യക്തികൾ
 12. ശാസ്ത്രം
 13. സാങ്കേതികവിദ്യ
 14. ഗതാഗതം
 15. സൈനികം, യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ
 16. സംഘടനകൾ
 17. പലവക

പൂർണ്ണമായ ഉള്ളടക്കം[തിരുത്തുക]

 1. പൊതുവായ അപൂർണ്ണ ലേഖന തരങ്ങൾ
 2. സാംസ്കാരികം
  1. കല
  2. Design
  3. Broadcast media
   1. റേഡിയോ
   2. ടെലിവിഷൻ
  4. ഭാഷയും സാഹിത്യവും
   1. ഭാഷാശാസ്ത്രം
   2. സാഹിത്യം
   3. എഴുത്തുകാർ
   4. പൊതുസാഹിത്യം
    1. Anime and manga
    2. ഹാസ്യചിത്രകഥ
    3. Fantasy
    4. Horror
    5. കവിത
    6. Science fiction
   5. മാധ്യമ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
  5. സംഗീതം
   1. പൊതുവായ സംഗീതം
   2. Music biography
   3. Musical groups
   4. ആൽബങ്ങൾ
   5. ഗാനങ്ങൾ
   6. സംഗീതം പലവക
  6. Theatre and film
   1. ആനിമേഷൻ
   2. By genre
   3. രാജ്യം തിരിച്ച്
  7. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ
  8. സാംസ്കാരികം മറ്റുള്ളവ
 3. വിദ്യാഭ്യാസം
 4. വാണിജ്യം
  1. Business
  2. കമ്പനികൾ
  3. Economics and finance
  4. Occupations
 5. ഭരണകൂടം, നിയമം, രാഷ്ട്രീയം
  1. Government
  2. Law
  3. Elections and politics
  4. Politicians
 6. വിനോദം
 7. കായികം
  1. Sport biography
  2. Sport organizations
  3. Sport clubs and teams
 8. മതം, പൗരാണികം, വിശ്വാസങ്ങൾ
 9. ഭൂമിശാസ്ത്രപരം
  1. Geography - general
  2. Buildings and structures
   1. By location
   2. By building use or type
  3. Place-related, by region - general
   1. Africa
   2. Asia
   3. Australia and Oceania
   4. Europe
   5. North and Central America
   6. South America
  4. Place-related, by region - geography
   1. African geography
   2. Antarctica geography
   3. Asian geography
   4. Australian and Oceanian geography
   5. European geography
   6. North and Central American geography
   7. South American geography
 10. ചരിത്രം
  1. കാലഘട്ടം തിരിച്ചുള്ള ചരിത്രം
  2. വംശചരിത്രം
  3. സ്ഥലം തിരിച്ചുള്ള ചരിത്രം
  4. സൈനീക ചരിത്രം
 11. വ്യക്തികൾ
  1. People by occupation
  2. People by nation or region
   1. African people
   2. Asian people
   3. European people
   4. North and Central American people
   5. Oceanian people
   6. South American people
  3. Royalty and nobility
 12. ശാസ്ത്രം
  1. ജൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ
   1. സസ്യശാസ്ത്രം
   2. ജന്തുശാസ്ത്രം
  2. ആരോഗ്യം (ഔഷധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ)
  3. ഗണിതശാസ്ത്രം
  4. ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങൾ
  5. മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ
 13. സാങ്കേതികവിദ്യ
  1. കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും വാർത്താവിനിമയവും
  2. മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ
 14. ഗതാഗതം
  1. Road stubs
 15. സൈനികം, യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ
 16. സംഘടനകൾ
  1. Trade unions
  2. Other organizations by type
  3. Other organizations by location
 17. പലവക