വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/അപൂർണ്ണ ലേഖനങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം/തരങ്ങൾ/ശാസ്ത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ജീവശാസ്ത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സസ്യശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ജന്തുശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ആരോഗ്യം[തിരുത്തുക]

{{sci-stub}} ആണ് ഇതിന്റെ മാതൃഫലകം.

ഗണിതശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇതിലെ പ്രധാന ഫലകങ്ങളുടെയെല്ലാം മാതൃഫലകമാണ് {{sci-stub}}

മറ്റുള്ളവ[തിരുത്തുക]