വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/ഒക്ടോബർ 2008

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
<< ഒക്ടോബർ 2008 >>
ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി
വെള്ളിലത്തോഴി
01
വെള്ളിലത്തോഴി
02
വെള്ളിലത്തോഴി
03
വെള്ളിലത്തോഴി
04
റെഡ് ബെല്ലീഡ് വുഡ്പെക്കർ
05
റെഡ് ബെല്ലീഡ് വുഡ്പെക്കർ
06
റെഡ് ബെല്ലീഡ് വുഡ്പെക്കർ
07

08

09

10

11
കിർക്കി സ്മാരകം
12
കിർക്കി സ്മാരകം
13
കിർക്കി സ്മാരകം
14
പപ്പായ
15
പപ്പായ
16
പപ്പായ
17
തെങ്ങിൻ പൂവ്
18
തെങ്ങിൻ പൂവ്
19
തെങ്ങിൻ പൂവ്
20
ചിത്രശലഭം
21
ചിത്രശലഭം
22
ചിത്രശലഭം
23
മുരിങ്ങ
24
മുരിങ്ങ
25
മുരിങ്ങ
26
മുരിങ്ങ
27
മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ
28
മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ
29
മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ
30
സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടി
31