ഫെമിനിസപ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഫെമിനിസം (Feminism) എന്നാൽ തുല്യനീതി എന്നാണ് പൊതുവേ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ചിലർ ഇതിനെ സ്ത്രീവാദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ തുല്യത (Equity) വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ലിംഗസമത്വം (Gender Equality), ലിംഗനീതി, ലിംഗഭേദം (Gender) എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഫെമിനിസം വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി അനേകം ഫെമിനിസ്റ്റ് തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ടിതമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും തന്ത്രങ്ങളിലും ആഭിമുഖ്യത്തിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നു. പലപ്പോഴും അവ പരസ്പരം തങ്ങളുടെ തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും സമാനത പുലർത്തി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലവ അനേകം തരം ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്തകളുടെ സ്വത്വം ആർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ ശാക്തീകരണം (Women Empowerment) ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഇവയുടെ പൊതുവായ ലക്ഷ്യം.

ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തികം, രാഷ്ട്രീയം, തൊഴിൽ, കുടുംബം, ലൈംഗികത തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിവേചനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ യാഥാസ്ഥികമോ പുരുഷ മേൽക്കോയ്മയുള്ളതൊവായ സമൂഹങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ലിംഗസമത്വത്തിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ചില പരിഷ്‌കൃത സമൂഹങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഏറെക്കുറെ അംഗീകരിച്ചതാണ്. ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ തുല്യപങ്കാളിത്തം, സ്വത്തവകാശം, സമ്മതിദാനാവകാശം തുടങ്ങിയ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും ശാരീരികമായ പൂർണ്ണതയ്ക്കും സ്വാശ്രയത്വത്തിനും വേണ്ടിയും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള അവകാശത്തിനും പ്രത്യുല്പാദപരമായ അവകാശത്തിനും (ഗർഭനിരോധനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ശിശുപരിചരണവും ഉൾപ്പെടുന്നു) വേണ്ടിയും സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഗാർഹികപീഡനത്തിൽനിന്നും ലൈംഗികപീഡനത്തിൽനിന്നും ബലാൽ‌സംഗത്തിൽനിന്നും ഉള്ള പരിരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയും പ്രസവാവധി, തുല്യവേതനം തുടങ്ങിയ ജോലിസ്ഥലത്തെ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും ബഹുഭാര്യത്വത്തിനും മറ്റെല്ലാ വിവേചനങ്ങൾക്കുമെതിരെയും പ്രചാരണം നടത്തി. പെൺകുട്ടികളിൽ നടത്തുന്ന ചേലാകർമ്മം നിർത്തലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.

പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളും[തിരുത്തുക]

പുരോഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലേയും നിയമരംഗത്തേയും പരിഷ്കരണംകൊണ്ട് സ്ത്രീ-പുരുഷ-ട്രാൻസ് ജെൻഡർ-ഇന്റർസെക്സ് തുല്യത ആർജ്ജികാമെന്ന് കരുതുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് പുരോഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇത് വ്യക്തിയധിഷ്ഠിതമായ ഫെമിനിസരൂപമാണ്. ഇത് സ്ത്രീകളുടെയും ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും സ്വന്തം ശാകതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ തുല്യത അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവും കൊണ്ടും ആർജ്ജികാമെന്നു കരുതുന്നു. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കാൻ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ട്രാൻസ് ജെൻഡറും പരസ്പരം ഇടപേടണമെന്നും ആ ഇടത്തുനിന്നേ സമൂഹം പരിവർത്തൻപ്പെടൂ എന്നും കരുതുന്നു. പുരോഗമനഭാഗത്തുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആന്തരഘടനയെ മൊത്തത്തിൽ മറ്റാത്തെ തന്നെ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ഛ് സ്ത്രീവിമോചനം സാദ്ധ്യാമാക്കാനാകും. പ്രത്യുല്പാദനത്തിലും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിലുമുള്ള അവകാശം, ലൈംഗികാതിക്രമം, സമ്മതിദാനാവകാശം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഒരേ ജോലിക്ക് ലംഗപരമായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരേ കൂലി, താങ്ങാവുന്ന ശിശുസംരക്ഷണം, താങ്ങാവുന്ന ആരോഗ്യപരിപാലനം, സ്ത്രികൾക്കെതിരെയുള്ള ഗാർഹിക പീഡനവും ലൈംഗികാതിക്രമവും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഇത്തരം പുരോഗമന ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.[1]

അരാജകവാദ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Emma Goldman, pioneer anarcha-feminist author and activist.

അരാജകവാദ ഫെമിനിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഫെമിനിസത്തെയും അരാജകവാദത്തെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു. പുരുഷകെന്ദ്രീകൃത പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തിനെതിരെ അവർ സമരം ചെയ്യുന്നു. പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതപിന്തുടർച്ചയ്ക്കെതിരെയുള്ള അവരുടെ സമരം അവരുടെ അധികാരഘടനയോടുള്ള സമരത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാകുന്നു.[2] അനാർക്കിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ തങ്ങളുടെ സമരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതസമൂഹ്യഘടനയോടുള്ള സമരത്തിന് സാമുഹ്യഘടനയോടുള്ള സമരമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എൽ. സൂസൻ ബ്രൗൺ പറഞ്ഞപോലെ " അനാർക്കിസം എല്ലാത്തരം അധികാര ഘടനയ്ക്കും എതിരായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വശാസ്ത്രമാണ്. ഇത് ആന്തരികമായി ഫെമിനിസം തന്നെയാണ്". [3][4]

ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അരാജകവാദി ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഇവരാണ് : എമ്മ ഗോൾഡ് മാൻ, ഫെഡെറിക്ക മോണ്ട്സെനി, വൊൾത്തെരീൻ ഡി ക്ലയ്രെ, മറിയ ലകാർഡ ഡി മൗറ, ലൂസി പാർസൺസ്. സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധസമയം ഇത്തരം അരാജകവാദി ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന് ഫെഡെറേസിയോൺ അനാർക്വിസ്ത ഇബെറിക്ക എന്ന സംഘടനയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

സമകാലീന അരാജകവാദി ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഇവരണ് : ജെർമെയിൻ ഗ്രീർ, എൽ. സൂസൻ ബ്രൗൺ തുടങ്ങിയവരാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിസധഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മാർക്സിസ്റ്റ് തത്ത്വശാസ്ത്രതോടാഭിമുഖ്യമുള്ളതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇതുപ്രകാരം, ചൂഷണം, അടിച്ചമർത്തൽ, തൊഴിൽ ന്നിവയുമായി ഇവ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജോലിസ്ഥലത്തും ഗാർഹികാന്തരീക്ഷത്തിലും ഉള്ള സ്ത്രീപുരുഷട്രാൻസ് ജെൻഡർ അസമത്വം സ്ത്രീകളെയും ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളേയും താഴേക്കിടയിലാക്കുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ, വ്യഭിചാരം, ഗാർഹികതൊഴിൽ, ശിശുപരിപാലനം, വിവാഹം ഇവ സ്ത്രീകളെ പുരുഷകേന്ദ്രീകൃത സമൂഹത്തിനു ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധികളാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതു സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനത്തെ ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുകയും അവരുടെ ജോലിയുടെ മഹത്ത്വത്തെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ വ്യക്തി അധിസ്ഠിതമായല്ലാതെ സമൂഹത്തെ ആകെ ദൂരവ്യാപകമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വിനിയോഗിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ തുല്യതയിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തികളുമായിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച്, സമൂഹത്തെ ആകെ മറ്റിമറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു മുതലാളിത്ത ഘടനയിൽ സ്ത്രീകളുടെ അടിമത്തം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും അടിമത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

വർഗ്ഗ ചൂഷണം സമൂഹത്തിൽ അവസാനിച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെമേലുള്ള ചൂഷണവും അവസാനിക്കുമെന്ന് മാർക്സ് നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസം.

പരിഷ്കരണവാദി ഫെമിനിസം[തിരുത്തുക]

പരിഷ്കരണവാദി ഫെമിനിസം പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീയോടുള്ള സമീപനത്തിനുകാരണം പുരുഷകേന്ദ്രീകൃത മുതലാളിത്ത പാരമ്പര്യമാണ്. ഇതിനെ ഇവർ സെക്സിസ്റ്റ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

സാംസ്കാരിക ഫെമിനിസം[തിരുത്തുക]

ലെസ്ബിയൻ ഫെമിനിസം[തിരുത്തുക]

കറുത്തവരുടെ ഫെമിനിസം[തിരുത്തുക]

വിഭിന്നവർഗ്ഗ ഫെമിനിസം[തിരുത്തുക]

കോളനിവൽകരണാനന്തര ഫെമിനിസം[തിരുത്തുക]

മൂന്നാം ലോക ഫെമിനിസം[തിരുത്തുക]

പുതുയുഗ ഫെമിനിസം[തിരുത്തുക]

ഉത്തരാധുനിക ഫെമിനിസം[തിരുത്തുക]

പാരിസ്ഥിതിക ഫെമിനിസം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. hooks, bell. "Feminist Theory: From Margin to Center" Cambridge, Massachusetts: South End Press 1984.
  2. Dunbar-Ortiz, Roxanne (2002). Quiet Rumours. AK Press. ISBN 978-1-902593-40-1.
  3. Brown, Susan (1990). "Beyond Feminism: Anarchism and Human Freedom". എന്നതിൽ Roussopoulos, Dimitrios I. (ed.). The Anarchist papers, 3. Montreal: Black Rose Books. ISBN 0-921689-53-5.
  4. Brown, p. 208.

അവലംബം[തിരുത്തുക]