മാതൃദായക്രമം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Matriarchy എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

മാതൃദായക്രമം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാഥമികാധികാരശക്തിയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യസമ്പ്രദായമാണ്. സ്വത്ത്, എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും. അതിനാൽ സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിലും ധാർമ്മികശക്തിയിലും സാമൂഹ്യനിലയിലും മുന്നിട്ടുനിന്നു. സ്വത്ത് സ്ത്രീകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതിനാൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ അനുഭവിച്ചു. പക്ഷെ, ഇത് സ്ത്രീപക്ഷവാദവുമായി ചിലകാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം പുലർത്തി.

See also[തിരുത്തുക]

Further reading[തിരുത്തുക]

 • Czaplicka, Marie Antoinette, Aboriginal Siberia, a Study in Social Anthropology (Oxford: Clarendon Press, 1914)
 • Finley, M.I., The World of Odysseus (London: Pelican Books, 1962)
 • Gimbutas, Marija, The Language of the Goddess (1991)
 • Goldberg, Steven, Why Men Rule: A Theory of Male Dominance (rev. ed. 1993 (ISBN 0-8126-9237-3))
 • Hutton, Ronald, The Pagan Religions of the Ancient British Isles (1993 (ISBN 0-631-18946-7))
 • Lapatin, Kenneth, Mysteries of the Snake Goddess: Art, Desire, and the Forging of History (2002 (ISBN 0-306-81328-9))
 • Lerner, Gerda, The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-Seventy (Oxford: Oxford University Press, 1993 (ISBN 0-19-509060-8))
 • Lerner, Gerda, The Creation of Patriarchy (Oxford: Oxford University Press, 1986 (ISBN 0-19-505185-8))
 • Schiavoni, Giulio, Bachofen in-attuale? (chapter), in Il matriarcato. Ricerca sulla ginecocrazia del mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici (Turin, Italy: Giulio Einaudi editore, 2016) (Johann Jakob Bachofen, editor) (ISBN 978-88-06-229375)
 • Shorrocks, Bryan, The Biology of African Savannahs (Oxford University Press, 2007 (ISBN 0-19-857066-X))
 • Stearns, Peter N., Gender in World History (N.Y.: Routledge, 2000 (ISBN 0-415-22310-5))
 • Raman, Sukumar, A Brief Review of the Status, Distribution and Biology of Wild Asian Elephants Elephas Maximus, in International Zoo Yearbook, vol. 40, no. 1 (2006), pp. 1–8
 • Yoshamya, Mitjel, & Zyelimer Yoshamya, Gan-Veyan: Neo-Liburnic Glossary, Grammar, Culture, Genom, in Old-Croatian Archidioms (Zagreb: Scientific Society For Ethnogenesis Studies (Monograph I), 2005), p. 1–1224
 • Peggy Reeves Sanday, Women at the Center: Life in a Modern Matriarchy (Cornell University Press, 2002)

Notes[തിരുത്തുക]

References[തിരുത്തുക]

Bibliography[തിരുത്തുക]

 • de Abreu, Maria (2003). "John Knox: Gynaecocracy, 'The Monstrous Empire of Women'". Reformation & Renaissance Review: Journal of the Society for Reformation Studies. 5 (2): 166–187. doi:10.1558/rarr.5.2.166.36245.
 • Adler, Margot (2006) [1979]. Drawing Down the Moon: Witches, Druids, Goddess-Worshippers, and Other Pagans in America. New York, NY: Penguin Books. ISBN 0-14-303819-2.
 • Bacchetta, Paola (2002). "Hindu nationalist women: on the use of the feminine symbolic to (temporarily) displace male authority". എന്നതിൽ Laurie L. Patton (സംശോധാവ്.). Jewels of Authority: Women and Textual Tradition in Hindu India. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 0-19-513478-8.
 • Brammall, Kathryn M. (1996). "Monstrous metamorphosis: nature, morality, and the rhetoric of monstrosity in Tudor England". The Sixteenth Century Journal. 27 (1): 3–21. JSTOR 2544266.
 • Castro, Ginette (1990). American Feminism: a Contemporary History. Translated by Elizabeth Loverde-Bagwell. New York, NY: New York University Press. ISBN 0-8147-1448-X. – translated from Radioscopie du féminisme américain (Paris, France: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1984)
 • Chesler, Phyllis (2005). Women and Madness. New York, NY: Palgrave Macmillan. ISBN 1-4039-6897-7.
 • Daly, Mary (1990) [1978]. Gyn/Ecology: the Metaethics of Radical Feminism. Boston, MA: Beacon Press. ISBN 0-8070-1413-3.
 • Davis, Elizabeth Gould (1971). The First Sex. New York, NY: G. P. Putnam's Sons. LCCN 79-150582.
 • Diner, Helen (1965). Mothers and Amazons: The First Feminine History of Culture. Edited and translated by John Philip Lundin. New York, NY: Julian Press.
 • Donovan, Josephine (2000). Feminist Theory: The Intellectual Traditions (3rd പതിപ്പ്). New York, NY: Continuum. ISBN 0-8264-1248-3.
 • Echols, Alice (1989). Daring to Be Bad: Radical Feminism in America 1967–1975. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. ISBN 0-8166-1787-2.
 • Eller, Cynthia (1991). "Relativizing the patriarchy: the sacred history of the feminist spirituality movement". History of Religions. 30 (3).
 • Eller, Cynthia (1995). Living in the Lap of the Goddess: The Feminist Spirituality Movement in America. Boston, MA: Beacon Press. ISBN 0-8070-6507-2.
 • Eller, Cynthia (2000). The Myth of Matriarchal Prehistory: Why an Invented Past Won't Give Women a Future. Boston, MA: Beacon Press. ISBN 0-8070-6792-X.
 • Eller, Cynthia (2011). Gentlemen and Amazons: The Myth of Matriarchal Prehistory, 1861–1900. Berkeley, CA: University of California Press.
 • Engels, Friedrich (1984). Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staates. Im Anschluss an Lewis H. Morgans Forschungen (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Berlin: Dietz.
 • Epstein, Barbara (1991). Political Protest and Cultural Revolution: Nonviolent Direct Action in the 1970s and 1980s. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 0-520-07010-0.
 • Farley, Tucker (1984). "Realities and fictions: lesbian visions of Utopia". എന്നതിൽ Ruby Rohrlich & Elaine Hoffman Baruch (സംശോധകർ.). Women in Search of Utopia: Mavericks and Mythmakers. New York, NY: Schocken Books. ISBN 0-8052-0762-7.CS1 maint: Uses editors parameter (link)
 • Felch, Susan M. (1995). The rhetoric of Biblical authority: John Knox and the question of women. The Sixteenth Century Journal. 26. pp. 805–822. JSTOR 2543787.
 • Freeman, Marsha (2003). "Women, law, religion, and politics in Israel: a human rights perspective". എന്നതിൽ Kalpana Misra & Melanie S. Rich (സംശോധകർ.). Jewish Feminism in Israel. Hanover, NH: University Press of New England. ISBN 1-58465-325-6.CS1 maint: Uses editors parameter (link)
 • Gabriel, Mary (1998). Notorious Victoria: The Life of Victoria Woodhull, Uncensored. Chapel Hill, NC: Algonquin Books. ISBN 1-56512-132-5.
 • Gilman, Charlotte Perkins (2001) [1914]. The Man-Made World; or, Our Androcentric Culture. Amherst, NY: Humanity Books. ISBN 1-57392-959-X.
 • Goettner-Abendroth, Heide, സംശോധാവ്. (2009a). Societies of Peace: Matriarchies Past, Present and Future: Selected Papers: First World Congress on Matriarchal Studies, 2003 / Second World Congress on Matriarchal Studies, 2005. Toronto: Inanna Publications. ISBN 978-0-9782233-5-9.
 • Goettner-Abendroth, Heide (2009b). "The deep structure of matriarchal society: findings and political relevance of modern matriarchal studies". എന്നതിൽ Heide Goettner-Abendroth (സംശോധാവ്.). Societies of Peace: Matriarchies Past, Present and Future: Selected Papers: First World Congress on Matriarchal Studies, 2003 / Second World Congress on Matriarchal Studies, 2005. Translated by Karen Smith. Toronto: Inanna Publications. ISBN 978-0-9782233-5-9.
 • Hartman, Tova (2007). Feminism Encounters Traditional Judaism: Resistance and Accommodation. Waltham, MA: Brandeis University Press. ISBN 978-1-58465-659-3.
 • Healey, Robert M. (1994). "Waiting for Deborah: John Knox and Four Ruling Queens". The Sixteenth Century Journal: The Journal of Early Modern Studies. 25 (2): 371–386. JSTOR 2542887.
 • Herzog, Don (1998). Poisoning the Minds of the Lower Orders. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 0-691-04831-2.
 • Jacobs, Renée E. (1991). "Iroquois Great Law of Peace and the United States Constitution: How the Founding Fathers Ignored the Clan Mothers". American Indian Law Review. 16 (2): 497–531. JSTOR 20068706.
 • Knox, John (1878) [1558]. Edward Arber (സംശോധാവ്.). The First Blast of the Trumpet against the monstruous regiment of Women. English Scholar's Library. 2.
 • LeBow, Diane (1984). "Rethinking matriliny among the Hopi". എന്നതിൽ Ruby Rohrlich & Elaine Hoffman Baruch (സംശോധകർ.). Women in Search of Utopia: Mavericks and Mythmakers. New York, NY: Schocken Books. pp. 8–20. ISBN 0-8052-0762-7.CS1 maint: Uses editors parameter (link)
 • Lee, Patricia-Ann (1990). "A bodye politique to governe: Aylmer, Knox and the debate on queenship". The Historian. 52 (2): 242–261. doi:10.1111/j.1540-6563.1990.tb00780.x.
 • Love, Barbara; Shanklin, Elizabeth (1983). "The answer is matriarchy". എന്നതിൽ Joyce Trebilcot (സംശോധാവ്.). Mothering: Essays in Feminist Theory. New Jersey: Rowman & Allenheld.
 • Mansfield, Harvey Claflin (2006). Manliness. New Haven, CT: Yale University Press. ISBN 978-0-300-10664-0.
 • The New Shorter Oxford English Dictionary (4th പതിപ്പ്). Oxford: Oxford University Press. 1993. ISBN 0-19-861271-0.
 • Peoples, James; Bailey, Garrick (2012). Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology (9th പതിപ്പ്). Australia: Wadsworth. ISBN 978-1-111-30152-1.
 • Phan, Peter C. (2005). Vietnamese-American Catholics. Mahwah, NJ: Paulist Press. ISBN 0-8091-4352-6.
 • Poldervaart, Saskia (1997). "Utopianism and feminism: some conclusions". എന്നതിൽ Alkeline van Lenning, Marrie Bekker & Ine Vanwesenbeeck (സംശോധകർ.). Feminist Utopias: In a Postmodern Era. Tilburg University Press. pp. 177–194. ISBN 90-361-9747-3.CS1 maint: Uses editors parameter (link)
 • Porter, Laurence M. (1992). "Feminist fantasy and open structure in Monique Wittig's Les Guérillères". എന്നതിൽ Donald E. Morse, Marshall B. Tymn & Csilla Bertha (സംശോധകർ.). The Celebration of the Fantastic: Selected Papers from the Tenth Anniversary International Conference on the Fantastic in the Arts. Westport, CT: Greenwood Press. pp. 261–270. ISBN 0-313-27814-8.CS1 maint: Uses editors parameter (link)
 • Roald, Anne Sofie (2001). Women in Islam: The Western Experience. London: Routledge. ISBN 0-415-24896-5.
 • Richards, Judith M. (1997). ""To promote a woman to beare rule": talking of queens in mid-Tudor England". The Sixteenth Century Journal. 28 (1): 101–121. JSTOR 2543225.
 • Roces, Mina; Edwards, Louise P., സംശോധകർ. (2010). Women's Movements in Asia: Feminisms and Transnational Activism. Abingdon: Routledge. ISBN 9780415487030.
 • Rohrlich, Ruby (1977). "Women in transition: Crete and Sumer". എന്നതിൽ Renate Bridenthal & Claudia Koontz (സംശോധകർ.). Becoming Visible: Women in European History. Boston, MA: Houghton Mifflin. pp. 36–59. ISBN 9780395244777.CS1 maint: Uses editors parameter (link)
 • Rohrlich, Ruby (1984). "Introduction". എന്നതിൽ Ruby Rohrlich & Elaine Hoffman Baruch (സംശോധകർ.). Women in Search of Utopia: Mavericks and Mythmakers. New York, NY: Schocken Books. ISBN 0-8052-0762-7.CS1 maint: Uses editors parameter (link)
 • Ross, Becki L. (1995). The House That Jill Built: A Lesbian Nation in Formation. Toronto: University of Toronto Press. ISBN 0-8020-7479-0.
 • Rountree, Kathryn (2001). The past is a foreigners' country: goddess feminists, archaeologists, and the appropriation of prehistory. Journal of Contemporary Religion. 16. pp. 5–27. doi:10.1080/13537900123321.
 • Ruden, Sarah (2010). Paul Among the People: The Apostle Reinterpreted and Reimagined in his Own Time. New York, NY: Pantheon Books. ISBN 978-0-375-42501-1.
 • Scalingi, Paula Louise (1978). "The Scepter or the Distaff: The Question of Female Sovereignty, 1516–1607". The Historian. 41 (1).
 • Schaub, Diana (2006). "Man's field: a review of Manliness, by Harvey C. Mansfield". Claremont Review of Books. VI (2).
 • Schlegel, Alice (1984). "Hopi gender ideology of female superiority". Quarterly Journal of Ideology: "A Critique of the Conventional Wisdom". VIII (4).
 • Schönpflug, Karin (2008). Feminism, Economics and Utopia: Time Travelling Through Paradigms. London: Routledge. ISBN 978-0-415-41784-6.
 • Spender, Dale (1985). For the Record: The Making and Meaning of Feminist Knowledge. London: The Women's Press. ISBN 0-7043-2862-3.
 • Taylor, Keith Weller (1983). The Birth of Vietnam. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 0-520-04428-2.
 • Tsomo, Karma Lekshe (1999). "Mahāprajāpatī's legacy: the Buddhist women's movement: an introduction". എന്നതിൽ Karma Lekshe Tsomo (സംശോധാവ്.). Buddhist Women Across Cultures: Realizations. Albany, NY: State University of New York Press. ISBN 0-7914-4138-5.
 • Umanit, Irit (2003). "Violence against women". എന്നതിൽ Kalpana Misra & Melanie S. Rich (സംശോധകർ.). Jewish Feminism in Israel. Hanover, NH: University Press of New England. ISBN 1-58465-325-6.CS1 maint: Uses editors parameter (link)
 • Vonarburg, Elisabeth (1992). In the mother's land. Translated by Jane Brierley. New York, NY: Bantam Books. ISBN 0-5532-9962-X.
 • Willemsen, Tineke M. (1997). "Feminism and utopias: an introduction". എന്നതിൽ Alkeline van Lenning, Marrie Bekker & Ine Vanwesenbeeck (സംശോധകർ.). Feminist Utopias: In a Postmodern Era. Tilburg University Press. pp. 1–10. ISBN 90-361-9747-3.CS1 maint: Uses editors parameter (link)
 • Wittig, Monique (1985) [1969]. Les Guérillères. Translated by David Le Vay. Boston, MA: Beacon Press. ISBN 0-8070-6301-0.
 • Zerilli, Linda M. G. (2005). Feminism and the Abyss of Freedom. Chicago, IL: University of Chicago Press. ISBN 0-226-98133-9.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാതൃദായക്രമം&oldid=3107773" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്