മാതൃദായക്രമം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മാതൃദായക്രമം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാഥമികാധികാരശക്തിയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യസമ്പ്രദായമാണ്. സ്വത്ത്, എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും. അതിനാൽ സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിലും ധാർമ്മികശക്തിയിലും സാമൂഹ്യനിലയിലും മുന്നിട്ടുനിന്നു. സ്വത്ത് സ്ത്രീകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതിനാൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ അനുഭവിച്ചു. പക്ഷെ, ഇത് സ്ത്രീപക്ഷവാദവുമായി ചിലകാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം പുലർത്തി.

See also[തിരുത്തുക]

Further reading[തിരുത്തുക]

 • Czaplicka, Marie Antoinette, Aboriginal Siberia, a Study in Social Anthropology (Oxford: Clarendon Press, 1914)
 • Finley, M.I., The World of Odysseus (London: Pelican Books, 1962)
 • Gimbutas, Marija, The Language of the Goddess (1991)
 • Goldberg, Steven, Why Men Rule: A Theory of Male Dominance (rev. ed. 1993 (ISBN 0-8126-9237-3))
 • Hutton, Ronald, The Pagan Religions of the Ancient British Isles (1993 (ISBN 0-631-18946-7))
 • Lapatin, Kenneth, Mysteries of the Snake Goddess: Art, Desire, and the Forging of History (2002 (ISBN 0-306-81328-9))
 • Lerner, Gerda, The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-Seventy (Oxford: Oxford University Press, 1993 (ISBN 0-19-509060-8))
 • Lerner, Gerda, The Creation of Patriarchy (Oxford: Oxford University Press, 1986 (ISBN 0-19-505185-8))
 • Schiavoni, Giulio, Bachofen in-attuale? (chapter), in Il matriarcato. Ricerca sulla ginecocrazia del mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici (Turin, Italy: Giulio Einaudi editore, 2016) (Johann Jakob Bachofen, editor) (ISBN 978-88-06-229375)
 • Shorrocks, Bryan, The Biology of African Savannahs (Oxford University Press, 2007 (ISBN 0-19-857066-X))
 • Stearns, Peter N., Gender in World History (N.Y.: Routledge, 2000 (ISBN 0-415-22310-5))
 • Raman, Sukumar, A Brief Review of the Status, Distribution and Biology of Wild Asian Elephants Elephas Maximus, in International Zoo Yearbook, vol. 40, no. 1 (2006), pp. 1–8
 • Yoshamya, Mitjel, & Zyelimer Yoshamya, Gan-Veyan: Neo-Liburnic Glossary, Grammar, Culture, Genom, in Old-Croatian Archidioms (Zagreb: Scientific Society For Ethnogenesis Studies (Monograph I), 2005), p. 1–1224
 • Peggy Reeves Sanday, Women at the Center: Life in a Modern Matriarchy (Cornell University Press, 2002)

Notes[തിരുത്തുക]

References[തിരുത്തുക]

Bibliography[തിരുത്തുക]

 • de Abreu, Maria (2003). "John Knox: Gynaecocracy, 'The Monstrous Empire of Women'". Reformation & Renaissance Review: Journal of the Society for Reformation Studies. 5 (2): 166–187. doi:10.1558/rarr.5.2.166.36245.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Adler, Margot (2006) [1979]. Drawing Down the Moon: Witches, Druids, Goddess-Worshippers, and Other Pagans in America. New York, NY: Penguin Books. ISBN 0-14-303819-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Bacchetta, Paola (2002). "Hindu nationalist women: on the use of the feminine symbolic to (temporarily) displace male authority". എന്നതിൽ Laurie L. Patton (സംശോധാവ്.). Jewels of Authority: Women and Textual Tradition in Hindu India. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 0-19-513478-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Brammall, Kathryn M. (1996). "Monstrous metamorphosis: nature, morality, and the rhetoric of monstrosity in Tudor England". The Sixteenth Century Journal. 27 (1): 3–21. JSTOR 2544266.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Castro, Ginette (1990). American Feminism: a Contemporary History. Translated by Elizabeth Loverde-Bagwell. New York, NY: New York University Press. ISBN 0-8147-1448-X.CS1 maint: ref=harv (link) – translated from Radioscopie du féminisme américain (Paris, France: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1984)
 • Chesler, Phyllis (2005). Women and Madness. New York, NY: Palgrave Macmillan. ISBN 1-4039-6897-7.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Daly, Mary (1990) [1978]. Gyn/Ecology: the Metaethics of Radical Feminism. Boston, MA: Beacon Press. ISBN 0-8070-1413-3.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Davis, Elizabeth Gould (1971). The First Sex. New York, NY: G. P. Putnam's Sons. LCCN 79-150582.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Diner, Helen (1965). Mothers and Amazons: The First Feminine History of Culture. Edited and translated by John Philip Lundin. New York, NY: Julian Press.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Donovan, Josephine (2000). Feminist Theory: The Intellectual Traditions (3rd പതിപ്പ്.). New York, NY: Continuum. ISBN 0-8264-1248-3.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Echols, Alice (1989). Daring to Be Bad: Radical Feminism in America 1967–1975. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. ISBN 0-8166-1787-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Eller, Cynthia (1991). "Relativizing the patriarchy: the sacred history of the feminist spirituality movement". History of Religions. 30 (3).CS1 maint: ref=harv (link)
 • Eller, Cynthia (1995). Living in the Lap of the Goddess: The Feminist Spirituality Movement in America. Boston, MA: Beacon Press. ISBN 0-8070-6507-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Eller, Cynthia (2000). The Myth of Matriarchal Prehistory: Why an Invented Past Won't Give Women a Future. Boston, MA: Beacon Press. ISBN 0-8070-6792-X.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Eller, Cynthia (2011). Gentlemen and Amazons: The Myth of Matriarchal Prehistory, 1861–1900. Berkeley, CA: University of California Press.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Engels, Friedrich (1984). Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staates. Im Anschluss an Lewis H. Morgans Forschungen (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Berlin: Dietz.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Epstein, Barbara (1991). Political Protest and Cultural Revolution: Nonviolent Direct Action in the 1970s and 1980s. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 0-520-07010-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Farley, Tucker (1984). "Realities and fictions: lesbian visions of Utopia". Women in Search of Utopia: Mavericks and Mythmakers. New York, NY: Schocken Books. ISBN 0-8052-0762-7. Unknown parameter |editors= ignored (|editor= suggested) (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Felch, Susan M. (1995). The rhetoric of Biblical authority: John Knox and the question of women. The Sixteenth Century Journal. 26. പുറങ്ങൾ. 805–822. JSTOR 2543787.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Freeman, Marsha (2003). "Women, law, religion, and politics in Israel: a human rights perspective". Jewish Feminism in Israel. Hanover, NH: University Press of New England. ISBN 1-58465-325-6. Unknown parameter |editors= ignored (|editor= suggested) (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Gabriel, Mary (1998). Notorious Victoria: The Life of Victoria Woodhull, Uncensored. Chapel Hill, NC: Algonquin Books. ISBN 1-56512-132-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Gilman, Charlotte Perkins (2001) [1914]. The Man-Made World; or, Our Androcentric Culture. Amherst, NY: Humanity Books. ISBN 1-57392-959-X.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Goettner-Abendroth, Heide, സംശോധാവ്. (2009a). Societies of Peace: Matriarchies Past, Present and Future: Selected Papers: First World Congress on Matriarchal Studies, 2003 / Second World Congress on Matriarchal Studies, 2005. Toronto: Inanna Publications. ISBN 978-0-9782233-5-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Goettner-Abendroth, Heide (2009b). "The deep structure of matriarchal society: findings and political relevance of modern matriarchal studies". എന്നതിൽ Heide Goettner-Abendroth (സംശോധാവ്.). Societies of Peace: Matriarchies Past, Present and Future: Selected Papers: First World Congress on Matriarchal Studies, 2003 / Second World Congress on Matriarchal Studies, 2005. Translated by Karen Smith. Toronto: Inanna Publications. ISBN 978-0-9782233-5-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Hartman, Tova (2007). Feminism Encounters Traditional Judaism: Resistance and Accommodation. Waltham, MA: Brandeis University Press. ISBN 978-1-58465-659-3.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Healey, Robert M. (1994). "Waiting for Deborah: John Knox and Four Ruling Queens". The Sixteenth Century Journal: The Journal of Early Modern Studies. 25 (2): 371–386. JSTOR 2542887.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Herzog, Don (1998). Poisoning the Minds of the Lower Orders. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 0-691-04831-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Jacobs, Renée E. (1991). "Iroquois Great Law of Peace and the United States Constitution: How the Founding Fathers Ignored the Clan Mothers". American Indian Law Review. 16 (2): 497–531. JSTOR 20068706.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Knox, John (1878) [1558]. Edward Arber (സംശോധാവ്.). The First Blast of the Trumpet against the monstruous regiment of Women. English Scholar's Library. 2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • LeBow, Diane (1984). "Rethinking matriliny among the Hopi". Women in Search of Utopia: Mavericks and Mythmakers. New York, NY: Schocken Books. പുറങ്ങൾ. 8–20. ISBN 0-8052-0762-7. Unknown parameter |editors= ignored (|editor= suggested) (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Lee, Patricia-Ann (1990). "A bodye politique to governe: Aylmer, Knox and the debate on queenship". The Historian. 52 (2): 242–261. doi:10.1111/j.1540-6563.1990.tb00780.x.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Love, Barbara; Shanklin, Elizabeth (1983). "The answer is matriarchy". എന്നതിൽ Joyce Trebilcot (സംശോധാവ്.). Mothering: Essays in Feminist Theory. New Jersey: Rowman & Allenheld.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Mansfield, Harvey Claflin (2006). Manliness. New Haven, CT: Yale University Press. ISBN 978-0-300-10664-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • The New Shorter Oxford English Dictionary (4th പതിപ്പ്.). Oxford: Oxford University Press. 1993. ISBN 0-19-861271-0.
 • Peoples, James; Bailey, Garrick (2012). Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology (9th പതിപ്പ്.). Australia: Wadsworth. ISBN 978-1-111-30152-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Phan, Peter C. (2005). Vietnamese-American Catholics. Mahwah, NJ: Paulist Press. ISBN 0-8091-4352-6.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Poldervaart, Saskia (1997). "Utopianism and feminism: some conclusions". Feminist Utopias: In a Postmodern Era. Tilburg University Press. പുറങ്ങൾ. 177–194. ISBN 90-361-9747-3. Unknown parameter |editors= ignored (|editor= suggested) (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Porter, Laurence M. (1992). "Feminist fantasy and open structure in Monique Wittig's Les Guérillères". The Celebration of the Fantastic: Selected Papers from the Tenth Anniversary International Conference on the Fantastic in the Arts. Westport, CT: Greenwood Press. പുറങ്ങൾ. 261–270. ISBN 0-313-27814-8. Unknown parameter |editors= ignored (|editor= suggested) (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Roald, Anne Sofie (2001). Women in Islam: The Western Experience. London: Routledge. ISBN 0-415-24896-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Richards, Judith M. (1997). ""To promote a woman to beare rule": talking of queens in mid-Tudor England". The Sixteenth Century Journal. 28 (1): 101–121. JSTOR 2543225.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Roces, Mina; Edwards, Louise P., സംശോധകർ. (2010). Women's Movements in Asia: Feminisms and Transnational Activism. Abingdon: Routledge. ISBN 9780415487030.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Rohrlich, Ruby (1977). "Women in transition: Crete and Sumer". Becoming Visible: Women in European History. Boston, MA: Houghton Mifflin. പുറങ്ങൾ. 36–59. ISBN 9780395244777. Unknown parameter |editors= ignored (|editor= suggested) (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Rohrlich, Ruby (1984). "Introduction". Women in Search of Utopia: Mavericks and Mythmakers. New York, NY: Schocken Books. ISBN 0-8052-0762-7. Unknown parameter |editors= ignored (|editor= suggested) (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Ross, Becki L. (1995). The House That Jill Built: A Lesbian Nation in Formation. Toronto: University of Toronto Press. ISBN 0-8020-7479-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Rountree, Kathryn (2001). The past is a foreigners' country: goddess feminists, archaeologists, and the appropriation of prehistory. Journal of Contemporary Religion. 16. പുറങ്ങൾ. 5–27. doi:10.1080/13537900123321.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Ruden, Sarah (2010). Paul Among the People: The Apostle Reinterpreted and Reimagined in his Own Time. New York, NY: Pantheon Books. ISBN 978-0-375-42501-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Scalingi, Paula Louise (1978). "The Scepter or the Distaff: The Question of Female Sovereignty, 1516–1607". The Historian. 41 (1).CS1 maint: ref=harv (link)
 • Schaub, Diana (2006). "Man's field: a review of Manliness, by Harvey C. Mansfield". Claremont Review of Books. VI (2).CS1 maint: ref=harv (link)
 • Schlegel, Alice (1984). "Hopi gender ideology of female superiority". Quarterly Journal of Ideology: "A Critique of the Conventional Wisdom". VIII (4).CS1 maint: ref=harv (link)
 • Schönpflug, Karin (2008). Feminism, Economics and Utopia: Time Travelling Through Paradigms. London: Routledge. ISBN 978-0-415-41784-6.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Spender, Dale (1985). For the Record: The Making and Meaning of Feminist Knowledge. London: The Women's Press. ISBN 0-7043-2862-3.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Taylor, Keith Weller (1983). The Birth of Vietnam. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 0-520-04428-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Tsomo, Karma Lekshe (1999). "Mahāprajāpatī's legacy: the Buddhist women's movement: an introduction". എന്നതിൽ Karma Lekshe Tsomo (സംശോധാവ്.). Buddhist Women Across Cultures: Realizations. Albany, NY: State University of New York Press. ISBN 0-7914-4138-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Umanit, Irit (2003). "Violence against women". Jewish Feminism in Israel. Hanover, NH: University Press of New England. ISBN 1-58465-325-6. Unknown parameter |editors= ignored (|editor= suggested) (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Vonarburg, Elisabeth (1992). In the mother's land. Translated by Jane Brierley. New York, NY: Bantam Books. ISBN 0-5532-9962-X.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Willemsen, Tineke M. (1997). "Feminism and utopias: an introduction". Feminist Utopias: In a Postmodern Era. Tilburg University Press. പുറങ്ങൾ. 1–10. ISBN 90-361-9747-3. Unknown parameter |editors= ignored (|editor= suggested) (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Wittig, Monique (1985) [1969]. Les Guérillères. Translated by David Le Vay. Boston, MA: Beacon Press. ISBN 0-8070-6301-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Zerilli, Linda M. G. (2005). Feminism and the Abyss of Freedom. Chicago, IL: University of Chicago Press. ISBN 0-226-98133-9.CS1 maint: ref=harv (link)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാതൃദായക്രമം&oldid=3107773" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്