ഫലകം:Unsigned

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Example (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
Unsigned
Templates:
Unsigned, Unsigned2, Undated, UnsignedIP, UnsignedIP2

{{Unsigned}} is used to label unsigned comments in a conversation.

Usage

{{subst:unsigned|user name or IP|time, date}}

user name or IP
name or IP of user who left comment.
time, date
time and date stamp from edit history.

The time stamps in the edit history list for any talk page appear in UTC, or in the local time that is set in your preferences. If you did not adjust the time in your preferences, then the times in the edit history list are in UTC.

Talk page times should always be in UTC. So be sure to use UTC time when using this unsigned template. Adjust the time, if necessary, using the difference you designated between the server UTC time and local time. If this is too difficult to figure out, or you are in a hurry, then leave out the time, and only put in the date.

Example

With and without the time:

Typing: {{subst:unsigned|Jimbo Wales|Jun 1, 2005}} will yield:

—Preceding unsigned comment added by Jimbo Wales (talkcontribs) Jun 1, 2005

Typing: {{subst:unsigned|Jimbo Wales|11:15, Jun 1, 2005}} will yield:

—Preceding unsigned comment added by Jimbo Wales (talkcontribs) 11:15, Jun 1, 2005

With and without "UTC" in the template:

Typing: {{subst:unsigned|Jimbo Wales|11:15, Jun 1, 2005}} will yield:

—Preceding unsigned comment added by Jimbo Wales (talkcontribs) 11:15, Jun 1, 2005

Typing: {{subst:unsigned|Jimbo Wales|11:15, Jun 1, 2005 (UTC)}} will yield:

—Preceding unsigned comment added by Jimbo Wales (talkcontribs) 11:15, Jun 1, 2005 (UTC)

See also

User Page Template

{{subst:tilde}}

Userspace link templates

User information templates provide informational links for a user; they are similar to signatures, but often provide additional information, and may be used by other users. List:

Demo user used is User:Example
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Unsigned&oldid=3064050" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്