ഫലകം:Infobox artist

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Infobox artist
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]


{{Infobox artist}} may be used in an article about a person who is an artist.

Usage[തിരുത്തുക]

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article.

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}
|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
തദ്ദേശീയ പേര് {{{native_name}}}
ജനനം {{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
മരണം {{{death_date}}}
{{{death_place}}}
ശവകുടീരം {{{resting_place}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
ദേശീയത {{{nationality}}}
വിദ്യാഭ്യാസം {{{education}}}
പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ {{{alma_mater}}}
പ്രശസ്തി {{{known_for}}}
ശ്രദ്ധേയ കൃതി(കൾ)
/ പ്രവർത്തന(ങ്ങൾ)
{{{notable_works}}}
ശൈലി {{{style}}}
പ്രസ്ഥാനം {{{movement}}}
ജീവിത പങ്കാളി(കൾ) {{{spouse}}}
പുരസ്കാര(ങ്ങൾ) {{{awards}}}
വെബ്സൈറ്റ് {{{website}}}
Elected {{{elected}}}
Patron(s) {{{patrons}}}
Memorial(s) {{{memorials}}}
{{{module}}}
{{Infobox artist
| honorific_prefix = 
| name       = <!-- include middle initial, if not specified in birth_name -->
| honorific_suffix = 
| image      = <!-- just the pagename, without the File:/Image: prefix or [[brackets]] -->
| image_size    = 
| alt       = 
| caption     = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| birth_name    = <!-- only use if different than name -->
| birth_date    = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living artists, {{Birth date|YYYY|MM|DD}} for dead. For living people supply only the year unless the exact date is already WIDELY published, as per [[WP:DOB]]. Treat such cases as if only the year is known, so use {{tl|birth year and age}} or a similar option. -->
| birth_place   = 
| death_date    = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} --> 
| death_place   =
| resting_place  = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| nationality   = 
| education    = 
| alma_mater    = 
| known_for    = 
| notable_works  = 
| style      = 
| movement     = 
| spouse      = 
| awards      = <!-- {{awd|award|year|title|role|name}} (optional) -->
| elected     =
| influenced    =
| influenced_by  = 
| patrons     = 
| memorials    = 
| website     = <!-- {{URL|Example.com}} -->
| module      =
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Parameter Description
honorific_prefix Displayed on the line above the person's name (title, e.g. "Sir", "Lord")
name Commonly-known name of person (defaults to article name, without disambiguation)
honorific_suffix Displayed on the line below the person's name (initials like "OBE", "FRSA")
image * A picture of or including the person. Use file name only, without the brackets and File: or Image: prefix (abc.jpg, xyz.png, etc.)
image_size * Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. This parameter should not normally need to be set.
alt * Alternative text for image, for visually impaired readers (see WP:ALT)
caption * Caption to accompany image. If a (portrait) photograph of the person, try to include date of photo and photographer's name.
native_name Name in the person's native language. If more than one, separate using {{plainlist}}.
native_name_lang ISO 639-1 two-letter code for person's native language (e.g. "fr" for French). If more than one, use {{lang}} in |native_name= instead.
birth_name Name at birth, if different than name
birth_date Date of birth. If the person is living, use {{Birth date and age}}, {{Birth-date and age}}, or {{Birth year and age}}. If deceased, use {{Birth date}} or {{Birth-date}}. Use plain text for partial dates.
Example: {{Birth date and age|1950|8|26}} if born August 26, 1950
Example: {{Birth date and age|df=yes|1950|8|26}} to display birth date as 26 August 1950
birth_place Place of birth (town/city, state/province, country)
death_date Date of death. If the date of birth is known, use {{Death date and age}}, {{Death-date and age}}, or {{Death year and age}}. Otherwise, use {{Death date}} or {{Death-date}}. Use plain text for partial dates.
Example: {{Death date and age|1993|2|24|1950|8|26}} if died February 24, 1993 and born August 26, 1950
Example: {{Death date and age|df=yes|1993|2|24|1941|4|12}} to display death date as 24 February 1993
death_place Place of death (town/city, state/province, country)
resting_place Place of burial, ash-scattering, etc.
resting_place_coordinates Precise coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use {{coord}} template.
nationality Nationality of the person. Do not use a flag template.
education Where or with whom the artist trained
alma_mater The linked name of attended higher education institution(s). See Alma mater
known_for Main fields in which the artist works (i.e. photography, painting, sculpture, drawing, ceramics, graphic design)
notable_works Famous/significant/representative works. Works with their own articles should take priority (please limit to 5 at most)
style Artistic style which the artist employs
movement Artistic movement or school with which artist is associated.
spouse Name of spouse, if notable
awards Any awards the artist has won. Consider using the template: {{awd|award|year|title|role|name}}
elected Bodies to which the artist has been elected member
patrons Patrons of the artist
memorials Monuments, plaques, entities named after the subject, etc.
website Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use {{URL}} as in {{URL|Example.com}}. Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.
module Used for embedding other templates into this infobox (see below for more details).

* Only used if the {{{image}}} parameter used.

Embedding other templates via module parameter[തിരുത്തുക]

The module parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules and Category:Biographical templates usable as a module).

{{Infobox artist
| name = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox football biography | embed = yes
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Example[തിരുത്തുക]

Salvador Dalí
Salvador Dalí 1939.jpg
Dalí in 1939 (photo by Carl Van Vechten)
ജനനം Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech
1904 മേയ് 11(1904-05-11)
Figueres, Catalonia, Spain
മരണം 1989 ജനുവരി 23(1989-01-23) (പ്രായം 84)
Figueres, Catalonia, Spain
ശവകുടീരം Crypt at Dalí Theatre and Museum, Figueres, Spain
ദേശീയത Spanish
വിദ്യാഭ്യാസം San Fernando School of Fine Arts, Madrid, Spain
പ്രശസ്തി Painting, drawing, photography, sculpture, writing, film
ശ്രദ്ധേയ കൃതി(കൾ)
/ പ്രവർത്തന(ങ്ങൾ)
പ്രസ്ഥാനം Cubism, Dada, Surrealism
ജീവിത പങ്കാളി(കൾ) Gala Dalí (Elena Ivanovna Diakonova)
{{Infobox artist
| name       = Salvador Dalí
| image      = Salvador Dalí 1939.jpg
| caption     = Dalí in 1939 (photo by [[Carl Van Vechten]])
| birth_name    = Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech
| birth_date    = {{birth date|1904|5|11}}
| birth_place   = [[Figueres]], [[Catalonia]], Spain
| death_date    = {{death date and age|1989|01|23|1904|05|11}}
| death_place   = Figueres, Catalonia, Spain
| resting_place  = Crypt at [[Dalí Theatre and Museum]], Figueres, Spain
| nationality   = Spanish
| education    = [[Real Academia de Bellas Artes de San Fernando|San Fernando School of Fine Arts]], [[Madrid]], Spain
| known_for    = Painting, drawing, photography, sculpture, writing, film
| notable_works  = {{unbulleted list
 | ''[[The Persistence of Memory]]'' (1931)
 | ''[[Soft Construction with Boiled Beans (Premonition of Civil War)]]'' (1936)
 | ''[[Swans Reflecting Elephants]]'' (1937)
 | ''[[Dream Caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate a Second Before Awakening]]'' (1944)
 | ''[[The Temptation of St. Anthony (Dalí)|The Temptation of St. Anthony]]'' (1946)
 }}
| movement     = [[Cubism]], [[Dada]], [[Surrealism]]
| spouse      = [[Gala Dalí]] (Elena Ivanovna Diakonova)
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

Infobox artist

An infobox for artists.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരം വിവരണം തരം സ്ഥിതി
Honorific prefix honorific_prefix

Title such as 'Sir', 'Lord'

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
താൾ ഐച്ഛികം
Name name

Commonly-known name of person (defaults to article name, without disambiguation)

സ്വതേ
PAGENAME
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Honorific suffix honorific_suffix

Initials such as 'OBE', 'FRSA'

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
താൾ ഐച്ഛികം
Image image

Filename for the image (e.g. 'Example.jpg').

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
താൾ ഐച്ഛികം
Image size image_sizeimagesize

Size of the image (e.g. '220px').

സ്വതേ
varies
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Alternative text alt

Alternative text for the image.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Caption caption

Caption for the image.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Birth name birth_namebirthname

Name at birth, if different from 'name'.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Birth date birth_date

Date of birth. Use {{birth date and age}} (for living artists) or {{birth date}} for the deceased.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Birth place birth_place

Place of birth.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Death date death_date

Date of death. Use {{death date and age}}. Use {{death date}} if birth date unknown or incomplete.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Death place death_place

Place of death.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Resting place resting_place

Artist's grave, etc.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Resting place resting_place_coordinates

Coordinates of grave, etc. Use {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}}

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Nationality nationality

Nationality.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Education education

Where or with whom the artist trained.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Alma mater alma_mater

The linked name of attended higher education institution(s).

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Known for known_for

Main field(s) in which the artist works or worked (e.g. photography, painting, drawing, etc.).

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Notable work(s) notable_works

Famous/significant/representative works. Please limit to five works.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Style style

Artistic style which the artist employs.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Movement movement

Artistic movement or school with which artist is associated.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Spouse(s) spouse

Spouse(s), if notable.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Awards awards

Awards won by the artist. Consider using {{awd}}.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Elected bodies elected

Bodies to which the artist has been elected.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Patron(s) patrons

Patrons of the artist.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Memorial(s) memorials

Monuments, plaques, entities named after the subject, etc.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Official website website

Artist's official website. Consider using {{URL}}.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
വരി ഐച്ഛികം
Module module

Artist's official website. Consider using {{URL}}.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_artist&oldid=2201755" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്