ഫലകം:Convert/list of units/length

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Length
system unit code
(alternative)
abbreviation notes conversion factor/m combinations
SI gigametre Gm Gm US spelling: gigameter
1,00,00,00,000
megametre Mm Mm US spelling: megameter
10,00,000
kilometre km km US spelling: kilometer
1,000
  • km mi
hectometre hm hm US spelling: hectometer
100
decametre dam dam US spelling: dekameter
10
metre m m US spelling: meter
1
  • m ft (m foot)
decimetre dm dm US spelling: decimeter
0.1
centimetre cm cm US spelling: centimeter
0.01
  • cm in
millimetre mm mm US spelling: millimeter
0.001
  • mm in
micrometre μm
(um, micrometre)
µm US spelling: micrometer
0.000001


nanometre nm nm US spelling: nanometer
0.000000001
non-SI metric ångström Å
(angstrom)
Å 0.0000000001
Imperial
&
US customary
mile mi mi 1,609.344
  • mi km
furlong furlong (none) 201.168
chain chain (none) 20.1168
rod rd rd 5.0292
pole pole equivalent to a rod 5.0292
perch perch equivalent to a rod 5.0292
fathom fathom (none) assumes 1 fathom ≡ 6 ft 1.8288
yard yd yd assumes the international definition 0.9144
foot ft (foot) ft code "foot" will show "foot" if plural.

code "ft" will show "foot" or "feet" depending on value.

0.3048
  • ft m (foot m)


hand hand h 0.1016
inch in in 0.0254
  • in cm
  • in mm
Maritime units nautical mile nmi nmi the international standard nautical mile 1,852
nautical mile oldUKnmi
(admiralty nmi)
nmi 6080 ft
the pre-1970 British nautical mile
1,853.184
Brnmi (Brit) nmi
admi nmi (admiralty)
nautical mile oldUSnmi nmi 6080.2 ft
the pre-1954 US nautical mile
1,853.24496
pre1954USnmi
(pre1954usnmi)
(pre-1954 US) nmi
pre1954U.S.nmi
(pre1954usnmi)
(pre-1954 U.S.) nmi
Other gigaparsec Gpc Gpc 3.08567758130570×10^25
megaparsec Mpc Mpc 3.08567758130570×10^22
kiloparsec kpc kpc 3.08567758130570×10^19
പാർസെക് pc (parsec) pc 3.0856775814672000×10^16
gigalight-year Gly Gly 9.4607304725808×10^24
megalight-year Mly Mly 9.4607304725808×10^21
kilolight-year kly kly 9.4607304725808×10^18
പ്രകാശവർഷം ly ly 9.4607304725808×10^15
astronomical unit AU AU 1,49,59,78,70,700
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Convert/list_of_units/length&oldid=268994" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്