ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഭാഷകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പതിനൊന്ന് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഉണ്ട്: ആഫ്രികാൻസ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ന്ദെബേലെ, വടക്കൻ സോത്തൊ, സോത്തൊ, സ്വാസി, സോൻഗ, ത്സ്വാന, വെന്ദ, കൗസ, സുലു എന്നിവയാണവ. മാതൃഭാഷ ഔദ്യോഗികഭാഷയല്ലാത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജനവിഭാഗം, മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 2%ത്തിലും കുറവ് മാത്രമാണ്.[1] ഏറെക്കുറെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാർക്കും ഒന്നിലധികം ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. 1910 മുതൽ 1925 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, ഡച്ചും ഇംഗ്ലീഷുമായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ. 1925-ലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ നിയമ പ്രകാരം ആഫ്രികാൻസ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ക്രമേണ ഡച്ച് ഭാഷയ്ക്ക് ബദലായി ആഫ്രികാൻസ് വളർന്നുവന്നു.[2] 1984-ൽ ഡച്ചിന് ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു. 1984 മുതൽ 1994 വരെയുള്ള, വർഷങ്ങളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് രണ്ട് ഔദ്യോഗികഭാഷകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷും ആഫ്രികാൻസും.[3]

1994- പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന അധികാരത്തിലെത്തിയ എ.എൻ.സി സർക്കാർ, ഇംഗീഷ് ഭാഷയെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന ഭാഷയായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തു. ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളെ ഭാഷാകുടുംബം അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കിയാൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ രണ്ടെണ്ണം വെസ്റ്റ് ജെർമ്മാനിൿ ഭാഷകളാണ് (English and Afrikaans) ബാക്കി ഒൻപത് സതേൺ ബാന്ധു ഭാഷാ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നവയാണ്.

സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഭാഷകൾ(2011) [4]
ഭാഷകൾ ശതമാനം
സുളു
22.7%
കോസ
16%
ആഫ്രികാൻസ്
13.5%
ഇംഗ്ലീഷ്
9.6%
വടക്കൻ സോത്തൊ
9.1%
ത്സ്വാന
8%
സോത്തൊ
7.6%
ത്സോൻഗ
4.5%
സ്വാസി
2.5%
വേന്ദ
2.4%
ന്ദെബേലെ
2.1%
ദ.ആഫ്രിക്കൻ ആംഗ്യ ഭാഷ
0.5%
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാന ഭാഷകൾ.


ങുനി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ .mw-parser-output div.columns-2 div.column{float:left;width:50%;min-width:300px}.mw-parser-output div.columns-3 div.column{float:left;width:33.3%;min-width:200px}.mw-parser-output div.columns-4 div.column{float:left;width:25%;min-width:150px}.mw-parser-output div.columns-5 div.column{float:left;width:20%;min-width:120px} .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   0–20% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   20–40% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   40–60% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   60–80% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   80–100% ങുനി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ .mw-parser-output div.columns-2 div.column{float:left;width:50%;min-width:300px}.mw-parser-output div.columns-3 div.column{float:left;width:33.3%;min-width:200px}.mw-parser-output div.columns-4 div.column{float:left;width:25%;min-width:150px}.mw-parser-output div.columns-5 div.column{float:left;width:20%;min-width:120px} .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   0–20% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   20–40% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   40–60% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   60–80% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   80–100%
ങുനി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
ങുനി മാതൃഭാഷയായി സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ജനസാന്ദ്രത.


Proportion of the population that speaks a Sotho–Tswana language as a first language. .mw-parser-output div.columns-2 div.column{float:left;width:50%;min-width:300px}.mw-parser-output div.columns-3 div.column{float:left;width:33.3%;min-width:200px}.mw-parser-output div.columns-4 div.column{float:left;width:25%;min-width:150px}.mw-parser-output div.columns-5 div.column{float:left;width:20%;min-width:120px} .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   0–20% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   20–40% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   40–60% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   60–80% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   80–100% Proportion of the population that speaks a Sotho–Tswana language as a first language. .mw-parser-output div.columns-2 div.column{float:left;width:50%;min-width:300px}.mw-parser-output div.columns-3 div.column{float:left;width:33.3%;min-width:200px}.mw-parser-output div.columns-4 div.column{float:left;width:25%;min-width:150px}.mw-parser-output div.columns-5 div.column{float:left;width:20%;min-width:120px} .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   0–20% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   20–40% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   40–60% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   60–80% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   80–100%
Proportion of the population that speaks a Sotho–Tswana language as a first language.
Density of first-language speakers of Sotho–Tswana languages.


Proportion of the population that speaks a West Germanic language as a first language. .mw-parser-output div.columns-2 div.column{float:left;width:50%;min-width:300px}.mw-parser-output div.columns-3 div.column{float:left;width:33.3%;min-width:200px}.mw-parser-output div.columns-4 div.column{float:left;width:25%;min-width:150px}.mw-parser-output div.columns-5 div.column{float:left;width:20%;min-width:120px} .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   0–20% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   20–40% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   40–60% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   60–80% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   80–100% Proportion of the population that speaks a West Germanic language as a first language. .mw-parser-output div.columns-2 div.column{float:left;width:50%;min-width:300px}.mw-parser-output div.columns-3 div.column{float:left;width:33.3%;min-width:200px}.mw-parser-output div.columns-4 div.column{float:left;width:25%;min-width:150px}.mw-parser-output div.columns-5 div.column{float:left;width:20%;min-width:120px} .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   0–20% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   20–40% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   40–60% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   60–80% .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.25em;height:1.25em;line-height:1.25;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}   80–100%
Proportion of the population that speaks a West Germanic language as a first language.
Density of first-language speakers of West Germanic languages.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; cib11 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
  2. The Official Languages of the Union Act, 1925 says Dutch includes Afrikaans; Article 119 of the constitution of 1961 says Afrikaans includes Dutch
  3. "Documents - Constitution - Republic of South Africa Constitution Act 110 of 1983". Info.gov.za. 2004-10-15. മൂലതാളിൽ നിന്നും 24 February 2014-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2014-01-10.
  4. "Africa :: SOUTH AFRICA". CIA The World Factbook.