തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരികൾ[തിരുത്തുക]

Dutch commander De Lannoy surrenders to King Anizham Thirunal Veerabaala Marthanda Varma (Founder of the Travancore Kingdom) at the Battle of Colachel. Depiction at Padmanabhapuram Palace
 1. അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1729–1758
 2. കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ (ധർമ്മ രാജ) 1758–1798
 3. അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ 1798–1810
 4. ആയില്യം തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി 1810–1815 (ruled pending the birth of a son, 1810–13; regent for her new-born son, 1813–1815)
 5. സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മ 1829–1846 (king from birth in 1813, crowned in 1815, ruled from 1829-1846)
 6. ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1846–1860
 7. ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ 1860–1880
 8. വിശാഖം തിരുനാൾ രാമ വർമ്മ 1880–1885
 9. ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ 1885–1924
 10. ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ (born in 1912, succeeded in 1924, received power in 1931, ruled until 1948, Titular Maharajah until 1971, died in 1991)

മഹാരാജ (1949-)[തിരുത്തുക]

 1. ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ (1991-2013)
 2. മൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ രണ്ടാമൻ (2013-)

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]