ട്രെബിസോണ്ഡ് സാമ്രാജ്യം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ട്രെബിസോണ്ഡ് സാമ്രാജ്യം അഥവാ ട്രെബിസൂണ്ഡൈൻ സാമ്രാജ്യം മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ അനറ്റോളിയയിലെ ഒരു പോണ്ടിക് ഗ്രീക്ക് രാജ്യമായിരുന്നു