കവാടം:ഹിന്ദുമതം/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ/2010 ഒക്ടോബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

...ഋഗ്വേദത്തിലെ 'ഋക്' എന്ന പദത്തിനർത്ഥം 'സ്തുതി' എന്നാണെന്ന്

...'തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ' എന്ന പ്രശസ്ത വാക്യം ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിലേതാണെന്ന്

...മഹാഭാരതം ഭീഷ്മപർ‌വ്വത്തിലാണു ഭഗവദ് ഗീത വരുന്നതെന്ന്

...ഭാരതീയ സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങളെപ്പറ്റി ആദ്യമായി വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമവേദത്തിലാണെന്ന്.


നിലവറ