കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2018 ജനുവരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 18മ. 26മി. 13സെ. -23°21' 43" 248°5മി.8സെ. -42°-40'-59" 1.24 AU -0.29 5.29am 4.57pm ധനു
ശുക്രൻ 19മ.56മി.33സെ. -21°43' 31" 250°45മി.53സെ. -21°-54'-21" 1.71 AU -3.97 6.5am 6.29pm ധനു
ചൊവ്വ 15മ.24മി.16സെ. -17°48' 46" 198°41മി.50സെ. -82°-35'-4" 1.82 AU 1.35 2.21am 1.57pm ധനു
വ്യാഴം 15മ.8മി.16സെ. -16°29' 24" 15മ.43മി.6സെ. -84°-7'-28" 5.75 AU -1.88 2.03am 1.41pm ധനു
ശനി 18മ.13മി.18സെ. -22°30'49" 248°43മി.43സെ. -45°-44'-39" 10.97 AU 0.53 5.13am 4.41pm ധനു
യുറാനസ് 1മ.32മി.8സെ. +9°1'23" 268°15മി.42സെ. 64°47'3" 19.89 AU 5.80 12.05pm 12.26am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.56മി.0സെ. -7°47'47" 256°36'48" 23°6'13" 30.61 AU 7.94 9.43am 9.38pm കുംഭം