സിസിലിയൻ പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
സിസിലിയൻപ്രതിരോധം
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black knight black bishop black queen black king black bishop black knight black rook 8
7 black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn 7
6 6
5 black pawn 5
4 white pawn 4
3 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white rook white knight white bishop white queen white king white bishop white knight white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.e4 c5
ECO B20–B99
ഉത്ഭവം Giulio Polerio, 1594
Named after സിസിലി
Parent King's Pawn Game
Chessgames.com opening explorer


ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് അഥവാ സിസിലിയൻപ്രതിരോധം. വെളുത്തകരുവിന്റെ e4 എന്ന നീക്കത്തിനെതിരെ കറുത്ത കരു c5 നീക്കിയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ നീക്കക്രമങ്ങൾ ചുവടെ :

1. e4 c5

ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പ്രതിരോധരീതിയായ സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിൽ കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കറുത്ത കരുക്കൾ കൊണ്ട്നേരിയ മുൻ തൂക്കം നേടാൻ സാധിയ്ക്കും. "വെളുപ്പിന്റെ 1.e4 നീക്കത്തിനെതിരെ കറുപ്പിന് സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിലൂടെ (1...c5) മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം വെളുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും നന്നായി വിജയിച്ചു കാണുന്ന ആദ്യനീക്കം 1.d4 ആണ്."[1]


ഓപ്പൺ സിസിലിയൻ (2.Nf3 ഉം 3.d4 ഉം)[തിരുത്തുക]

1.e4 c5 ൽ തുടങ്ങുന്ന 75 % കളികളും പീന്നിട് തുടരുന്നത് 2.Nf3 നീക്കത്തോടെയാണ്. ഇതിനെതിരെ കറുപ്പിനു പ്രധാനമായും മൂന്നു നീക്കങ്ങളാണുള്ളത്.

  1. 2...d6
  2. 2...Nc6
  3. 2...e6

എന്നിവയാണവ. ഇതിനെതിരെ വെളുപ്പ് 3.d4 നീങ്ങുമ്പോഴാണ് കളി ഓപ്പൺ സിസിലിയൻ എന്ന സങ്കീർണമായ കളിനിലയിലെത്തുന്നത്. വെളുപ്പിന് ഡെവലപ്പ്മെന്റിലുള്ള മുൻതൂക്കവും രാജാവിന്റെ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്ന അധിക സ്ഥലവും, കറുപ്പിന്റെ രാജാവിന്റെ ഭാഗത്ത് ആക്രമണം തുടങ്ങാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

ഒന്നാമത്തെ പിരിവ് (2...d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3)[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook b8 black knight c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn e7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 d6 black pawn f6 black knight 6
5 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 c3 white knight 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
5. Nc3ക്കു ശേഷമുള്ള കളിനില
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3

നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ: 5...a6[തിരുത്തുക]

സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ഓപ്പണിങ്ങ് രീതികളിലൊന്നാണ് നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ.

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook b8 black knight c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop h8 black rook 8
7 b7 black pawn e7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 a6 black pawn d6 black pawn f6 black knight 6
5 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 c3 white knight 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 a6.

ഡ്രാഗൺ വേരിയേഷൻ: 5...g6[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook b8 black knight c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn e7 black pawn f7 black pawn h7 black pawn 7
6 d6 black pawn f6 black knight g6 black pawn 6
5 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 c3 white knight 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
ഡ്രാഗൺ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 g6

ക്ലാസ്സിക്കൽ വേരിയേഷൻ: 5...Nc6[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn e7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 c6 black knight d6 black pawn f6 black knight 6
5 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 c3 white knight 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
ക്ലാസ്സിക്കൽ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 Nc6

സ്ചെവെനിങെൻ വേരിയേഷൻ: 5...e6[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook b8 black knight c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 d6 black pawn e6 black pawn f6 black knight 6
5 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 c3 white knight 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
സ്ചെവെനിങെൻ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 e6

രണ്ടാമത്തെ പിരിവ് (2...Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4)[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop g8 black knight h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn d7 black pawn e7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 c6 black knight 6
5 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook b1 white knight c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
4.Nxd4 ശേഷമുള്ള കളിനില
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4

സ്വെഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ: 4...Nf6 5.Nc3 e5[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn d7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 c6 black knight f6 black knight 6
5 e5 black pawn 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 c3 white knight 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
സ്വെഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 e5

ആക്സീസേറസ്റ്റഡ് ഡ്രാഗൺ: 4...g6[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop g8 black knight h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn d7 black pawn e7 black pawn f7 black pawn h7 black pawn 7
6 c6 black knight g6 black pawn 6
5 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook b1 white knight c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
ആക്സീസേറസ്റ്റഡ് ഡ്രാഗൺ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 g6

കലഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ: 4...e5 5. Nb5 d6[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop g8 black knight h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 c6 black knight d6 black pawn 6
5 b5 white knight e5 black pawn 5
4 e4 white pawn 4
3 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook b1 white knight c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
കലഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 e5
5. Nb5 d6

മൂന്നാമത്തെ പിരിവ് (2...e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4)[തിരുത്തുക]

തായ്മാനോവ് വേരിയേഷൻ: 4...Nc6[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop g8 black knight h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn d7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 c6 black knight e6 black pawn 6
5 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook b1 white knight c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
തായ്മാനോവ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 e6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nc6

കാൻ (പോൾസൺ) വേരിയേഷൻ: 4...a6[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook b8 black knight c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop g8 black knight h8 black rook 8
7 b7 black pawn d7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 a6 black pawn e6 black pawn 6
5 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook b1 white knight c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
കാൻ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 e6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 a6

ഫോർ നൈറ്റ്സ് വേരിയേഷൻ: 4...Nf6 5.Nc3 Nc6[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn d7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 c6 black knight e6 black pawn f6 black knight 6
5 5
4 d4 white knight e4 white pawn 4
3 c3 white knight 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook c1 white bishop d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
ഫോർ നൈറ്റ്സ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 e6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 Nc6

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. Rowson, Jonathan (2005). Chess for Zebras: Thinking Differently About Black and White. Gambit Publications. p. 243. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 1-901983-85-4. 
"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സിസിലിയൻ_പ്രതിരോധം&oldid=2109838" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്