രാജാവ് (ചെസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള രാജാവിന്റെ മാതൃക

ചെസ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കരുവാണ് രാജാവ്(, ). ചെസ്സ് കളിയിലെ ലക്ഷ്യം തന്നെ, ഏതിരാളിയുടെ രാജാവിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധം കെണിയിൽ പെടുത്തുക(ചെക്ക്മേറ്റ്) എന്നതാണ്.കളിക്കാരന്റെ രാജാവ് ഏതിരാളിയുടെ കരുക്കളാൾ വെട്ടിയെടുക്കൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ചെക്ക് എന്നു പറയുന്നു. അപ്പോൾ കളിക്കാരൻ അടുത്ത നീക്കത്തിൽ രാജാവിനെതിരെയുള്ള വെട്ടിയെടുക്കൽ ഭീഷണി എന്തായാലും ഒഴിവാക്കോണ്ടതാണ്. അതിന് കളിക്കാരന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചെക്ക്മേറ്റ്. ചെസ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കരുവാണെങ്കിൽ പോലും ചെസ്സ് കളിയിലെ അന്ത്യഘട്ടമെത്തുന്നതു വരെ രാജാവ് സാധാരണയായി ദുർബലമായ കരുവാണ്. വളരെ കുറചു നീക്കങ്ങളേ രാജാവിനുള്ളൂ. അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ രാജാവിന്റെ ഓരോ നീക്കവും കളിയുടെ ഫലത്തെ മാറ്റിമാറിക്കാൻ കെല്പുള്ളതാകുന്നു.

ഉള്ളടക്കം


നീക്കുന്ന രീതി[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 e8 black king 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 e1 white king 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
രാജാവുകളുടെ ആരംഭസ്ഥാനം
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 8
7 7
6 6
5 d5 white circle e5 white circle f5 white circle 5
4 d4 white circle e4 white king f4 white circle 4
3 d3 white circle e3 white circle f3 white circle 3
2 2
1 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
രാജാവിന്റെ സാധ്യമായ നീക്കങ്ങൾ
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 f8 black rook 8
7 h7 black queen 7
6 g6 white knight 6
5 c5 cross d5 cross e5 cross 5
4 b4 white pawn c4 cross d4 black king e4 cross 4
3 c3 cross d3 cross e3 cross f3 white queen 3
2 a2 white bishop f2 white circle g2 white circle h2 cross 2
1 d1 white rook f1 white circle g1 white king h1 cross 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
മറ്റു കരുക്കളാലോ വശങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള രാജാവിന്റെ സാധ്യമായ നീക്കങ്ങൾ. കറുത്ത രാജാവിന് വെളുപ്പിന്റെ ആന, കുതിര, മന്ത്രി, കാലാൾ എന്നിവയുടെ ആക്രമണം കാരണവും വെള്ള രാജാവിന് കറുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയുടെ ആക്രമണം കാരണവും ചുറ്റുമുള്ള കള്ളികളിലേയ്ക്കുള്ള നീക്കങ്ങൾ തടസ്സപെട്ടിരിക്കുന്നു. വെള്ള കളിക്കാരൻ Rd1# കളിച്ച് കൊണ്ട് കറുത്ത രാജാവിനെ ചെക്ക്മേറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
ചെസ്സ് കരുക്കൾ
Chess kdt45.svg രാ‍ജാവ് Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg മന്ത്രി Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg തേര് Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg ആന Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg കുതിര Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg കാലാൾ Chess plt45.svg
"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാജാവ്_(ചെസ്സ്)&oldid=1877417" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്