എ.എം.ഡി. ട്യുറിയൺ മൈക്രോപ്രോസസറുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of AMD Turion microprocessors എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനായി എ.എം.ഡി. രൂപം കൊടുത്ത മൈക്രോപ്രോസസർ കുടുംബമാണ് ട്യുറിയൺ.

മൊബൈൽ പ്രോസസറുകൾ[തിരുത്തുക]

ട്യുറിയൺ 64[തിരുത്തുക]

"ലാൻകാസ്റ്റർ" (90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number ആവൃത്തി L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
ട്യുറിയൺ 64 ML-28 1600 MHz 512 KiB 800 MHz 8x 1.35 V 35 W സോക്കറ്റ് 754 June 22, 2005 TMDML28BKX4LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-30 1600 MHz 1024 KiB 800 MHz 8x 1.35 V 35 W Socket 754 March 10, 2005 TMDML30BKX5LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-32 1800 MHz 512 KiB 800 MHz 9x 1.35 V 35 W Socket 754 March 10, 2005 TMDML32BKX4LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-34 1800 MHz 1024 KiB 800 MHz 9x 1.35 V 35 W Socket 754 March 10, 2005 TMDML34BKX5LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-37 2000 MHz 1024 KiB 800 MHz 10x 1.35 V 35 W Socket 754 March 10, 2005 TMDML37BKX5LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-40 2200 MHz 1024 KiB 800 MHz 11x 1.35 V 35 W Socket 754 June 22, 2005 TMDML40BKX5LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-42 2400 MHz 512 KiB 800 MHz 12x 1.35 V 35 W Socket 754 October 4, 2005 TMDML42BKX4LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-44 2400 MHz 1024 KiB 800 MHz 12x 1.35 V 35 W Socket 754 January 4, 2006 TMDML44BKX5LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-28 1600 MHz 512 KiB 800 MHz 8x 1.20 V 25 W Socket 754 June 22, 2005 TMSMT28BQX4LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-30 1600 MHz 1024 KiB 800 MHz 8x 1.20 V 25 W Socket 754 March 10, 2005 TMSMT30BQX5LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-32 1800 MHz 512 KiB 800 MHz 9x 1.20 V 25 W Socket 754 March 10, 2005 TMSMT32BQX4LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-34 1800 MHz 1024 KiB 800 MHz 9x 1.20 V 25 W Socket 754 March 10, 2005 TMSMT34BQX5LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-37 2000 MHz 1024 KiB 800 MHz 10x 1.20 V 25 W Socket 754 August 8, 2005 TMSMT37BQX5LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-40 2200 MHz 1024 KiB 800 MHz 11x 1.20 V 25 W Socket 754 August 8, 2005 TMSMT40BQX5LD

"റിച്ച്മോണ്ട്" (90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
ട്യുറിയൺ 64 MK-36 2000 MHz 512 KiB 800 MHz 10x 1.15 V 31 W Socket S1 September 1, 2006 TMDMK36HAX4CM
ട്യുറിയൺ 64 MK-38 2200 MHz 512 KiB 800 MHz 11x 1.15 V 31 W Socket S1 Q1 2007 TMDMK38HAX4CM

"സേബിൾ" (65 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
സെംപ്രോൺ SI-40[1] 2000 MHz 512 KiB 1800 MHz 10x 1.075 - 1.125V 25 W Socket S1 June 4, 2008 SMSI40SAM12GG
സെംപ്രോൺ SI-42[1] 2100 MHz 512 KiB 1800 MHz 11x 1.075 - 1.125V 25 W Socket S1 Q3 2008 SMSI42SAM12GG
സെംപ്രോൺ SI-44[1] 2200 MHz 512 KiB 1800 MHz 12x Q4 2008

ഡ്യുവൽ-കോർ മൊബൈൽ പ്രോസസറുകൾ[തിരുത്തുക]

ട്യുറിയൺ 64 X2[തിരുത്തുക]

"ടെയലർ" (90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
ട്യുറിയൺ 64 X2 TL-50 1600 MHz 2 × 256 KiB 800 MHz 8x 1.10 V 31 W Socket S1 May 17, 2006 TMDTL50HAX4CT

"ട്രിനിഡാഡ്" (90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
ട്യുറിയൺ 64 X2 TL-52 1600 MHz 2 × 512 KiB 800 MHz 8x 0.8-1.125 V 31 W Socket S1 May 17, 2006 TMDTL52HAX5CT
Turion 64 X2 TL-56 1800 MHz 2 × 512 KiB 800 MHz 9x 0.8-1.125 V 33 W Socket S1 May 17, 2006 TMDTL56HAX5CT
Turion 64 X2 TL-60 2000 MHz 2 × 512 KiB 800 MHz 10x 0.8-1.125 V 35 W Socket S1 May 17, 2006 TMDTL60HAX5CT
Turion 64 X2 TL-64 2200 MHz 2 × 512 KiB 800 MHz 11x 0.8-1.125 V 35 W Socket S1 Jan 30 2007 TMDTL64HAX5CT

"ടൈലർ" (65 nm)[തിരുത്തുക]

Note: All Athlon TK Series do not support AMD-V (by reply mail from AMD).
Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
Athlon 64 X2 TK-53 1700 MHz 2 x 256 KiB 800 MHz 8.5x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 Aug 20 2007 AMDTK53HAX4DC
Athlon 64 X2 TK-55 1800 MHz 2 x 256 KiB 800 MHz 9x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 Aug 20 2007 AMDTK55HAX4DC
Athlon 64 X2 TK-57 1900 MHz 2 x 256 KiB 800 MHz 9.5x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 (2008) AMDTK57HAX4DM
Turion 64 X2 TL-56 1800 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 9x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 May 7, 2007 TMDTL56HAX5DC
Turion 64 X2 TL-58 1900 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 9.5x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 May 7, 2007 TMDTL58HAX5DC
Turion 64 X2 TL-60 2000 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 10x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 May 7, 2007 TMDTL60HAX5DC
Turion 64 X2 TL-62 2100 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 10.5x 1.075/1.10/1.125 V 35 W Socket S1 Jan 21 2008 TMDTL62HAX5DM
Turion 64 X2 TL-64 2200 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 11x 1.075/1.10/1.125 V 35 W Socket S1 May 7, 2007 TMDTL64HAX5DC
Turion 64 X2 TL-66 2300 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 11.5x 1.075/1.10/1.125 V 35 W Socket S1 May 7, 2007
Jul 10 2007
TMDTL66HAX5DC
TMDTL66HAX5DM
Turion 64 X2 TL-68 2400 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 12x 1.075/1.10/1.125 V 35 W Socket S1 Dec 19 2007 TMDTL68HAX5DM

ട്യുറിയൺ X2/ട്യുറിയൺ അൾട്രാ[തിരുത്തുക]

"ലയൺ" (65 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
Turion Ultra ZM-80[1] 2100 MHz 2 x 1 MiB 1800 MHz 10.5x 32 W Socket S1 June 4, 2008 TMZM80DAM23GG
Turion Ultra ZM-82[1] 2200 MHz 2 x 1 MiB 1800 MHz 11x 35 W Socket S1 June 4, 2008 TMZM82DAM23GG
Turion Ultra ZM-84[1] 2300 MHz 2 x 1 MiB 1800 MHz 11.5x 35 W Socket S1 Q3 2008 TMZM84DAM23GG
Turion Ultra ZM-86[1] 2400 MHz 2 x 1 MiB 1800 MHz 12x 35 W Socket S1 June 4, 2008 TMZM86DAM23GG
Turion Ultra ZM-88[1] 2500 MHz 2 x 1 MiB 1800 MHz 12.5x Q4 2008
Turion RM-70 2000 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10x 31 W Socket S1 June 4, 2008 TMRM70DAM22GG
Turion RM-72[1] 2100 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10.5x 35 W Socket S1 Q3 2008 TMRM72DAM22GG
Turion RM-74[1] 2200 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 11x 35 W Socket S1 Q4 2008 TMRM74DAM22GG
Turion RM-80[1] 2 x 512 KiB 1800 MHz Socket S1 Q2 2008
Turion RM-82[1] 2 x 512 KiB 1800 MHz Socket S1 Q3 2008
Turion RM-84[1] 2 x 512 KiB 1800 MHz Socket S1 Q4 2008
Athlon QL-60[1] 1900 MHz 2 x 512 KiB 1800 MHz 9.5x 35 W Socket S1 June 4, 2008 AMQL60DAM22GG
Athlon QL-62[1] 2000 MHz 2 x 512 KiB 1800 MHz 10x 35 W Socket S1 Q3 2008 AMQL62DAM22GG
Athlon QL-64[1] 2100 MHz 2 x 512 KiB 1800 MHz 10.5x 35 W Socket S1 Q4 2008 AMQL64DAM22GG

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 "Neue Roadmap für AMDs Notebook-Prozessoren (Article in German -- translation: New Roadmap for AMD's Notebook Processors)". ComputerBase. 2008-02-27.

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]