എ.എം.ഡി. ട്യുറിയൺ മൈക്രോപ്രോസസറുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനായി എ.എം.ഡി. രൂപം കൊടുത്ത മൈക്രോപ്രോസസർ കുടുംബമാണ് ട്യുറിയൺ.

മൊബൈൽ പ്രോസസറുകൾ[തിരുത്തുക]

ട്യുറിയൺ 64[തിരുത്തുക]

"ലാൻകാസ്റ്റർ" (90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number ആവൃത്തി L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
ട്യുറിയൺ 64 ML-28 1600 MHz 512 KiB 800 MHz 8x 1.35 V 35 W സോക്കറ്റ് 754 June 22, 2005 TMDML28BKX4LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-30 1600 MHz 1024 KiB 800 MHz 8x 1.35 V 35 W Socket 754 March 10, 2005 TMDML30BKX5LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-32 1800 MHz 512 KiB 800 MHz 9x 1.35 V 35 W Socket 754 March 10, 2005 TMDML32BKX4LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-34 1800 MHz 1024 KiB 800 MHz 9x 1.35 V 35 W Socket 754 March 10, 2005 TMDML34BKX5LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-37 2000 MHz 1024 KiB 800 MHz 10x 1.35 V 35 W Socket 754 March 10, 2005 TMDML37BKX5LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-40 2200 MHz 1024 KiB 800 MHz 11x 1.35 V 35 W Socket 754 June 22, 2005 TMDML40BKX5LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-42 2400 MHz 512 KiB 800 MHz 12x 1.35 V 35 W Socket 754 October 4, 2005 TMDML42BKX4LD
ട്യുറിയൺ 64 ML-44 2400 MHz 1024 KiB 800 MHz 12x 1.35 V 35 W Socket 754 January 4, 2006 TMDML44BKX5LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-28 1600 MHz 512 KiB 800 MHz 8x 1.20 V 25 W Socket 754 June 22, 2005 TMSMT28BQX4LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-30 1600 MHz 1024 KiB 800 MHz 8x 1.20 V 25 W Socket 754 March 10, 2005 TMSMT30BQX5LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-32 1800 MHz 512 KiB 800 MHz 9x 1.20 V 25 W Socket 754 March 10, 2005 TMSMT32BQX4LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-34 1800 MHz 1024 KiB 800 MHz 9x 1.20 V 25 W Socket 754 March 10, 2005 TMSMT34BQX5LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-37 2000 MHz 1024 KiB 800 MHz 10x 1.20 V 25 W Socket 754 August 8, 2005 TMSMT37BQX5LD
ട്യുറിയൺ 64 MT-40 2200 MHz 1024 KiB 800 MHz 11x 1.20 V 25 W Socket 754 August 8, 2005 TMSMT40BQX5LD

"റിച്ച്മോണ്ട്" (90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
ട്യുറിയൺ 64 MK-36 2000 MHz 512 KiB 800 MHz 10x 1.15 V 31 W Socket S1 September 1, 2006 TMDMK36HAX4CM
ട്യുറിയൺ 64 MK-38 2200 MHz 512 KiB 800 MHz 11x 1.15 V 31 W Socket S1 Q1 2007 TMDMK38HAX4CM

"സേബിൾ" (65 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
സെംപ്രോൺ SI-40[1] 2000 MHz 512 KiB 1800 MHz 10x 1.075 - 1.125V 25 W Socket S1 June 4, 2008 SMSI40SAM12GG
സെംപ്രോൺ SI-42[1] 2100 MHz 512 KiB 1800 MHz 11x 1.075 - 1.125V 25 W Socket S1 Q3 2008 SMSI42SAM12GG
സെംപ്രോൺ SI-44[1] 2200 MHz 512 KiB 1800 MHz 12x Q4 2008

ഡ്യുവൽ-കോർ മൊബൈൽ പ്രോസസറുകൾ[തിരുത്തുക]

ട്യുറിയൺ 64 X2[തിരുത്തുക]

"ടെയലർ" (90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
ട്യുറിയൺ 64 X2 TL-50 1600 MHz 2 × 256 KiB 800 MHz 8x 1.10 V 31 W Socket S1 May 17, 2006 TMDTL50HAX4CT

"ട്രിനിഡാഡ്" (90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
ട്യുറിയൺ 64 X2 TL-52 1600 MHz 2 × 512 KiB 800 MHz 8x 0.8-1.125 V 31 W Socket S1 May 17, 2006 TMDTL52HAX5CT
Turion 64 X2 TL-56 1800 MHz 2 × 512 KiB 800 MHz 9x 0.8-1.125 V 33 W Socket S1 May 17, 2006 TMDTL56HAX5CT
Turion 64 X2 TL-60 2000 MHz 2 × 512 KiB 800 MHz 10x 0.8-1.125 V 35 W Socket S1 May 17, 2006 TMDTL60HAX5CT
Turion 64 X2 TL-64 2200 MHz 2 × 512 KiB 800 MHz 11x 0.8-1.125 V 35 W Socket S1 Jan 30 2007 TMDTL64HAX5CT

"ടൈലർ" (65 nm)[തിരുത്തുക]

  • Note: All Athlon TK Series do not support AMD-V (by reply mail from AMD).
Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
Athlon 64 X2 TK-53 1700 MHz 2 x 256 KiB 800 MHz 8.5x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 Aug 20 2007 AMDTK53HAX4DC
Athlon 64 X2 TK-55 1800 MHz 2 x 256 KiB 800 MHz 9x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 Aug 20 2007 AMDTK55HAX4DC
Athlon 64 X2 TK-57 1900 MHz 2 x 256 KiB 800 MHz 9.5x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 (2008) AMDTK57HAX4DM
Turion 64 X2 TL-56 1800 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 9x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 May 7, 2007 TMDTL56HAX5DC
Turion 64 X2 TL-58 1900 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 9.5x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 May 7, 2007 TMDTL58HAX5DC
Turion 64 X2 TL-60 2000 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 10x 1.075/1.10/1.125 V 31 W Socket S1 May 7, 2007 TMDTL60HAX5DC
Turion 64 X2 TL-62 2100 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 10.5x 1.075/1.10/1.125 V 35 W Socket S1 Jan 21 2008 TMDTL62HAX5DM
Turion 64 X2 TL-64 2200 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 11x 1.075/1.10/1.125 V 35 W Socket S1 May 7, 2007 TMDTL64HAX5DC
Turion 64 X2 TL-66 2300 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 11.5x 1.075/1.10/1.125 V 35 W Socket S1 May 7, 2007
Jul 10 2007
TMDTL66HAX5DC
TMDTL66HAX5DM
Turion 64 X2 TL-68 2400 MHz 2 x 512 KiB 800 MHz 12x 1.075/1.10/1.125 V 35 W Socket S1 Dec 19 2007 TMDTL68HAX5DM

ട്യുറിയൺ X2/ട്യുറിയൺ അൾട്രാ[തിരുത്തുക]

"ലയൺ" (65 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Multiplier1 Voltage TDP Socket Release date Order Part Number
Turion Ultra ZM-80[1] 2100 MHz 2 x 1 MiB 1800 MHz 10.5x 32 W Socket S1 June 4, 2008 TMZM80DAM23GG
Turion Ultra ZM-82[1] 2200 MHz 2 x 1 MiB 1800 MHz 11x 35 W Socket S1 June 4, 2008 TMZM82DAM23GG
Turion Ultra ZM-84[1] 2300 MHz 2 x 1 MiB 1800 MHz 11.5x 35 W Socket S1 Q3 2008 TMZM84DAM23GG
Turion Ultra ZM-86[1] 2400 MHz 2 x 1 MiB 1800 MHz 12x 35 W Socket S1 June 4, 2008 TMZM86DAM23GG
Turion Ultra ZM-88[1] 2500 MHz 2 x 1 MiB 1800 MHz 12.5x Q4 2008
Turion RM-70 2000 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10x 31 W Socket S1 June 4, 2008 TMRM70DAM22GG
Turion RM-72[1] 2100 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10.5x 35 W Socket S1 Q3 2008 TMRM72DAM22GG
Turion RM-74[1] 2200 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 11x 35 W Socket S1 Q4 2008 TMRM74DAM22GG
Turion RM-80[1] 2 x 512 KiB 1800 MHz Socket S1 Q2 2008
Turion RM-82[1] 2 x 512 KiB 1800 MHz Socket S1 Q3 2008
Turion RM-84[1] 2 x 512 KiB 1800 MHz Socket S1 Q4 2008
Athlon QL-60[1] 1900 MHz 2 x 512 KiB 1800 MHz 9.5x 35 W Socket S1 June 4, 2008 AMQL60DAM22GG
Athlon QL-62[1] 2000 MHz 2 x 512 KiB 1800 MHz 10x 35 W Socket S1 Q3 2008 AMQL62DAM22GG
Athlon QL-64[1] 2100 MHz 2 x 512 KiB 1800 MHz 10.5x 35 W Socket S1 Q4 2008 AMQL64DAM22GG

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 "Neue Roadmap für AMDs Notebook-Prozessoren (Article in German -- translation: New Roadmap for AMD's Notebook Processors)". ComputerBase. 2008-02-27.

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]