സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെ അവയുടെ ഉപയോഗമനുസരിച്ച് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിക്കാം. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ ഉപയോഗവും അത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മേഖലകളുമാണ് വർഗ്ഗീകരണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അത്തരം വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണിവിടെ.

ആപ്ലികേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ബിസിനസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ഗ്രാഫിക്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇന്റർനെറ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

കുട്ടികൾക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

സുരക്ഷ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്‌വേറുകൾ[തിരുത്തുക]

ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]