സംവാദം:ഹൈന്ദവഗ്രന്ഥങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇംഗ്ലീഷിവിക്കിയിൽ നിന്നു ൿകണ്ടെന്റ് അതേ പോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ലേഖനത്തിന്റെ മുഖ്യതാളീൽ ദയവായി ഇടാതിരിക്കുക. വേണംനെകിൽ സം‌വാദം താളിൽ ഇട്ടിട്ടു പരിഭാഷ തീരുന്ന മുറയ്ക്കു ഒഴിവാക്കിയാൽ മതിയാകും. ലേഖനത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ തെലുങ്കു വിക്കികാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ആണ്‌ ഇത്. പേസ്റ്റ് ചെയ്ത കണ്ടെന്റ് മിക്കവാറും അവിടെ തന്നെ കിടക്കും--ഷിജു അലക്സ് 14:35, 24 ജനുവരി 2008 (UTC)

The Sāmaveda consists mostly of mantras from the Rig Veda, but arranged in an order specifically suited to the Soma sacrifice;

  1. The Yajurveda contains detailed prose instructions for the sacrifices; and
  2. The Atharvaveda comprises semi-magical spells against enemies, sorcerers, diseases and mistakes made during the sacrificial ritual, as well as kingly duties and some deeper spiritual truths.[1]

Each of the four Vedas may be divided into two sections:

  1. The Mantra portion, also called the Saṃhitā (संहिता), is a collection of hymns to be used in Vedic sacrifices.
  2. The Brāhmaṇas portion (ब्राह्मण) (not to be confused with Brahman, or the brahmin caste), contains specific rules and regulations for the sacrifices as well as prose commentaries explaining the meaning of the mantras and rituals.[2]

The Brāhmaṇas, describing rules and purpose of Saṃhitās, are further divided:

  1. the Āraṇyakas (आरण्यक), which conclude the Brahmanas, are written along a blurry line between
  2. the Upaniṣhads (उपनिषद्), which contain highly philosophical and metaphysical writings about the nature of, and the relationship between, the soul (ātman) and Brahman. The Upanishads are often referred to collectively as Vedanta ("the end of the Vedas"), not only because they appear physically in the concluding pages of each Veda, but also because the mystical truths they express are seen by many as the culmination of all the other Vedic knowledge.[3]

The Upanishads[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Upanishad

While the Upanishads are indeed classed within the fold of the "Vedas," their actual importance to Hindu philosophy has far exceeded that of possibly any other set of Hindu scriptures, and even resulted in the Bhagavad Gita, which is a self-proclaimed yoga upanishad. Thus, they deserve a look that is independent from the samhitas and brahamans, whose excessive ritualism the Upanishads famously rebelled against. They form Vedanta and are the basis of much of Classical Hindu thought.

The Upanishads ("Sittings Near [a Teacher]") are part of the Hindu Shruti; these religious scriptures primarily discuss philosophy and "cosmic reality"; they also contain transcripts of various debates or discussions. There are 123 books argued to be part of the Upanishads; however, only 13 are accepted by all Hindus as primary. They are commentaries on the Vedas and their branch of Hinduism is called Vedanta. See Upanishads for a much more detailed look at the mystic backbone of Hinduism.

The Upanishads are acknowledged by scholars and philosophers from both East and West, from Schrödinger, Thoreau and Emerson to Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and Aurobindo Ghosh, to be superlatively beautiful in poetry and rich in philosophy.

Post-Vedic Hindu scriptures[തിരുത്തുക]

The new books that appeared afterwards were called Smriti. Smrti literature includes Itihasas (epics like Ramayana, Mahabharata), Puranas (mythological texts), Agamas (theological treatises) and Darshanas (philosophical texts).

The Dharmashastras (law books) are considered by many to form part of the smrti. From time to time great law-givers (eg Manu, Yajnavalkya and Parashara) emerged, who codified existing laws and eliminated obsolete ones to ensure that the Hindu way of life was consistent with both the Vedic spirit and the changing times. However, it must be noted that the Dharmashastras have long been discarded by many groups of Hindus, namely those following Vedanta, Bhakti, Yoga and Tantra streams of Hinduism.

The Hindu philosophy reflected in the epics is the doctrine of avatar (incarnation of God as a human being). The two main avatars of Vishnu that appear in the epics are Rama, the hero of the Ramayana, and Krishna, the chief protagonist in the Mahabharata. Unlike the gods of the Vedic Samhitas and the more meditative, mystic and ethical Upanishadic ideas regarding the all-pervading and formless Brahman, the avatars in these epics are more developed personalities, loving and righteous descents of the Supreme Being among mortals.

The Bhagavad Gita[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Bhagavad Gita

Many a Hindu has said that the most succinct and powerful abbreviation of the overwhelmingly diverse realm of Hindu thought is to be found in the Bhagavad Gita (also known as simply "The Gita"). Essentially, it is a microcosm of Vedic, Yogic, Vedantic and even Tantric thought of the Hindu fold. Bhagavad Gita (literally: Song of the God) is a part of the epic poem Mahabharata and is revered in Hinduism. It speaks not only to Vaishnavas but to all people, and it is accepted by the members of all Hindu streams as a seminal text. Indeed, the "tag line" of each chapter of the Bhagavad Gita refers to the book as the "Gita Upanishad" and as a "scripture of yoga," thereby establishing that in this text, Lord Krishna speaks the truths of yoga and the Upanishads for all.

What holds the devotee's mind foremost is Krishna's repeated injunction to abandon the mortal self to the infinite love of the Lord. He not only speaks to the mind and to the Hindu's innate sense of Dharma, but calls for overwhelming love. By loving God one also loves the immortal Self, finds harmony in oneself, and finds oneself at peace with the entire cosmos. The Gita speaks of cultivating the intellect, properly using the body, and always remaining equipoised in relation to the greater Self. The Bhagavad Gita truly presents itself as a liberation scripture universal in its message.

The Puranas[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Puranas

The Puranas are a vast literature of stories and allegory. Eighteen are considered to be Mahapuranas, or Great Puranas, and thus authoritative references on the Gods and Goddesses, religious rites and holy places (most of which are in the Indian subcontinent, known as Bharat).

The Tevaram Saivite Hymns[തിരുത്തുക]

The Tevaram is a body of remarkable hymns exuding Bhakti composed more than 1400-1200 years ago in the classical Tamil language by three Saivite composers. They are credited with igniting the Bhakti movement in the whole of India.Divya Prabandha Vaishnavite Hymns[തിരുത്തുക]

The Nalayira Divya Prabandha (or Nalayira(4000) Divya Prabhamdham) is a divine collection of 4,000 verses (Naalayira in Tamil means 'four thousand') composed before 8th century AD[1], by the 12 Alvars, and was compiled in its present form by Nathamuni during the 9th – 10th centuries. The work is the beginning of the canonization of the twelve Vaishnava poet saints, and these hymns are still sung extensively today. The works were lost before they were collected and organized in the form of an anthology by Nathamunigal. The Prabandha sings the praise of Sriman Narayana (or Vishnu) and his many forms. The Alvars sung these songs at various sacred shrines. These shrines are known as the Divya Desams.

In South India, especially in Tamil Nadu, the Divya Prabhandha is considered as equal to the Vedas, hence the epithet Dravida Veda. In many temples, Srirangam, for example, the chanting of the Divya Prabhandham forms a major part of the daily service. Prominent among the 4,000 verses are the 1,100+ verses known as the Thiru Vaaymozhi, composed by Nammalvar (Kaaril Maaran Sadagopan) of Thiruk Kurugoor.

Other Hindu texts[തിരുത്തുക]

Other famous texts of Hinduism include those of the bhakti yoga school (loving devotion to God) such as the Ramcharitmanas of Tulsidas (an epic poem on the scale of Milton's Paradise Lost based on the Ramayana), the Gita Govinda of Jayadeva (a religious song of the divine love of Krishna and his consort Radha), Adi Shankara's commentaries and other works, Ramanujacharya's nine books including "Sri Bhasya", Madhvacharya's commentaries and the Devi Mahatmya (the tales of Devi, the Hindu mother goddess, in her many forms as Shakti, Durga, Parvati, etc.).

  1. Swami Nikhilananda, The Upanishads: A New Translation Vol.I, at 3-4 (5th Ed. 1990) ISBN 0-911206-15-9
  2. Swami Nikhilananda, The Upanishads: A New Translation Vol.I, at 3-7 (5th Ed. 1990) ISBN 0-911206-15-9
  3. Swami Nikhilananda, The Upanishads: A New Translation Vol.I, at 3-7 (5th Ed. 1990) ISBN 0-911206-15-9