വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2012/അപേക്ഷകൾ/Social Media Marketing

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇത് കോപ്പി ആണല്ലോ? Social media marketing എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ആമുഖമാണല്ലോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരികുന്നത്.--RameshngTalk to me 06:06, 1 ഏപ്രിൽ 2012 (UTC)