വിക്കിപീഡിയ:സാങ്കേതികലേഖനങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതുക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കഴിയുന്നത്ര സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ വേണം വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ.