വിക്കിപീഡിയ:ടെക് വാർത്തകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ടെക് വാർത്തകൾ

Tech News: 2020-30[തിരുത്തുക]

19:13, 20 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-31[തിരുത്തുക]

13:51, 27 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-32[തിരുത്തുക]

15:42, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-33[തിരുത്തുക]

16:06, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-34[തിരുത്തുക]

20:41, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-35[തിരുത്തുക]

17:59, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-36[തിരുത്തുക]

20:09, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-37[തിരുത്തുക]

15:59, 7 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-38[തിരുത്തുക]

16:19, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-39[തിരുത്തുക]

21:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-40[തിരുത്തുക]

21:24, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-41[തിരുത്തുക]

16:24, 5 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-42[തിരുത്തുക]

15:24, 12 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-43[തിരുത്തുക]

16:31, 19 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-44[തിരുത്തുക]

17:38, 26 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-45[തിരുത്തുക]

16:09, 2 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-46[തിരുത്തുക]

15:50, 9 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-47[തിരുത്തുക]

15:37, 16 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-48[തിരുത്തുക]

17:18, 23 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-49[തിരുത്തുക]

17:44, 30 നവംബർ 2020 (UTC)